Metodologie hospodářských a sociálních dějin (přednášky)

Přednášející:  Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Témata přednášek (letní semestr 2020 – 2021):

 1. Místo hospodářských a sociálních dějin ve vědeckém poznání
 2. Co jsou hospodářské a sociální dějiny?
 3. Předmět studia hospodářských dějin
 4. Hospodářské dějiny českých zemí (stručný nástin historiografie)
 5. Modernizace a modernizační teorie
 6. Protoindustrializace (definice pojmu – místo v historickém procesu)
 7. Průmyslová revoluce (staré problémy – nové pohledy a koncepce)
 8. Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu
 9. Dějiny podniků a podnikání
 10. Dělnictvo jako subjekt a objekt historického bádání
 11. Sociální dějiny jako dějiny společnosti
 12. Jedinec – sociální skupina – společnost

 

Literatura:

Iggers, G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Jakubec, I. – Jindra, Z., Dějiny hospodářství českých zemí, Praha 2007.

Jindra, Z., Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru, Praha 1997.

Jirásek, Z. – Matějček, J., K čemu hospodářské a sociální dějiny, Slezský sborník 88, 1990, s. 222-232.

Juřík, P., Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě, Praha 2011.

Knob, S. – Rucki, T. (edd.), Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia (Sborník z konference věnované 95. výročí narození Arnošta Klímy), Ostrava 2011.

Kocka, J., Sozialgeschichte in Deutschland seit 1945. Aufstieg, Krise und Perspektiven, Bonn 2002.

Kozmanová, I., Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013.

Machačová, J. – Matějček, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Praha 2010.

Myška, M., Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia sekundárního sektoru, Ostrava 2010.

Myška, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století I-II, Ostrava 2003 – 2008.

Průcha, V. (ed.), Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 1. díl období 1918 – 1945, Brno 2004.

Průcha, V. (ed.), Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 2. díl období 1945 – 1992, Brno 2004.

Soběhartl, R., Hospodářské dějiny Československa 1918 – 1992, Praha 2013.

Stellner, F., Hospodářské dějiny novověku, Praha 2012.

Závodná, M. – Kadlec, P., Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989, Ostrava 2018.