Historická čeština

1. Úvodní seminář - vymezení předmětu, periodizace, prameny k poznání historického vývoje češtiny a jejich charakteristika, vývoj českého pravopis;

2. Vývoj vokalického a konsonantického systému od praslovanského období do konce 10. století;

3. Vývoj vokalického a konsonantického systému od konce 10. do 14. století;

4. Vývoj vokalického a konsonantického systému od konce 14. do 16. století;

5. Deklinace - obecná charakteristika základních deklinačních kategorií;

6. Vokalické deklinace - o-kmeny, jo-kmeny, bjo-kmeny;

7. Vokalické deklinace - a-kmeny, ja-kmeny, bja kmeny;

8. Vokalické deklinace - u-kmeny, i-kmeny, v-kmeny;

9. Konsonantické deklinace - n-kmeny, nt-kmeny, s-kmeny, t-kmeny, r-kmeny; Jmenné sklonění adjektiválií;

10. Deklinace složená; deklinace zájmenná; skloňování číslovek;

11. Syntax;

12. Slovní zásoba a slovotvorba;

13. Závěrečný seminář.

 

Zisk zápočtu z předmětu je podmíněn osobní účastí na seminářích a úspěšným napsáním dvou zápočtových testů.

 

Základní literatura:

Bělič, J. – Křístek, V., Malý staročeský slovník, Praha 1979.

Cuřín, F., Vývoj českého jazyka a dialektologie, Praha 1964.

Gebauer, J., Historická mluvnice jazyka českého;

Hláskosloví, Praha 1894 (1963);

III/1. Tvarosloví – skloňování, Praha 1896 (1960);

III/2. Tvarosloví – časování, Praha 1898 (1909, 1958);

IV. Skladba, Praha 1929.

Havránek, B., Vývoj spisovného jazyka českého, in: Československá vlastivěda, řada II. (Spisovný jazyk), Praha 1936, s. 1-44.

Hujer, O., Úvod do dějin jazyka českého, Praha 1946.

Janečková, M., Staročeské hláskosloví a tvarosloví, České Budějovice 1994.

Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, D., Historická mluvnice češtiny, Praha 1986.

Porák, J., Cvičebnice staročeského tvarosloví, Praha 1974.

Porák, J. – Křístek, V., Chrestomatie k vývoji českého jazyka. Praha 1978.

Staročeský slovník 1.-26, Praha 1968-2008.

Šimek, František, Slovníček staré češtiny, Praha 1945.

Šlosar, D., Stará čeština pro archiváře, Brno 1979.

Trávníček, F., Historická mluvnice československá, Praha 1935.

vokabular.ujc.cas.cz