Publikační činnost

Odborné monografie

 • Grulich, Josef, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018 (= Monographia historica 17), 288 s.
 • Grulich, Josef, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 2013 (= Monographia historica 13), 392 s.
 • Grulich, Josef, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008 (= Monographia historica 10), 475 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Josef Grulich, Migrace poddaného obyvatelstva, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, České Budějovice 2020, s. 40-47.
 • Grulich, Josef, Poddanská argumentace ve světle zhostní agendy (České Budějovice 1750-1787), in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 153-166.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, Linz 2018, s. 169-196.
 • Grulich, Josef, The material culture in south Bohemian rural society in the seventeenth and eighteenth centuries, in: John Broad – Anton Schuurman (edd.), Wealth and Poverty in European Rural Societies from the Sixteenth to the Nineteenth Century, Turnhout 2014 (= Rural History in Europe 10), s. 81-116.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Migration of the South Bohemia Population Before and After the Thirty Years War, in: James R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, Leiden-Boston 2014, s. 269-299.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkov, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 140-156.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkov, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 402-456.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkovská společnost v poli vnitřních konfliktů, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 558-583.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkov na křižovatce konfliktů ve společnosti raného novověku, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 660-675.
 • Grulich, Josef, Heiratsstrategien der Dorfbevölkerung. Die Herrschaft Třeboň/Wittingau 1792-1836, in: Inken Schmidt-Voges (ed.), Ehe – Haus – Familie. Soziale Institutionen im Wandel 1750-1850, Köln-Weimar-Wien 2010, s. 143-178.
 • Grulich, Josef – Teibenbacher, Peter, Vom demografischen Übergang zum demografischen Wandel. Die demografische Entwicklung in Österreich und Tschechien von 1918 bis heute, in: Stefan Karner - Michal Stehlik (edd.), Österreich.Tschechien. geteilt-getrennt-vereint, Schallaburg 2009 (= Katalog der Niederösterreichischen Landesausstellung 2009), s. 164-169.
 • Grulich, Josef – Teibenbacher, Peter, Od demografického přechodu k demografické proměně. Demografický vývoj v Rakousku a České republice v letech 1918 až 2008, in: Stefan Karner - Michal Stehlík (edd.), Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni – spojeni, Schallaburg-Jihlava 2009 (= Katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009), s. 164-168.
 • Grulich, Josef – Dibelka, Jaroslav, Venkovan, in: Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 166-189.
 • Grulich, Josef – Pletzer, Karel, Epidemie, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 20062, s. 123-124.
 • Grulich, Josef – Honner, Jan, Obyvatelstvo, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 20062, s. 358-369.
 • Grulich, Josef – Krejča, František – Pletzer, Karel – Vondra, Václav, Řemesla a živnosti, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 20062, s. 482-484.
 • Grulich, Josef, Besitztransfer und reginale Mobilität der untertänigen Bevölkerung (Südböhmen 16.-18. Jahrhundert), in: Markus Cerman – Robert Luft (edd.), Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, München 2005 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99), s. 127-151.
 • Grulich, Josef, Die Herrschaft Chýnov, in: Markus Cerman – Hermann Zeitlhofer (edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002 (= Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28), s. 88-100.
 • Grulich, Josef, Lebensläufe von Untertanen in Südböhmen, in: Markus Cerman – Hermann Zeitlhofer (edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002 (= Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28), s. 192-205.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 27, 28, 87-88, 103-104, 335-336, 319, 394-395, 415-416, 462, 560, 572-573, 641-642, 660-661.
 • Grulich, Josef – Honner, Jan, Obyvatelstvo, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 320-331.
 • Grulich, Josef – Krejča, František – Pletzer, Karel – Vondra, Václav, Řemesla a živnosti, in: Jiří Kopáček (ed.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 433-435.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 102, 142, 265-266, 376, 379, 381-382, 440, 452-453, 502, 561-562, 577, 600, 671-672.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav – Novotný, Miroslav, Grenze in der Frühen Neuzeit. Kristallisationsraum einer länderübergreifenden Politik und Kultur des Adels und des Bürgertums, in: Andrea Komlosy – Václav Bůžek – František Svátek (edd.), Kulturen an der Grenze: Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen, Südmähren, Wien 1995, s. 51-58.
 • Grulich, Josef – Bůžek, Václav – Novotný, Miroslav, Život na česko-moravsko-rakouské hranici v raném novověku. Regionální rovina středoevropské integrace v politice a kultuře, in: Andrea Komlosyová – Václav Bůžek – František Svátek (edd.), Kultury na hranici: Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel, Wien 1995, s. 47-54.
 • Grulich, Josef – Bůžek Václav, Das wirtschaftliche Bild der böhmisch-österreichischen Grenze in der frühen Neuzeit, in: Thomas Winkelbauer (ed.), Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich – Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, Horn-Waidhofen an der Thaya 1993, s. 147-153.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Grulich, Josef, Südböhmen und das obere Waldviertel unter habsburgischer Herrschaft (1526 – 1918), Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau 49, 2000, s. 112-127.

 

Články v domácích recenzovaných odborných časopisech

 • Kurosu, Satomi – Grulich, Josef, Japonská historická demografie a výzkumy rodiny v předmoderní době. Věnováno památce jejího zakladatele Akira Hayami (22. 10. 1929–4. 12. 2019), Historická demografie 44, 2020, s. 217-249.
 • Skořepová, Markéta – Grulich, Josef, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151-171.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století, Český časopis historický 113, 2015, č. 1, s. 50-75.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827-1829, Historická demografie 37, 2013, s. 169-193.
 • Grulich, Josef, Migrační teorie, integrační procesy a evropské dějiny migrací, Český časopis historický 111, 2013, s. 378-406.
 • Grulich, Josef – Matlas, Pavel, The mentality of the rural population in the light of material culture (south Bohemia, seventeenth end eighteenth centuries), Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova 14, 2010, s. 125-178.
 • Grulich, Josef – Matlas, Pavel, Hmotná kultura a projevy mentality venkovské společnosti (jižní Čechy, 17.-18. století), Český lid. Etnografický časopis 96, 2009, s. 1-34.
 • Grulich, Josef, Rural society in Bohemia – The estate of Chýnov and South Bohemia. The factors influencing property transfers in the seventeenth and eighteenth centurie, Historica. Historical Science in the Czech Republic – Series Nova 13, 2008, s. 75-107.
 • Grulich, Josef, Demografický vývoj jižních Čech, Demografie 49, 2007, s. 254.
 • Grulich, Josef, Sňatkové migrace na jihu Čech (1750-1824), in: Eduard Maur -  Josef Grulich (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku (= Historická demografie 30 – Suplement), 2006, s. 19-72.
 • Grulich, Josef, Historická demografie a dějiny rodiny v Evropě a v České republice po roce 1950, Historická demografie 26, Praha 2002, s. 123-146.
 • Grulich, Josef, Zkoumání „maličkostí“ (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), Český časopis historický 99, 2001, s. 519-547.
 • Grulich, Josef, „Slavnostní okamžiky“ – svatební a křestní obřad v období raného novověku (Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny 17. století, Historická demografie 24, 2000, s. 49-82.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Struktura jihočeských venkovských a městských domácností v 16. a 17. století (Příspěvek k dějinám sociální každodennosti poddaných v období raného novověku), Historická demografie 23, 1999, s. 31-84.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Migrace jihočeského obyvatelstva v období před třicetiletou válkou a po jejím ukončení, Historická demografie 22, 1998, s. 79-105.
 • Grulich, Josef – Zeitlhofer, Hermann, Lebensformen und soziale Muster in Südböhmen im 16. und 17. Jahrhundert, Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 26-50.
 • Grulich, Josef, Zu den ausgewählten Aspekten des Familien- und Lebenszyklus (Ein Beitrag zur Geschichte des südböhmischen Landes im 17. und 18. Jahrhundert am Beispiel der Herrschaft Chejnow), Historická demografie 20, 1996, s. 9-56.
 • Grulich, Josef, Poddanská nemovitost a dědické právo na Táborsku. Vřesecká rychta v letech 1625-1825, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 34 – 42.
 • Grulich, Josef, Hospodáři na Chýnovsku v druhé polovině 17. století, Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 44-54.
 • Grulich, Josef, Sto let železnice Veselí nad Lužnicí – Jihlava, Jihočeský sborník historický 57, 1988, s. 75-82.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Grulich, Josef, Možnosti studia migrací a mobility venkovského obyvatelstva, Východočeské listy historické 32, 2014, s. 123-137.
 • Grulich, Josef, Migrace na jihu Čech během 16.-18. století, Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, s. 105-108.

 

Články ve sbornících

 • Grulich, Josef, Demografický vývoj jižních Čech v 17. a 18. století, in: Tomáš Kučera – Vladimír Polášek (edd.), Regionální demografie – Olomouc, 23. a 24. května 2007. Sborník příspěvků XXXVII. výroční (květnové) demografické konference České demografické společnosti, Olomouc 2007, s. 16-30.
 • Grulich, Josef, Motivace migrací a mobility venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. až 18. století, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 255-290.
 • Grulich, Josef, Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností. Sonda do českých poddanských poměrů v 17. a 18. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 555-568.
 • Grulich, Josef, Migrace českobudějovického obyvatelstva ve světle propouštěcích listů (1756-1770), in: Milan Myška – Nina Pavelčíková – Ludmila Nesládková – Jana Grollová (edd.), Historiae historica. Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám, Ostrava 2005 (= Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity – Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae 219), s. 55-72.
 • Grulich, Josef, Okolnosti změn vlastnických poměrů v poddanském prostředí. (Situace na jihočeském panství Chýnov v rozmezí let 1625–1795), in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 108-128.
 • Grulich, Josef, Venkovská žena v období raného novověku (16.-18. století), in: Vladimír Goněc – Jean Monnet Chair (edd.), Česko-slovenská historická ročenka 2001, s. 223-235.
 • Grulich, Josef, Převody poddanských nemovitostí a migrace obyvatelstva na jihu Čech. Situace na Chýnovsku v druhé polovině 17. a 18. století, in: Jana Machačová – Jiří Matějček (edd.), Studie k sociálním dějinám 6, Kutná Hora-Praha-Opava 2001, s. 117-136.
 • Grulich, Josef, Das ländliche Ausgedinge in der Frühen Neuzeit. Ein Beitrag zur Problematik der Wahrnehmung sozialer Kategorien im 17. und 18. Jahrhundert, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen – Handlungen – Strukturen. Historisch – anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), s. 343-369.
 • Grulich, Josef, Obyvatelstvo chýnovského panství po třicetileté válce, Opera historica 4, 1995, s. 125-143.

 

Popularizačtexty

 • Grulich, Josef, „Milostivý císař“ v očích venkovské společnosti, Historický obzor 17, 2006, s. 173-181.
 • Grulich, Josef, Dědická praxe na jihu Čech v 17. a 18. století, Historický obzor 15, 2004, s. 36-45.
 • Grulich, Josef – Klášterská-Velková, Alice, „Týkaje se mé mohovitosti, usmyslel jsem sobě ustanovit…“, Dějiny a současnost 20, 1998, s. 12 – 15.
 • Grulich, Josef, Obraz manželství a rodiny v díle J. A. Komenského a B. Bolzana, Historický obzor 9, 1998, s. 169 – 172.

 

Popularizační televizní pořady

 • Historie.cs – „Budějce, Budweis, České Budějovice. 750 let jihočeské metropole. Královské město na půli cesty mezi Prahou, Rakouskem a Bavorskem“ /premiéra – 16.5.2015/ (spolutvůrci – Václav Bůžek, Marie Koldinská, Josef Žemlička)
 • Historie. cs – „Každodennost českého venkova v 18. a 19. století“ /premiéra – 22.4.2017/ (spolutvůrci – Marie Koldinská, Zuzana Pavelková Čevelová, Markéta Skořepová)

 

Editorská činnost

 • Grulich, Josef – Maur, Eduard (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha 2006 (= Historická demografie 30 – Suplement).