Lidová četba, písmáctví a folklor

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

 1. Lidová četba a folklor
 2. Sběratelé folkloru a výzkum lidové četby
 3. Tiskaři, tiskárny a tisky
 4. Česká lidová grafika
 5. Kramářské tisky (vznik a vývoj)
 6. Kramářské písně (témata)
 7. Modlitební knížky
 8. Písně a kancionály
 9. Knížky lidového čtení
 10. Kalendáře, návody a receptáře
 11. Písmáctví
 12. Lidové kroniky
 13. Prezentace studentů
   

Podmínky udělení zápočtu: vytvoření a představení prezentace na téma lidové četby

 

Kolektiv autorů, Růžová zahrádka, Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Olomouc, 2009.

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Náboženský kramářský tisk a jeho recepce, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna, Opera romanica 4, České Budějovice 2003, s. 547-558.

BĚHALOVÁ, Štěpánka (ed.), Tiskárny a tisky 19. století, Jindřichův Hradec 1998.

BENEŠ, Bohuslav, Kramářská píseň ve střední Evropě, ČL 55, 1968, s. 259-274.

BENEŠ, Bohuslav, Náboženská tematika a světci v kramářských tiscích a písních, in: Tarcalová, Ludmila (ed.), Světci v lidové tradici, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1995, s. 179-186.

BENEŠ, Bohuslav, Poslyšte písničku hezkou… Kramářské písně minulých dob, Praha 1983.

BENEŠ, Bohuslav, Světská kramářská píseň. Příspěvek k poetice pololidové písně, Brno 1970.

BOHATCOVÁ, Mirjam a kol., Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990.

Čtenář a jeho knihovna, Opera romanica 4, České Budějovice 2003.

ERBEN, Karel Jaromír, Černá nevěsta. Pohádky a pověsti spolupracovníků a studentů, Praha 2015.

FABIÁNOVÁ, Jiřina, Písničky veselé i truchlivé na světlo světa vydané. Malé povídání o kramářských tiscích uložených v muzeu ve Valašském Meziříčí, Vsetín 2009.

FROLEC, Václav, Prostá krása. Deset kapitol o hodnotách lidové kultury, Praha 1984.

HIML, Pavel, „By kamenné srdce bylo, musí se ustrnouti.“ obraz světa a člověka v nenáboženských kramářských písních v druhé polovině 18. a v první polovině 19. století, Rmen jaro 1995, s. 8-19.

HOLUBOVÁ, Markéta (ed.), Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie, Praha 2012.

HOLUBOVÁ, Markéta (ed.), Obrazy ženy v kramářské produkci, Praha 2008.

HOLUBOVÁ, Markéta, Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení. Výběrová bibliografie, Praha 2007.

Ivánek, Jakub, Katalog písní o svatých v české barokní literatuře, Ostrava 2010.

KLACEK, Michal, Sbírka kramářských písní v Knihovně Národního muzea, Muzejní a vlastivědná práce 49, 2011, s. 29-40.

KLÍMOVÁ, Dagmar – OTČENÁŠEK, Jaroslav, Česká pohádka v 19. století, Praha 2012.

KNEIDL, Pravoslav, Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček, Praha 1983.

KNEIDL, Pravoslav, Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven, Praha 1989.

KOPALOVÁ, Ludmila – HOLUBOVÁ, Markéta (edd.), Katalog kramářských tisků, Praha 2008.

KROMLUS, Václav, Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské I-III, Praha 2012-2014.

Malura, Jan – Ivánek, Jakub, Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850), Brno 2019.

Malý František (ed.), Salve Regina. Poutnický kancionál pro poutě a laické pobožnosti, Brno 1992.

Markl, Jaroslav (ed.), Nejstarší sbírky českých lidových písní, Praha 1987

MUK, Jan, Alois Landfras, probuzenecký knihtiskař a jindřichohradecký starosta, Jindřichův Hradec 1947.

PLETZER, Karel, Jindřichohradečtí tiskaři Hilgartnerové, Výběr 34, 1997, č. 3, s. 178-193.

PLETZER, Karel, Nejstarší jindřichohradečtí tiskaři, Výběr 34, 1997, č. 2, s. 103-112.

POPELKA, Pavel, Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady z moravských Kopanic, Uherský Brod 1995.

SCHEYBAL, Josef Václav, Senzace pěti století v kramářské písni, Hradec Králové, 1991.

Slavický, Tomáš, Tradování písní Adama Michny z Otradovic a skladby na jeho texty v 18. a 19. století, Hudební věda 38, 2001, s. 100-125.

SMETANA, Robert – VÁCLAVEK, Bedřich, České písně kramářské, Praha 1949.

SMETANA, Robert – VÁCLAVEK, Bedřich, O české písni lidové a zlidovělé, Praha 1950.

TARCALOVÁ, Ludmila (ed.), Světci v lidové tradici, Uherské Hradiště 1995.

THOŘOVÁ, Věra, Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové (na základě analýzy textových i melodických variant Jaký mám trápení), Český lid 97, 2010, s. 51-74.

Traxler Jiří (ed.), Písně krátké Jana Jeníka z Bratřic, Praha 1999.

Tři knížky lidového čtení (Meluzína, Magelona, Jenovéfa), Praha 2000.
Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi (Ezop, Ejlenspigel, Paleček), Praha 2004.
Václavek, Bedřich – Smetana, Robert, Český národní zpěvník. Písně české společnosti 19. století, Praha 19492.

VAVÁK, František Jan, Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816, I-VII. Praha, 1908-2009.

VEČERKOVÁ, Eva, Poslouchejte, mládenci a panny…, aneb O české písni kramářské, Brno 1995.

VEČERKOVÁ, Eva, O čem vyprávějí rukopisné knihy z etnografických sbírek Moravského zemského muzea, Brno 2014.

VOIT, Petr, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.

 

http://www.knihopis.cz.

http://www.spalicek.net.

http://staretisky.eu.cas.cz.