Nové a nejnovější dějiny I

Dějiny „dlouhého“ 19. století (1789/1815 – 1914/1918)

Zimní semestr 2020/2021

Garant: Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Přednášející: Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Vedoucí seminářů: Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Témata přednášek:

Revoluční války (1792 – 1802) a napoleonské války (1803 – 1815)

České země v době předbřeznové (1815 – 1848)

„Vídeňský“ systém a jeho fungování (1815 – 1848)

Evropské revoluce (1848 – 1849)

Revoluce 1848 – 1849 v habsburské monarchii

Sjednocení Německa (1815 – 1871) a Itálie (1815 – 1870)

Úpadek a pád Osmanské říše (1789 – 1913)

Formování novodobých balkánských národů během 19. století

Neoabsolutismus (1851 – 1859) a pseudokonstitucionalismus (1860 – 1865)

Dualismus – idea státu rakousko-uherského (1866 – 1873)

Liberalizace veřejného života a vznik nových politických stran

Češi, Němci a jejich problematické soužití v Rakousko-Uhersku

 

Témata doporučená k samostudiu:

(nekonkrétní témata jsou chápána ve vztahu obecným i českým dějinám)

 

Kultura první poloviny 19. století

   (empír, romantismus, biedermeier, realismus)

Kultura během druhé poloviny 19. a na počátku 20. století

   (historizující slohy, impresionismus, secese, kubismus)

České národní obrození

Industrializace a urbanizace

Zrod a vývoj dělnického hnutí

Antisemitismus a sionismus

Hnutí za emancipaci žen

Sekularizace a katolicismus

Británie za vlády královny Viktorie (1837 – 1901)

Krize ruského impéria (období vlády Alexandra III., revoluce 1905, 1917)

Éra Meidži (1868 – 1912) – okolnosti vzniku moderního japonského státu

Otevření Číny. Od opiových válek k svržení dynastie Čching (1911)

Indiánské války na území Severní Ameriky

Afrika a Evropa v 19. století

Kolonialismus a imperialismus během 19. a na počátku 20. století

Okolnosti vzniku a průběh první světové války (1914 – 1918)

 

Požadavky ke zkoušce:

Znalosti učiva probraného v přednáškách a seminářích.

Znalost českých a evropských dějin 1789 – 1918 včetně celosvětových souvislostí (kolonialismus).

Přehled o dějinách mimoevropských mocností (USA, Latinská Amerika, Blízký a Dálný Východ)

Přehled o myšlení, kultuře a umění 19. století v českých zemích a v Evropě.

Ústní zkouška (odpoledne) podmíněna zvládnutím písemného testu (dopoledne).

 

zápočtové testy

Každý je povinen v semináři napsat dva zápočtové testy (minimální úspěšnost 60 %).

Student má možnost napsat opravný test (= pokud neuspěje v jednom z testů v řádném termínu), případně 2 testy (= pokud neuspěje v obou testech v řádném termínu).

 

Konkrétní termíny zápočtových testů sdělí vedoucí semináře – Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. a PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

I. Povinná literatura

Bayly, C. A., Zrod moderního světa 1780 – 1914: Globální spojitosti a srovnání, Brno 2019.

Hanuš, J., Historie moderní doby, Brno 2004.

Hroch, M., Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009.

Marek, J., Česká moderní kultura, Praha 1998.

Rak, J., Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804 – 1918, Praha 2013.

Šedivý, I., Češi, české země a Velká válka 1914 – 1918, Praha 2001.

 

II. Učebnice

Čechurová, J. - Randák, J. a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.

Efmertová, M. C., České země v letech 1848 – 1918, Praha 1998.

Hanuš, J., Historie moderní doby, Brno 2004.

Hanuš, J. – Hloušek, V., Předminulé století: Evropa v politice a kultuře 19. století, Brno 2019.

Hlavačka, M. (ed.), České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I-II, Praha 2014.

Lněničková, J., České země v době předbřeznové, Praha 1999.

Rapport, M., Evropa devatenáctého století, Praha 2011.

Skřivan, A., Evropská politika 1648 – 1914, Praha 1999.

Vondra, R., České země v letech 1792 – 1848. Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry, Praha 2013.

 

III. Doporučená Literatura

Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789 – 1918, Brno 2005.

Amelunxen, C., Napoleonův klan. Rodina ve stínu imperátora, Praha 1998.

Ambrose, S. E., Dlouhá železná stuha, Praha 2003.

Anderson, B., Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.

Bacci, M. L., Populace v evropské historii, Praha 2003.

Bade, K. J., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004.

Bahenská, M. a kol., Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci, České Budějovice 2017.

Bahenská, M., Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha 2005.

Balcarová, J. – Kubů, E. – Šouša, J. (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017.

Balík, S. – Fasora, L. –  Hanuš, J. – Vlha, M., Český antiklerikalismus, Praha 2015.

Barus M. a kol., Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018.

Bednář, K., Rozmístění průmyslu v českých zemích na počátku 20. století (1902), Praha 1970.

Beller, S., The Habsburg Monarchy 1815–1918, Cambridge 2018.

Bek, P. – Hlavačka, M., Ringhofferové: Rodina a podnikání, Praha 2020.

Benešová, M., Česká architektura v proměnách dvou století, Praha 1984.

Bezecný, Z., Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005.

Bocková, G., Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti, Praha 2007.

Brádlerová, D., Vojáci nebo podnikatelé?: Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři, Praha 2018.

Braudel, F., Dynamika kapitalismu, Praha 1998.

Brown, A., Vzestup a pád komunismu, Brno 2011.

Budil, I., Válka Zuluů. Britsko-zulská válka v roce 1879, Praha 2006.

Burrow, J. W., Krize rozumu. Evropské myšlení 1848 – 1914, Brno 2003.

Cameron, R., Stručné ekonomické dějiny světa, Praha 1996.

Cannadine, D., Victorious Century: The United Kingdom, 1800 – 1906, London 2018.

Cerman, I., Habsburkové 1740 – 1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.

Cohen, G. B., Němci v Praze 1861 – 1914, Praha 2000.

Corbin, A., Na stopě neznámému. Znovunalezený svět Louise-Francoise Pinagota 1798-1876, Praha 2007.

Corbin, A., Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století, Praha 2004.

Corbin, A., Vesnice „kanibalů“, Praha 2011.

Cornwell, B., Waterloo: historie čtyř dnů, tří armád a tří bitev, Praha 2018.

Croce, B., Evropa v XIX. století, Praha 1938.

Černý, V., Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995.

Dawson, Ch., Bohové revoluce. Praha 1997.

Doubek, V., Česká politika a Rusko 1848 – 1914, Praha 2004.

Du Jourdin, M. M., Evropa a moře, Bratislava 1994.

Ebl, P. B., Generál Bagration, Praha 2010.

Ebl, P. B., Maršál Bernadotte: Z bitevního pole na královský trůn, Praha 2015.

Ebl, P. B., Talleyrand: Muž, který podvedl i Ďábla, Praha 2011.

Ebl, P. B., Wellington: Britský buldok s tváří gentlemana, Praha 2019.

Eisenmenger, V., Paměti osobního lékaře Františka Ferdinanda: Nejtěžší roky následníka trůnu, Praha 2019.

Eksteins, M., Svěcení jara. Velká válka a zrození moderní doby, Praha 2019.

Ellis, G., Napoleon, Praha-Litomyšl 2002.

Englund, P., Válka a naděje. Osobní příběhy z I. světové války, Brno 2014.

Evans, Richard J., The Pursuit of Power: Europe, 1815 – 1914, London 2016.

Fabini, P. – Klečacký, M. – Zouzal, T., Zemědělská rada pro Království české 1873 – 1918, Praha 2015.

Fahr-Beckerová, G., Secese, Praha 2007.

Faltus, J. - Průcha, V., Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. Praha 1996.

Fasora L. (ed.), Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851 – 1914, Brno 2007.

Fasora, L., Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870 – 1914, Praha 2008.

Fasora, L., Josef Hybeš (1850 – 1921): život, dílo a mýtus, Praha 2017. 

Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (edd.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století, Brno 2008.

Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (edd.), Moravské vyrovnání z roku 1905. Brno 2006.

Fejtö, F., Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakouska-Uherska, Praha 1998.

Ferguson, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha 2007.

Ferguson, N., Civilizace. Západ a zbytek světa, Praha 2014.

Ferguson, N., Nešťastná válka, Praha 2003.

Ferguson, N., Válka světa. Dějiny věku nenávisti, Praha 2008.

Ferguson, N., Vzestup peněz, Praha 2001.

Ferro, M., Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13. – 20. století, Praha 2007.

Figes, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891 – 1924, Praha-Plzeň 2000.

Floss, P., Proměny vědění, Praha 1987.

Flügge, M., Století Mannových, Brno 2017.

Fontana, J., Evropa před zrcadlem, Praha 2001.

Foucault, M., Historie šílenství v době klasicismu, Praha 2019.

Frankl, M., „Emancipace od židů.“ Český antisemitismus na konci 19. století, Praha-Litomyšl 2008.

Fučíková, R., Historie Čechů v USA, Praha 2019.

Furet, F., Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.

Galandauer, J., 2. 7. 1917 – bitva u Zborova. Česká legenda, Praha 2002.

Galandauer, J. – Honzík, M., Osud trůnu habsburského, Praha 1986.

Galandauer, J., František Ferdinand d´Este. Následník trůnu, Praha 2000.

Galaš, R., Československé četnictvo 1918 – 1929, Praha 2019, s. 11-33 (Úsvit četnictva 1850-1918).

Gellner, E., Nacionalismus. Praha 2003.

Gellner, E., Národy a nacionalismus, Praha 1993.

Gilbert, F. – Large, D. C., Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890 – 1990, Praha 2003.

Gilbert, M., První světová válka. Úplná historie, Praha 2005.

Godsey, W. D., The Sinews of Habsburg Power. Lower Austria in a Fiscal-Military State 1650 – 1820, Oxford 2018.

Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.

Graubard, S., Prezidenti. Proměna instituce amerického prezidenta od Theodora Roosevelta k Georgi W. Bushovi, Praha 2008.

Grössigová, S.-M., František Josef a jeho rodina: Císař vzpomíná, Praha 2018.

Grulich, J., Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750 –1824, České Budějovice 2013.

Grulich, J., Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018.

Gwynne, S. C., Říše letního měsíce: vzestup a pád národa Komančů, Praha 2019. 

Habibová, C., Francouzská galantnost, Praha 2009.

Hamannová, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.

Hamannová, B., Bertha von Suttner: Život pro mír, Praha 2006.

Hamannová, B., Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha 1999.

Hamannová, B., Rudolf. Korunní princ a rebel, Praha 1993.

Hanuš, J. – Fasora, L. – Malíř, J. (edd.), Člověk na Moravě v 19. století, Brno 2004.

Hanuš, J. – Hloušek, V., Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století, Praha 2019.

Hanzal, J., Od baroka k romantismu, Praha 1987.

Haubelt, J., České osvícenství, Praha 20042.

Havel, A. – Romaňák, A., Maršál Radecký, Praha 2000.

Herre, F., Metternich, Praha 1996.

Heere, F., Než se začalo psát 1900. V obavách ze zániku i s vírou v pokrok, Praha 1999.

Heere, F., Radecký. Nejoblíbenější polní maršálek rakouské armády a jeho pohnutá doba, Praha 1997.

Heřtová, Y., Pokořená revoluce. Praha 1977.

Heřtová, Y., Zákopová válka, Praha 1988.

Hlavačka, M. – Pečenka, J., Trojspolek. Německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před rokem 1914, Praha 1999.                               

Hlavačka, M., Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990.

Hlavačka, M., Jubilejní výstava 1891, Praha 1991.

Hlavačka, M., Podivná aliance, Praha 1987.

Hlavačka, M. – Vašek, Z. – Munzar, Z., S Bohem za císaře a vlasť!: Čeští důstojníci ve válkách let 1848 – 1849, Praha 2018.

Hlavačka, M. – Raška, J., Symboly doby: Historické eseje, Praha 2019.

Hlavačka, M. – Pečenka, M., Trojspolek. Německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před 1. světovou válkou, Praha 1999.

Hlavačka, M., Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006.

Hlavačka, M. – Bek, P. a kol., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.

Hlavačka, M. a kol., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781 – 1939.

Ideje, legislativa, instituce, Praha 2015.

Hobsbawm, E. J., Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000.

Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R., Útisk, charita, vyloučení. Sociální 19. století, Praha 2015.

Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R. (edd.), Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, Praha 2018.

Hojda, Z. – Pokorný, J., Pomníky a zapomníky, Praha 1997.

Hojda, Z. a kol., Maršál Radecký, od vojevůdce k pomníku, jubilejní sborník u příležitosti 250 let narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče (1766-2016), Praha 2016.

Horská, P. a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 19982.

Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Horská-Vrbová, P., Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost, Praha 1978.

Hrčková, N. (ed.), Dějiny hudby V. Hudba 19. století, Praha 2011.

Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století, Praha 2019.

Hroch, M., Buržoazní revoluce v Evropě, Praha 1981.

Hroch, M., Na prahu národní existence, Praha 1999.

Hroch, M. (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus, Praha 2004.

Hroch, M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999.

Hroch, P. – Lukeš, Z., Praha na prahu moderny. Velký průvodce po architektuře 1850 – 1900, Praha 2017.

Hutečka, J. – Kohoutová, J. – Pavlíčková, R., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti, Praha 2012.

Hutečka, J., Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války, Praha 2016.

Hutečka, J., Země zborcená krví. Americká občanská válka 1861–1865, Praha 2008.

Chalupa, J., Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku v letech 1833 – 1876, Praha 2008.

Charle, Ch., Intelektuálové v Evropě 19. století, Brno 2004.

Illies, F., 1913: Léto jednoho století, Brno 2013.

Im Hof, U., Evropa a osvícenství, Praha 2001.

Jakubec, I. – Jindra, Z., Dějiny hospodářství českých zemí (Od počátků industrializace do konce habsburské monarchie), Praha 2006.

Janák, J., Dějiny Moravy III/1, Brno 1999.

Janák, J., Morava v národním a politickém ruchu 19. století, Brno 2007.

Janata, M. – Brix, M., Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn: urbanistické  strategie v komparativní perspektivě, Zlín 2016.

Janda, K. a kol., Výzva demokracie. Systém vlády v USA, Praha 1997.

Jelínek, M., Válka na Jadranu 1914 – 1918, Praha 2019.

Jenkins, R., Gladstone. Portrét politika viktoriánské Anglie, Praha 2000.

Jindra, Z. – Jakubec, I., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015.

Jiroušek, B., Antonín Rezek, České Budějovice, 2002.

Jiroušek, B., Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti, České Budějovice 2006.

Jiroušek, B. – Josef Kalousek: historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století, Praha 2018. 

Johanides, J., František Martin Pelcl, Praha 1981.

Johnson, P., Dějiny amerického národa, Praha 2000.

Johnson, P., Dějiny anglického národa, Praha 2012.

Johnson, P., Dějiny křesťanství, Praha 1999.

Johnson, P., Napoleon, Praha 20152.

Johnson, P., Dějiny židovského národa, Praha 1996.

Johnson, P., Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1998.

Judd, D., Impérium. Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti, Praha 1999.

Kadlec, J., Přehled českých církevních dějin II, Praha 1991.

Kagan, R., Nebezpečný národ I. Zahraniční politika USA 1700 – 1900, Praha 2008.

Kárník, Z. (ed.), K novověkým sociálním dějinám českých zemí II. Z dob rakouských a předlitavských 1848 – 1918, Praha 1998.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754 – 1914, Praha 1965.

Kazbunda, K., České hnutí roku 1848, Praha 1929.

Kazbunda, K., Otázka česko-německá v předvečer velké války, Praha 1995.

Kissinger, H., Obnovení světového řádu. Metternich, Castlereagh a otázka míru 1812 – 1822, Praha 2009.

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1997.

Kladiwa, P. – Zářický, A. (edd.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740 – 1918, Ostrava 2009.

Kladiwa, P. – Pokludová, A., Hans Kudlich (1823 – 1917) Cesta života a mýtu, Ostrava 2012.

Klečacký, Martin – Kahuda, Jan – Koblasa, Pavel – Lutovská, Pavla, Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849 – 1918. Praha 2020.

Klečacký, Martin, Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848 – 1948, Praha 2019.

Klíma, A., Češi a Němci v revoluci 1848 – 1849, Praha 1994.

Knopp, G., Sen o světové říši. O koloniálních snech, válkách a dobrodružstvích císařského Německa, Praha 2013.

Kodet, R., Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou, Plzeň 2015.

Kokešová, H., Eduard Albert (1841 – 1900). Český intelektuál ve Vídni, Praze 2014.

Kořalka, J., Češi v habsburské říši a Evropě 1815 – 1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky, Praha 1996.

Kořalka, J., František Palacký, Praha 1998.

Kosatík, P., České snění, Praha 2010.

Králová, H. (ed.), Joseph Hardtmuth: Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Lichtensteinů, Praha 2018.

Kraus, I., Fyzikové ve službách průmyslové revoluce, Praha 2012.

Krtičková, J., Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu, České Budějovice 2019.

Křen, J. Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780 – 1918, Praha 1990.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005, s. 51-354.

Křen, J., Historické proměny češství, Praha 1992.

Křivský, P. – Skřivan, A. Moře, objevy, staletí, Praha 1980.

Křivský, P. – Skřivan, A., Do nitra kontinentů, Praha 1988.

Křivský, P. – Skřivan, A., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie 1870 – 1918, Praha 1977.

Křivský, P. – Skřivan, A., Století odchází. Světla a stíny „belle époque“, Praha 1982.

Křížová, M., Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století, Praha 2013.

Kučera, M., Identity v českých zemích 19. a 20. století, Praha 2012.

Kučera, M., Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard, Praha 2011.

Kulhánek, I., Klopýtání přes budoucnost. Od vídeňského kongresu 1815 k Evropě 2005, Praha 2008.

Kutnar, F., Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 2003.

Kvaček, R., První světová válka a česká otázka, Praha 2013.

Kybalová, L., Dějiny odívání. Doba turnýry a secese, Praha 2006.

Kybalová, L., Dějiny odívání. Od empíru k druhému rokoku, Praha 2004.

Landes, D. S., Bohatství a bída národů. Proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí, Praha 2004.

Langewiesche, D., Der gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne, München 2019.

Leubnerová, Š. (ed.), Umění 19. století: od klasicismu k romantismu: průvodce expozicí Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze v Salmovském paláci, Praha 2016. 

Lenderová, M., Dcera národa. Tři životy Zdeňky Havlíčkové, Praha 2013.

Lenderová, M., K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 20172.

Lenderová, M – Jiránek, T. – Macková, M., Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009.

Lenderová, M. –  Halířová, M. – Jiránek, T., Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918, Praha-Litomyšl 2015.

Lenderová, M. – Rýdl, K., Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha-Litomyšl 2006.

Lenderová, M. – Tinková, D. – Hanulík, V., Tělo mezi medicínou a disciplínou: Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014.

Lenderová, M. a kol., Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2020.

Loewenstein, B., Otto von Bismarck, Praha 1968.

Loewenstein, B., Projekt moderny, Praha 1995.

Longworth, Ph., Dějiny impéria. Sláva a pád ruských říší, Praha 2008.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001.

Lorenzová, H. – Petrasová, T. (edd.), Salony v české kultuře 19. století. Sborník z příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 1999.

Loužek, M. a kol., František Josef I. – Sto let od smrti, Praha 2017.

Lunáček, J., Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek, Olomouc 2018.

Lustigová, M., Karel Kramář. První československý premiér, Praha 2007.

Macura, V., Český sen, Praha 1998.

Macura, V., Znamení rodu a české sny, Praha 2015.

Machačová, J. – Matějček, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Praha 2010.

Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T., Zrození lidu v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února – 2. března 2019, Praha 2020

Machovcová, M. – Machovec, M., Utopie blouznivců a sektářů, Praha 1960.

Machovec, M., Tomáš G. Masaryk, Praha 1968.

Madl, C. – Tinková, D. (ed.), Francouzský švindl svobody, Praha 2012.

Maier, K, Hospodaření a rozvoj českých měst 1850 – 1938, Praha 2005.

Malia, M., Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moderního světa, Brno 2009.

Malíř, J., Od spolků k moderním politickým stranám, Brno 1996.

Manfred, A. Z., Napoleon Bonaparte, Praha 19903.

Marek, J., Česká moderní kultura, Praha 1998.

Marek, P. – Lupčo, M., Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století, Brno 2012.

Matějček, J. – Machačová, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Opava 2002.

McCullough, D., Státník a prezident John Adams, Praha 2005.

McLeod, H., Náboženství a lidé západní Evropy (1789 – 1989), Brno 2007.

McLeod, H., Sekularizace v západní Evropě (1848 – 1914), Brno 2008.

McMeekin, S., Červenec 1914. Poslední dny před válkou, Praha 2014.

Miller, M. L. - Míčková, K., Moravští Židé v době emancipace Praha 2015.

Mejdřická, K., Listy ze stromu svobody, Praha 1989.

Mommsen, W., Bismarck, Olomouc 1995.

Montanelli, I., Garibaldi, Praha 1977.

Morava, J. C.k. disident Karel Havlíček, Praha 1991.

Morava, J., Palacký, Čech, Rakušan, Evropan, Praha 1994.

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1992.

Navrátil, I. (ed.), F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Semily 2003.

Nekvapil Jirásková, Š, Protoindustriální společnost. Populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století, Pardubice 2019.

Nerad, F. Búrská válka, Praha 2004.

Nešpor, Z. R., Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí n. L. 2006.

Opat, J., Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893, Praha 1990.

Opatrný, J., Amerika prezidenta Granta, Praha 2019.

Opatrný, J., Malá skvělá válka. Španělsko-americký konflikt, duben – červenec 1898, Praha 2013.

Opatrný, J., Obyvatelé – Dobyvatelé – Osadníci. 500 let Ameriky, Praha 1992, s. 103-201.

Opatrný, J., Pamatujte na Alamo. Od reality k mýtu a zase zpátky, Praha 2014.

Opatrný, J., Poslední indiánské války, Praha 1990.

Opatrný, J., Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.

Opatrný, J., Velká siouxská válka, Praha 2005.

Opatrný, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 20173.

Opatrný, J., Viva Cuba Libre. Tři války za kubánskou nezávislost, Praha 2016.

Ossowska, M., Měšťanská morálka, Praha 2012.

Osterhammel, J., Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009.

Ottlová, M. - Pospíšil, M., Bedřich Smetana a jeho doba, Praha 1997.

Palmer, A., Alexander I. Tsar of War and Peace, London 1974.

Palmer, A., Metternich, London 1972.

Palmer, A., Napoleon in Russia, London 20032.

Palmer, A., Twilight of the Habsburgs: The Life and Times of Emperor Francis Joseph, New York 1994.

Palmer, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996.

Paulinyi, Á., Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003.

Pavel, J., Dějiny umění v Československu, Praha 1978.

Pásztorová, B., Metternich a německá otázka v letech 1840 – 1848, Plzeň 2019.

Pěkný, T., Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993.

Pernes, J., František Josef I.: Nikdy nekorunovaný český král, Brno 20112.

Pernes, J., Maxmiliám. Mexický císař z rodu Habsburků, Praha 1997.

Pernes, J., O trůn a lásku. Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d´Este, Praha 20142.

Pernes, J. Spiklenci proti Jeho Veličenstvu. Historie tzv. Spiknutí Omladiny v Čechách,  Praha 2002.

Pešek, J., Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850 – 1920, Praha 1999.

Petráň, J. a kol., Počátky českého národního obrození 1770 – 1791, Praha 1989.

Petráň, J., Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.

Petráš, R., Cizinci ve vlastní zemi. Menšinové konflikty v moderní Evropě, Praha 2012.

Petrbok, V. – Petrasová, T. – Machalíková, P., Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století, Praha 2016.

Pijoan, J., Dějiny umění 8 – 9, Praha 1990, 2000.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha, 2004.

Pipes, R., Vlastnictví a svoboda, Praha 2008.

Piruchta, L., Guiseppe Garibaldi, Praha 1971.

Pokorná, M., Jedna hora vysoká je a druhá je nízká, Praha 2016.

Pokorná, M., Josef Němec: Neobyčejný muž neobyčejné ženy, Praha 2009.

Pokorný, J., Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha 2003.

Polanyi, K., Velká transformace, Brno 2006.

Poláčková (ed.), A., Monarchie 1848 – 1918. Císař – Češi – Život v mocnářství, Praha 2019.

Polišenský, J., Napoleon a srdce Evropy, Praha 1972.

Polišenský, J., Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1975.

Popelka, P., Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace, Ostrava 2011.

Popelka, P., Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války, Ostrava 2013.

Popper, K., Otevřená společnost a její nepřátelé I – II, Praha 1994 – 1995.

Prokš, P, Diplomacie a "Velká válka" 1914 – 1918/1919. Kapitoly o dějinách diplomacie za první světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži, Praha 2014.

Prokš, P., Konec říše Romanovců: mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880 – 1917), Praha 2018. 

Rádl, E., Válka Čechů s Němci, Praha 1993.

Rak, J., Bývali Čechové, Praha 1994.

Raková, S., Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.

Raková, S., Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763 – 1783), Praha 2005.

Raková, S., Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

Raková, S. – Lequesne (edd.), Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?, Praha 2006.

Randák, J., Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2008.

Rebscher, S., Napoleon Bonaparte, Praha 2010.

Rémond, R., Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003.

Res, D., Wellington: Vítěz od Waterloo, Praha 2018.

Reznikow, S., Frankofilství a česká identita (1848 – 1914), Praha 2008.

Ruggiero, G. de, Dějiny evropského liberalismu, Praha 1929.

Růžička, J., Maloměšťáci s otevřenou myslí. Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850 – 1914), Brno 2017.

Rychlík, J., Mezi Vídní a Cařihradem I. Utváření balkánských národů, Praha 2009.

Řepa, M., Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století, Brno 2001.

Řezníčková, K., Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867 – 1918, Praha 2007.

Řezník, M., Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století), Praha 2003.

Řezník, M., Za naši i vaši svobodu. Století polských povstání (1794 – 1863), Praha 2006.

Said,  E. W., Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2009

Sak, R. - Bezecný, Z. Dáma z rajského ostrova. Sidonie Nádherná a její svět, Praha 2000.

Sak, R., Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914 – 1920), Praha 1996.

Sak, R., Josef Jungmann. Život obrozence, Praha 2007.

Sak, R., Miroslav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik, Praha 2012.

Sak, R., Rieger, Příběh Čecha devatenáctého věku, Semily 1993.

Sak, R., Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, Praha 2003.

Scull, A., Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně, Praha 2019.

Secká, M., Jen Náprstková, prosím…: Neobyčejný život v dobových pramenech, Praha 2016.

Seibt, F. (ed.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Berlin 1995.

Seibt, F., Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996.

Shama, S., Občané. Kronika Francouzské revoluce, Praha 2004.

Scheufler, P., Praha 1848 – 1914. Čtení nad dobovými fotografiemi, Praha 1984.

Schorske, C. E., Vídeň na přelomu století, Brno 2000.

Schulze, H., Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003.

Sked, A., Metternich a Rakousko: pokus o hodnocení, Brno 2014.

Sked, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995.

Sklenář, K., Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha 2001.

Skořepová, M., Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785 – 1855), České Budějovice 2016.

Skřivan, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906 – 1914, Praha 1996.

Skřivan, A. – Skřivan, A. ml. – Novotný, L. – Kočvar, J. – Kodet, R., Hra o Říši středu: politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně, 1894 – 1914, Praha 2017.

Slavík, B., Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975.

Snyder, T., Obnova národů – Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569 – 1999, Polanka nad Odrou 2018.

Stellner, F., Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995.

Stoklasová, H., Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století, Pardubice 2017.

Stráníková, J., Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774 – 1868, Pardubice 2013.

Šantora, R. – Nosek, V. – Janov, S. – Dostál, V., Skautské století, Praha 2012.

Šedivý, I. – Bělina, P. – Vilím, J. – Vlk, J. (edd.), Napoleonské války a české země, Praha 2001.

Šedivý, J., Metternich kontra Napoleon, Praha 1998.

Šedivý, M., Krvavá odyssea. Řecký boj za nezávislost 1821 – 1832, Praha 2011.

Šolle, Z., Století české politiky. Od Palackého k Masarykovi, Praha 1998.

Šolle, Z., Vojtěch Náprstek a jeho doba, Praha 1994.

Štaif, J., František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.

Štaif, J., Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830 – 1851, Praha 2005.

Štaif, J., Revoluční léta 1848 – 1849 a české země, Praha 1990.

Šusta, J., Dějiny Evropy v letech 1812 – 1870 I – II, Praha 1923 – 1924.

Šusta, J., Světová politika v letech 1871 –1914, I – VI, Praha 1924 – 1931.

Schůtová, J a kol., Manželka, matka, tchyně: dochované památky a korespondence Kateřiny Fügnerové, Praha 2018.

Švankmajer, M., Čechy na sklonku napoleonských válek, Praha 2004.

Taraba, L., Divná válka: francouzsko-pruská válka 1870 – 1871, Praha 2006.

Taraba, L., Italská patálie maršálka Radeckého: První válka za osvobození Itálie 1848 – 1849, Praha 2019.

Taraba, L., Krve po kolena. Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení Itálie, Praha 2020.

Taraba, L., Prodané vítězství. Poslední válka za osvobození Itálie 1866, Praha 2014.

Taraba, L., Nebezpečný intrikán. Život Ch. M. Talleyranda, Praha 1995.

Taraba, L., Vídeňský kongres, Praha 2002.

Taraba, L., Vídeňský kongres: Tanec nových časů, Praha 2020.

Tarle, J. V., Napoleonovo tažení na Rus 1812, Praha 1949.

Tarle, J. V., Napoleon, Praha 1950.

Taylor, A. J. P., Bismarck, Praha 1998.

Taylor, A. J. P., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809 – 1918, Brno 1998.

Telesko W. (ed.), Die Repräsentation der Habsburg-Lotringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur 1618 – 1918, Wien-Köln-Weimar 2017.

Tenorth, H.-E., Wilhelm von Humboldt. Bildungspolitik und Universitätsreform, Paderborn 2018.

Thiessová, A.-M., Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno 2007.

Tinková, D., Francouzská revoluce, Praha 2008.

Tinková, D., Jakobíni v sutaně, Praha 2011.

Tobolka, Z., Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby I-IV, Praha 1932-1937.

Traub, H., Červencová revoluce francouzská a její ohlas v Evropě, Praha 1932.

Traub, H., Květnové spiknutí v Čechách r. 1849, Praha 1929.

Traub, H., Bouřlivý rok 1848 v Evropě, Praha 1928.

Traub, H., Fr. Palacký, Praha 1924.

Traub, H., Fr. L. Rieger, Praha 1922.

Uhlíř, D., Čas kongresů a tajných společností, Praha 2017.

Uhlíř, D., Slunce nad Slavkovem, Praha 1984.

Úchalová, E., Česká móda 1780 – 1870. Pro salon i promenádu, Praha 1999.

Úchalová, E., Česká móda 1870 – 1918. Od valčíku po tango, Praha 1997.

Urban, O., Česká společnost 1848 – 1918, Praha 1982.

Urban, O., František Josef I., Praha 19992.

Urban, O., Kapitalismus a česká společnost, K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 20032.

Urban, O., Kroměřížský sněm 1848 – 1849, Praha 1998.

Urban, O., Vzpomínka na Hradec Králové, Praha 1986.

Vácha, D., Bratrstvo. Všední a dramatické dny československých legií v Rusku (1914 – 1918), Praha 2015.

Vácha, D., Ostrovy v bouři: každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918 – 1920), Praha 2016.

Válka, Z., Maršál Radecký a Olomouc, Olomouc 2008.

Van der Kiste, John, Císař František Josef. Život, pád a zánik habsburské říše, Praha 2008.

Van Wyhe, J., Darwin: člověk, jeho veliká cesta a evoluční teorie, Praha 2018.

Veber, V., Mikuláš II. a jeho svět. Rusko 1894 – 1917, Praha 2000.

Velková, A., Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

Velková, A., Schuld und Strafe. Von Frauen begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, München 2012.

Vernon, J., Modern Britain. 1750 to the Present, Cambridge 20193.

Vlček, T., Praha 1900, Praha 1986.

Vlha, M., Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století, Brno 2015.

Vocelka, K. – Vocelková, M., František Josef I.: Císař rakouský a král uherský, Praha 2017.

Vondráček, R. (ed.). Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848, Praha 2008.

Vostřelová, V., Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806 – 1882, Praha 2018.

Vošahlíková, P., Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.

Vošahlíková, Pavla, Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků, Praha 2016.

Vošahlíková, P., Zlaté časy české reklamy, Praha 1999.

Vybíral, J., Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.

Vybíral, J., Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999.

Vybíral, J., Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století, Praha 2019.

Wandycz, P. S., Střední Evropa v dějinách (od středověku do současnosti), Praha 1998.

Wanner, M., Zrození impéria, Praha 2003.

Weitlanerová, J., František Josef I. Život císaře slovem i obrazem, Vídeň 2016.

Weithmann, M. W., Balkán. 2000 let mezi Východem a Západem, Praha 1996.

Winkelhoferová, M., Viribus unitis. Císař a jeho dvůr. Nový pohled na Františka Josefa, Praha 2011.

Wintr, S., Napoleon Bonaparte a jeho soupeři, Praha 2007.

Wittlich, P., Česká secese, Praha 1982.

Wittlich, P., Umění a život – doba secese, Praha 1987.

Wittlich, P. - Škrabánek, V., Praha secesní, Praha 2017.

Zatloukal, P., Architektura 19. století, Praha 2001.

 

IV. Příručky, Atlasy, Encyklopedie

Black, J. a kol., Historický atlas, Bratislava 2001.

Blainey, G., Dějiny Austrálie, Praha 1999.

Demel, W. - Thamer, H.-U. (edd.), Dějiny světa 5. Vznik moderny 1770 – 1914, Praha 2014.

Davies, N., Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000.

Davies, N., Ostrovy. Dějiny, Praha 2003.

Davies, N., Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003.

Delouche, F. a kol., Dějiny Evropy, Praha 1995.

Duby, G., Dějiny Francie, Praha 2002.

Eckert, C. J. a kol., Dějiny Koreje, Praha 2001.

Fairbank, J. K., Dějiny Číny, Praha 1998.

Ferro, M., Dějiny Francie, Praha 2006.

Gáspár, Z. (ed.), Rakousko-uherská monarchie. Habsburská říše 1867 –1918 slovem a obrazem, Praha 2011.

Gombár, E., Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999.

Gombrich, E. H., Příběh umění, Praha 1993.

Hamannová, B. (ed.), Habsburkové – životopisná encyklopedie, Praha 1996.

Havlíková, L. a kol., Dějiny Srbska, Praha 20192.

Hladký, L. – Rychlík, J. – Tonková, M., Dějiny Slovinska, Praha 2011.

Hloušková, K. a kol., Dějiny Ruska, Praha 2017.

Honzák, F. – Pečenka, M. - Vlčková, J., Evropa v proměnách staletí, Praha 1995.

Horst, H. van der, Dějiny Nizozemska, Praha 2005.

Hourani, A., Dějiny arabského světa. Od 7. století po současnost, Praha 2010.

Houšková, K. – Komendová, J. – Řoutil, M. – Téra, M. – Wydra, Z., Dějiny Ruska, Praha 2017.

Hradečný, P., Dějiny Albánie, Praha 2008.

Hradečný, P., Dějiny Řecka, Praha 1998.

Hroch, M. – Kadečková, H. – Bakke, E., Dějiny Norska, Praha 2005.

Hulec, O. Dějiny Jižní Afriky, Praha 1997.

Chalupa, J., Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha 1999.

Churchill, W., Dějiny anglicky mluvících národů III – IV, Praha 1999.

Illife, J., Afrika a Afričané, Praha 2001.

Friedl, J. – Jurek, T. – Řezník, M. – Wihoda, M., Dějiny Polska, Praha 2017.

Kárník, Z., Malé dějiny Československa 1867 – 1939, Praha 2008.

Kašpar, O. – Mánková, E., Dějiny Mexika, Praha 1999.    

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500 –2000, Praha 1996.

Klíma, A., Češi a Němci v revoluci 1848 – 1849, Praha 1994.

Klíma, J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentů, regionů a států, Praha 2012.

Klíma, J., Dějiny Angoly, Praha 20192.

Klíma, J., Dějiny Brazílie, Praha 20112.

Klíma, J., Dějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova, Praha 2014.

Klíma, J., Dějiny Mosambiku, Praha 2010.

Klíma, J., Dějiny Portugalska, Praha 1996.

Kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014.

Kol., Přehled dějin Československa I/2 (1526 – 1848), Praha 1982.

Kol., Velké dějiny zemí koruny české XI – XII, Praha 2012-2013.

Kontler, L., Dějiny Maďarska, Praha 2001.

Kouba, M. – Rychlík, J., Dějiny Makedonie, Praha 2017.

Kouba, M. – Rychlík, J. (ed.), Dějiny Makedonie, Praha 20172.

Kováč, D., Dějiny Slovenska, Praha 1998.

Kreis, G. – Meyer, W., Dějiny Švýcarska, Praha 2019.

Kreiser, K. – Neumann, Ch. K., Dějiny Turecka, Praha 2010.

Kudrna, J. a kol., Dějiny Francie, Praha 1988.

Lewis, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 1996.

Magocsi, P. R. – Rychlík, J. – Zylinskyj, B., Dějiny Ukrajiny, Praha 2015.

Moody, T. W. – Martin, F. X. a kol., Dějiny Irska, Praha 1996.

Morgan, K. O. a kol., Dějiny Británie, Praha 1999.

Müller, H. a kol. Dějiny Německa, Praha 1995.

Opatrný, J., Amerika v proměnách staletí, Praha 1998.

Oxfordský slovník světových dějin, Praha 2005.

Parker, G., The Times Concise History of the World, London 2017.

Pečenka, M. – Luňák, P. a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 2007.

Perenčevic, M. – Rychlík, J., Dějiny Chorvatska, Praha 2020.

Polišenský, J. a kol., Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979.

Polišenský, J., Dějiny Británie, Praha 1982.

Pop, I.-A. – Bolovan, I., Dejiny Sedmihradska, Bratislava 2018.

Procacci, G., Dějiny Itálie, Praha 1997.

R. Kvaček a kol., Dějiny Československa II, Praha 1990.

Reischauer, E. – Craig, A. M., Dějiny Japonska, Praha 2000.

Roedl, B., Dějiny Peru a Bolívie, Praha 20182.

Roux, J.-P., Dějiny Střední Asie, Praha 2007.

Rovná, L. – Jindra, M., Dějiny Kanady, Praha 2000.

Rychlík, J., Dějiny Bulharska, Praha 20163.

Rychlík, J. – Pernćević, M., Dějiny Chorvatska, Praha 2007.

Říchová, B., Dějiny Walesu, Praha 2020.

Scruton, R., Slovník politického myšlení, Brno 1991. 

Sinclair, K. a kol., Dějiny Nového Zélandu, Praha 2003.

Skřivan, A., Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002.

Skřivan, A. – Drška, V. – Stellner, F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha 1994.

Strnad, J. – Filipský, J. – Holman, J. – Vavrušková, S., Dějiny Indie, Praha 2003.

Šesták M. a kol., Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998.

Šístek, F., Dějiny Černé Hory, Praha 2017.

Švankmajer M. a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995.

Švec, L. – Macura, V. – Štol, P., Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996.

Thamer, H.-U. (ed.), Dějiny světa 6 Dějiny světa 6. Globalizace od roku 1880 do dneška, Praha 2014.

Tindall, G. B. – Shi, D. E., Dějiny USA, Praha 20082.

Treptow, K. W., Dějiny Rumunska, Praha 2000.

Umbieto, A. – Regál, J. – Jover, J. M. – Seco, C., Dějiny Španělska, Praha 1995.

Urban, O., České a slovenské dějiny do roku 1918, Praha 1991.

Vasiljevová, Z., Dějiny Japonska, Praha 1987.

Veber, V. – Hlavačka, M. a kol, Dějiny Rakouska, Praha 20102.

Wasson, E., Dějiny moderní Británie. Od roku 1714 po dnešek, Praha 2010.

Wormaldová, J. (ed.), Dějiny Skotska, Praha 2007.

Wyatt, D. K., Dějiny Thajska, 2004.

Zbořil, Z. – Dubovská, Z. –  Petrů, T., Dějiny Indonésie, Praha 2005.

 

V. Vydané Prameny

Bass, E., Čtení o roce osmačtyřicátém, Praha 1948.

Beer, A., Lituji, že nejsem básník, Praha 1970.

Beer, A., Na vandru, Praha 1973.

Beer, A., Památnosti mého podomování, Praha 1978.

Bráf, A., Život a dílo I. Paměti, Praha 1922.

Burke, E., Úvahy o revoluci ve Francii, Brno 1997.

Čapek, K., Hovory s TGM, Praha 1969.

Čelakovský, J., Moje zápisky 1871 – 1914, Praha 2004.

Červinková-Riegrová, M. (Vojáček, M. a kol.), Zápisky I (1880 – 1884), Praha 2009.

Červinková-Riegrová, M. (Vojáček, M. a kol.), Zápisky II (1885 – 1886), Praha 2013.

Fischer, G. (ed.), Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky, Brno 2001.

Fournier, Ch., Velká metamorfóza, Praha 1983.

Frič, J. V., Paměti I, Praha 1957.

Grégr, E., Deník I – II, Praha 1908, 1914.

Grégr, E., Historie rodu, Praha 1996.

Hamilton, A. – Jay, J. – Madison, J., Listy federalistů, Olomouc 1994.     

Havlíček, K., Duch Národních novin, Havlíčkův Brod 1948.

Havlíček, K., Politické spisy I – III, Praha 1900 – 1902.

Heidler, J. – Šusta, J. (edd.), Příspěvky k listáři dr. Frant. Lad. Riegra I – II, Praha 1924 – 1926.

Herrmann, I., Před padesáti lety. Drobné vzpomínky z minulosti I – II, Praha 1925.

Herzl, T., Židovský stát. Pokus o moderní řešení židovské otázky, Praha 2009.

Holeček, J., Pero. Román-paměti, Praha 1976.

James, W., Pragmatism. Nové jméno pro staré způsoby myšlení. Populární přednášky o filosofii, Praha 1918.

Kaizl, J., Z mého života I – III, Praha 1909.

Kouba, M. – Kozár, A. – Lenderová, M. – Říha, I., „Spanilost Vaše cizozemcům se líbí …“:

České kuchařské knihy 19. století, Praha 2018.

Kramář, K., Paměti dr. Karla Kramáře, Praha 1938.

Krásnohorská, E., Co přinesla léta I-II, Praha 1928.

Kulíšková, A., Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Měl jsem nestále štěstí, Turnov 2015.

Lauermannová-Mikschová, A., Lidé minulých dob. Kniha lidských a básnických osudů, Praha 1941.

Lenderová, M. (ed.), A ptáš se knížko má… Ženské deníky 19. století, Praha 2008.

Lenderová, M. (ed.), Dámy na cestách: cestovní deníky žen a dívek dlouhého 19. století, Praha 2007.

Marx, K. –  Engels, B., Manifest komunistické strany, Praha 1974.

Masaryk, T. G., Česká otázka. Naše nynější krize, Praha 1990.

Mattuš, K., Paměti, Praha 1921.

Nováček, V. J. (ed.), Františka Palackého korespondence a zápisky I – III, Praha 1898 – 1911.

Palacký, F., Idea státu rakouského, Praha 1907.

Palacký, F., Úvahy a projevy, Praha 1981.

Pelcl, F. M., Paměti, Praha 1931.

Rada, F., Když se psalo c. k. Ze života Českých Budějovic na počátku století, České Budějovice 1966.

Russell, B., Svoboda a organisace, Praha 1948.

Sealsfield, Ch., Rakousko jaké je, Praha 1992.

Sekyrková, M. (ed.), Minerva 1890 – 1936. Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii, Praha 2016.

Skopec, J. (ed.), Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770 až 1816 I – V, Praha 1907 – 1938.

Stašek, A., Vzpomínky, Praha 1925.

Strettiová, M., Jak jsme prožívali první světovou válku, Praha 2019.

Strettiová, M., O starých časech a dobrých lidech, Praha 1940.

Šusta, J., Léta dětství a jinošství. Vzpomínky I, Praha 1947.

Rychnovská, L. a kol., Karel Havlíček ve světle korespondence, Praha 2016.

Tinková, D. (ed.), Zrození občana. Antologie dokumentů Z Francouzské revoluce, Praha 2015.

Tocqueville, A., Demokracie v Americe I-II, Praha 1992, 20022.

Tomek, W.W., Paměti z mého života I-II, Praha 1904.

Trýb, H. (ed.), Paměti J. V. Friče, Praha 1939.

Tyršová, R. – Jindřich Fügner. Paměti a vzpomínky na mého otce I-II, Praha 1927.

Znoj, M. – Havránek, J. – Sekera, M. (edd.), Český liberalismus. Texty a osobnosti, Praha 1995.

Zweig, S., Svět včerejška, Praha 1994.