Dějiny obyvatelstva II (přednášky)

Přednášející: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Letní semestr 2020 – 2021

 

Povinné učebnice:

Kalibová, K., Úvod do demografie, Praha 2005.

King, R., Atlas lidské migrace, Praha 2007.

Klufová, R., Základy demografie, České Budějovice 2008.

Kol., Demografie (nejen) pro demografy, Praha 20093.

Maur, E., Základy historické demografie, Praha 1978 (19832).

Pavlík, Z. – Kalibová, K., Mnohojazyčný demografický slovník (= Acta demographica 15), Praha 20052.

Pavlík, Z. – Rychtaříková, J. – Šubrtová, A., Základy demografie, Praha 1986.

Srb, V., Úvod do demografie, Praha 1965.

Srb, V. – Kučera, M. – Růžička, L., Demografie, Praha 1971.

Šubrtová, A., Dějiny populačního myšlení v českých zemích (= Acta demographica 16), Praha 2006.

Táž, Dějiny populačního myšlení a populačních teorií, Praha 1989.

Veselá, J., Demografie. Stav a struktura obyvatelstva – demografická statika I, Pardubice 2003.

Táž, Úvod do demografie. Pohyb obyvatelstva – demografická dynamika II, Pardubice 2003.

 

Doporučená literatura:

Bacci, M. L., Populace v evropské historii, Praha 2003.

Bade, K. J., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004.

Kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996 (19982).  

Bocková, G., Ženy v evropských dějinách od středověku do současnosti, Praha 2007.

Dokoupil, L. – Fialová, L. – Maur, E. – Nesládková, L., Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, Praha 1999.

Fauve-Chamoux, A. – Bolovan, I. – Sogner, S. (edd.), A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Bern 2016.

Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.

Grulich. J., Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 2013.

Grulich, J., Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018.

Grulich. J., Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.

Hayami, A., The Historical Demography of Pre-modern Japan, Tokyo 2001.

Historická demografie 1 – 44, 1967 – 2020.

Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha – Litomyšl 2002.

Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

Horský, J. – Seligová, M., Rodina našich předků, Praha 1996.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965.

Klabouch, J., Manželství a rodina v minulosti, Praha 1962.

Krtičková, J., Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu, České Budějovice 2019.

machačová, J. – Matějček, J, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010.

Malthus, T. R., Esej o principu populace, Praha 2002.

Matušíková, L., K dějinám Židů v českých zemích, Praha 2015.

Myška, M. – Zářický, A. (edd.), Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1-2, Ostrava 2008-2010.

Navrátilová, A., Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004.

Nesládková, L., Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů (= Acta demographica 14), Praha 2003.

Placht, O., Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16. - 18. století, Praha 1957.

Rákosník, J. – Šustrová, R., Rodina v zájmu státu. Populační růst a manželství v českých zemích 1918-1989, Praha 2016.

Salfellner, H., Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918, Praha 2018.

Skořepová, M., Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

Srb, V., 1000 let obyvatelstva českých zemí, Praha 2004.

Skupnik, J., Antropologie příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě, Praha 2010.

Velková, A., Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

 

Plán Přednášek

 

I. Základní pojmy a metody HD:

a) počet obyvatelstva

b) složení obyvatelstva:

            - poměr pohlaví

            - věk

            - rodinný stav, rodina a domácnost

            - sociální složení obyvatelstva

            - ekonomická aktivita

            - povolání, zaměstnání

            - vzdělání

            - etnická příslušnost

c) přirozený pohyb obyvatelstva

            - sňatečnost

            - plodnost a porodnost

            - úmrtnost

            - přirozený přírůstek

d) geografická mobilita

            - migrace

            - migrační teorie

e) sociální procesy

            - sociální mobilita

            - profesní mobilita

f) koncentrace obyvatelstva

 

II. Hlavní trendy populačního vývoje českých zemí

Obyvatelstvo ČZ v pravěku a středověku

Populační vývoj v raném novověku, neblahé důsledky třicetileté války

Starý demografický režim na příkladu 18. století

Nástup nového demografického režimu (19. století)

Česká společnost 1918 – 1938

Obyvatelstvo za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), poválečný vývoj (1945-1989)

Obyvatelstvo po roce 1989, nové populační trendy