Ebenhöhová Kateřina

Křest v myšlení raně novověkého měšťana

Křest v myšlení raně novověkého měšťana

Narození a křest dítěte patřily ve všech dobách k významným událostem v životě člověka. Předkládaná bakalářská práce chce ukázat, jaký význam měl křest a jak byl reflektován v měšťanské společnosti raného novověku. Oproti tradičně užívaným evidenčním pramenům jsem se soustředila na prameny osobní povahy. Rozbor šesti vybraných rodinných pamětí umožnil další pohled na obřad křtu a roli kmotra a také na konfrontaci mezi církevními nařízeními a soudobou životní praxí ve městech 16. a 17. století. Přepis jediných nevydaných pamětí - Památní knihy Jana staršího Malkovského, radního v Horažďovicích z let 1679 až 1740 - je přílohou této práce. Kromě reflexe křtu a kmotrovství věnuji pozornost údajům o narození, záznamům o dalších životních osudech dítěte, případně o jeho smrti. Nakonec naznačuji další možnosti využití pamětí jako pramenu k poznání sociálního, náboženského a společenského vnímání okolního světa z pohledu jedinců v měšťanském prostředí.

 

Baptism in the Thinging of Early Modern Burghers

The birth and the baptism of child were significant events in the life of people in all historical periods. This bachelor thesis demonstrates meaning of the baptism rite and its reflection in the urban society in the Early Modern Age. The interest has been focused on personal instead of usually used register sources. The research of six family memoirs made possible another sight at confrontation between religious order and everyday practice in baptism and godparenthood in towns in the 16. and 17. centuries. The work is supplemented with the edition of one of these burgher's memoirs. Expect the baptism rite and the role of godparenthood attention is paid to notes on the birth and the future life of the child. Finally other possibilities of the use of family memoirs as the source of identity of the outer world from burgher's sight are indicated.