Metodologie hospodářských a sociálních dějin (semináře)

 

Vedoucí semináře:  Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Témata seminářů (LS 2020 – 2021):

 

1. Úvodní seminář

 

2. Dějiny venkovského lidu v raném novověku

Graus, F., Dějiny poddaného lidu v Čechách v době předhusitské, Praha 1953.

Míka, A., Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960.

Petráň, J., Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1960.

 

3. Dějiny komorního a šlechtického velkostatku

Ledvinka, V., Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596), Praha 1985.  

Maur, E., Český komorní velkostatek v 17. století. Příspěvek k otázce "druhého nevolnictví" v českých zemích, Praha 1976 (= Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia 59, 1975).

Míka, A., Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV.-XVII. století), Sborník historický 1, 1953, s. 122-213.

 

4. Dějiny rybníkářství

Andreska, J., Lesk a sláva českého rybářství, Praha 1997.

Haubelt, J., Jakub Krčín z Jelčan, Praha 2003.

Míka, A., Slavná minulost českého rybnikářství, Praha 1955.

Teplý, F., Příspěvky k dějinám rybnikářství, Praha 1937.

 

5. Dějiny venkova ve 20. století

Blažek, P. – Kubálek, M., Kolektivizace venkova v Československu a středoevropské souvislosti, Praha 2008.

Jech, K., Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Praha 2008.

Petráň, J., Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2012.

 

6. Dějiny zemědělství

Beranová, M. – Kubačák, A., Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha 2010.

Lom, F., Přehled dějin zemědělské výroby v českých zemích, Praha 1972.

Kutnar, F., Malé dějiny brambor, Pelhřimov 20062.

 

7. Příběh prostého venkovského člověka

Doušek, R., Sebranice a její rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století, Brno 2009.

Šmerda, M., Život Ondry Foltýna slezského sedláka a statečného člověka, Brno 2003.

Grulich, J., Alžběta Grießhuberová, rozená Waßnerová – neobyčejný příběh prosté ženy, in: Týž, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018, s. 159-193.

 

8. Dějiny měst

Hoffmann, F., Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 20082.

Kladiwa, P. – Zářický, A. (edd.), Město a městská společnost v procesu modernizace, Ostrava 2009.

Klusáková, L., Evropská města na prahu kapitalismu, Praha 1986.

Maier, K., Hospodaření a rozvoj českých měst 1850 – 1938, Praha 2005.

Pešek, J., Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850 – 1920, Praha 1999.

 

9. Protoindustrializace

Klíma, A., Manufakturní období v Čechách, Praha 1955.

Myška, M., Protoindustrializace (Čtvrtstoletá bilance jednoho historického paradigmatu), Český časopis historický 92, 1994, s. 759-774.

Nekvapil Jirásková, Š, Protoindustriální společnost. Populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století, Pardubice 2019.

Ogilvie, S. – Cerman, M., European Proto-industrialization, Cambridge 1996.

 

10. Průmyslová revoluce

Myška, M., Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace (1800 – 1918), Ostrava 2014.

Purš, J., Průmyslová revoluce. Vývoj pojmu a koncepce, Praha 1973.

Paulinyi, Á., Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2002.

Jindra, Z. – Jakubec, I. a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015.

 

11. Dějiny dopravy – železnice

Hajn, I., Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec – Gmunden, České Budějovice 2004.

Hlavačka, M., Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990.

Popelka, P., Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války, Olomouc 2013

Krejčík, M., Po stopách našich železnic, Praha 1990.

 

12. Dějiny podnikatelstva

Jindra, Z., Když Krupp byl „dělovým králem“…, Praha 2009.

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1997.

Popelka, P., Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace, Ostrava 2011.

 

13. Dějiny dělnictva

Knob, S. – Rucki, T. (edd.), Problematika dělnictva v 19. a 20. století I: Bilance a výhledy studia. Konference věnovaná 95. výročí narození Arnošta Klímy, Ostrava 2011.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast v seminářích.

2. Prezentace zadaných referátů (15 min).

 

Požadavky ke zkoušce:

Ústní zkouška je podmíněna zvládnutím písemného testu.