Publikační činnost

Kvalifikační a soutěžní práce

 • Černý, Václav, Dědicové a jejich sourozenci. Sonda do poměrů selských rodin, Protivínsko (1780–1830), disertační práce, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2019, 334 s. [vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.]
 • Černý, Václav, Rodinné strategie sedláků ve vsi Vítkov 1700-1850, diplomová práce, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2015, 205 s. [vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.]
 • Černý, Václav, „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750–1850), soutěžní práce CSVK Historie 2014, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2015, 34 s. [vedoucí doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.]
 • Černý, Václav, Živnostenské podnikání v Prachaticích v poválečných letech. Příspěvek k hospodářským dějinám města v polovině 20. století, bakalářská práce, Historický ústav FF JU, České Budějovice 2013, 115 s. [vedoucí PhDr. et PaeDr. Josef Dvořák, Ph.D.]

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Černý, Václav, Odvod branců, délka vojenské služby a návrat vysloužilců do venkovské společnosti. Panství Protivín 1780–1830, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Eduard Šouša (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 23–37.

 

Články v odborných periodikách
Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Tlamsová, Hanka - Černý, Václav, Okolnosti uzavírání sňatků "světských" osob od konce 18. do první třetiny 20. století, Historická demografie 43, 2019, s. 67‑99.
 • Černý, Václav, Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice, Historická demografie 42, 2018, s. 153–176.
 • Černý, Václav, Fratres in fide. Příbuzenské vazby staroboleslavského probošta P. Jana Alexia Čapka, Bohemiae Occidentalis Historica 1, 2015, č. 2, s. 34–55.
 • Černý, Václav, Aktuální genealogické programy a jejich přínos pro historickou demografii (diskusní příspěvek), Historická demografie 39, 2015, č. 1, s. 105–122.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Černý, Václav, Vysokomýtský rod Josefy. Od Bernarda k Františce Josefě, Genealogické a heraldické listy 35, 2015, č. 1, s. 26–45.
 • Černý, Václav, Villa Daheim. Historie domu čp. 234 v Zahradní ulici, Zlatá stezka: sborník prachatického muzea 23, 2016, s. 357–378.
 • Černý, Václav – Tlamsová, Hanka, Stašské královácké rody jako badatelský problém. Literatura, prameny a překážky, Genealogické a heraldické listy 37, 2017, č. 4, s. 34–40.

 

Články ve sbornících

 • Černý, Václav, „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750–1850), in: Milan Svoboda (ed.), Historie 2014. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference. Liberec 23.–24. dubna 2015, Liberec 2019, s. 161‑190.