Specializační seminář k dějinám 20. století I

PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

 

Základní tematické okruhy seminářů:

 1. Úvodní seminář.
 2. Představení témat kvalifikačních prací posluchačů a výsledků jejich dosavadního výzkumu.
 3. Internet – možnosti využití, způsoby citace, digitalizované databáze jednotlivých archivů a pracovišť.
 4. Struktura kvalifikačních prací a formální požadavky na jejich podobu + korektury. Diskuse nad dosaženými badatelskými výsledky studentů (představení interpretačních možností pramenné základny, hlavní badatelské otázky).
 5. Výpovědní hodnota deníků a korespondence, možnosti interpretace; soukromá korespondence ve společenském kontextu. Interpretace deníkového záznamu, rekonstrukce jeho faktografického kontextu.
 6. Propaganda a fotografie. Interpretace dobových fotografických publikací.
 7. Regionální dějiny; regionální periodika; spolky, spolková činnost.
 8. Kultura a věda jako téma historického výzkumu.
 9. Kolektivní biografie, biogramy, společenské elity.
 10. Historická paměť, kulturní paměť, místa paměti, paměťová studia.
 11. Využití metod dějin každodennosti v druhé polovině 20. století; seznámení s dosavadními badatelskými východisky a projekty a metodologickými možnostmi. Specifikace pramenů.
 12. Interpretační seminář – výpovědní hodnota zápisů jednání, schůzí, aktivů, způsoby jejich využití.
 13. Zhodnocení semináře a dosavadních badatelských výsledků studentů.

 

Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast studentů na seminářích a odevzdání vlastních badatelských výsledků v rozsahu závislém na domluvě s vyučujícím a stavu zpracování tématu.

 

Základní literatura k tématu:

Bartlová, M. (ed.), Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her, Praha 2003.

Bílek, Petr A. – Činátlová, Blanka (edd.), Tesilová kavalerie. Popkulturní obrazy normalizace, Příbram 2010.

Borovský, Tomáš – Hanuš, Jiří – Řepa, Milan, Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006.

Bloch, M., Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1967.

Činátl, Kamil, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Horský, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.

Macura, Vladimír, Šťastný věk a jiné eseje, Praha 2008.

Ryantová, M., Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Stellner, F. – Poláček, J., Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005 .

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě, Praha 2000.

Vaněk, M., Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Praha 2004.

Vaněk, M. – Urbášek, P., Vítězové? Poražení? Životopisná interview. Díl 1 – Disent v období tzv. normalizace. Díl 2 – Politické elity v období tzv. normalizace, Praha 2005.

Vaněk, M. (ed.), Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interwiev, Praha 2006.

 White, Hayden, Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje, Praha 2010.