Publikační činnost

Odborné monografie

 • Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej – Král, Pavel, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009, 272 s.

 • Král, Pavel, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004 (= Monographia historica 4), 320 s.

 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, 416 s.

 • Král, Pavel, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty mezi léty 1550-1650, České Budějovice 2002 (Monographia historica 2), 664 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Král, Pavel, Zazdění jako trest za cizoložství. Symbolické jednání aktérů manželské pře Vavřince Spinky z Lubikova a Kateřiny Podhradské z Vlčí Hory v letech 1577-1578, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 130-142.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Smíšek, Rostislav, Symbolické jednání jako strategie aktéra a přístup historika, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 9-18.
 • Král, Pavel, Konflikty šlechticů s panovníkem, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 91-93.
 • Bobková, Lenka – Král, Pavel – Vokáčová, Petra, Stavovští politikové v zemích Koruny české a jejich vztah k Habsburkům, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 320-330.
 • Král, Pavel – Vokáčová, Petra, Návštěvy habsburských panovníků na venkovských sídlech šlechty, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 523-525.
 • Král, Pavel, Dětský svět rožmberských bratrů, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 515-525.
 • Král, Pavel, Soužití mužů a žen v rodinách posledních rožmberských velmožů, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 526-537.
 • Král, Pavel, Smutek vdovských sídel, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 538-544.
 • Král, Pavel, Rodinné slavnosti, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 544-572.
 • Král, Pavel, Místa posledního odpočinku, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 572-577.
 • Bezecný, Zdeněk – Král, Pavel – Marek, Pavel, Šlechta, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 77-100, 223-297.
 • Bezecný, Zdeněk – Král, Pavel – Marek, Pavel, Konflikty mezi šlechtici, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 488-520.
 • Bezecný, Zdeněk – Král, Pavel – Marek, Šlechta v konfliktech s ostatními společenskými skupinami, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 583-613.
 • Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Novotný Miroslav, Společnost raného novověku v pomalu plynoucím čase změn, in: Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, s. 676-701.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Člověk českého raného novověku, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 9-53.
 • Král, Pavel, Kult předků. Paměť a smrt v myšlení české šlechty na počátku novověku, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 173-187.
 • Král, Pavel, Aussterben der böhmischen Adelsgeschlechter an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede – Horst Carl (Hg.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007, s. 387-398.
 • Král, Pavel, Mitgift und Aussteuer als symbolischer weiblicher Schatz in Böhmen der Frühen Neuzeit, in: Elisabeth Vavra – Kornelia Holzner-Tobisch – Thomas Kühtreiber (Hg.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 20), s. 289-306.
 • Král, Pavel, Tod, Begräbnisse und Gräber. Funeralrituale des böhmischen Adels als Mittel der Repräsentation und des Andenkens, in: Mark Hengerer (Hg.), Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 421-448.
 • Král, Pavel, Heiratsverträge und Testamente in Böhmen im 16. und 17. Jahrhundert, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (Hg.), Frühneuzeitliche Quellen. Methoden und Fragestellungen am Beispiel der habsburgischen Länder, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung Ergänzungsband, Wien 2004, s. 415-432.
 • Král, Pavel, Žena a smrt v 16. a 17. století, in: Milena Lenderová a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 105-130.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel, Carpe diem versus Memento mori. K výzdobě Rytířského sálu na Rožmberku jako obrazu myšlení Jana Zrinského ze Serynu, in: Zlatý věk Českokrumlovska 1550-1620, Český Krumlov 2002, s. 77-91.

 

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187.
 • Král, Pavel, Rites de passage et cycles de vie de la famille noble, Historie, Economie et Société 26, 2007, č. 3, s. 111-126.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Der Adel in den böhmischen Ländern 1526-1740. Stand und Tendenzen der Forschung. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 137, 2002, s. 55-98.
 • Král, Pavel, Sterben und Tod in frühneuzeitlichen Quellen in den böhmischen Ländern (1500-1650), Frühneuzeit-Info 10, 1999, s. 266-275.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Král, Pavel, Political Communication between Prague, Heidelberg and London in the Time of Bohemian Revolt. Correspondence and Communication Networks, Opera historica 20, 2019, s. 162-188.
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel, Draft books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk    (1572–1652). A publication project, Opera historica 19, 2018, č. 1, s. 106-121.
 • Král, Pavel, Konec manželství Adama Pavla Slavaty z Chlumu a Košumberka a Marie Markéty z Eggenberku, Opera historica 16, 2015, s. 185-206.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 375-409.
 • Král, Pavel, Rituál a ceremoniál. Na příkladu pohřebních slavností na šlechtických dvorech v raném novověku, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity C 49, 2002, s. 72-86.
 • Král, Pavel, Ronšperské setkání. Švamberský pohřeb jako místo politické komunikace předbělohorské šlechtické společnosti, Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 291-307.

 

Články ve sbornících

 • Král, Pavel, Continuity or Discontinuity. Royal Festivities in the time of Bruderzwist, in: Václav Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s. 255-276.
 • Král, Pavel, Knihy o dobrém umírání v českém prostředí ve druhé polovině 16. a první půli 17. století, in: Martin Holý – Jiří Mikulec (edd.), Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2007 (= Folia historica bohemica, Supplementum 1), s. 7-22.
 • Král, Pavel, "Knížka o smrti" Mikuláše Krupěhorského. Příprava ke smrti v českém prostředí na přelomu 16. a 17. století, in: Jitka Radimská (ed.), Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 2006 (= Opera romanica 9), s. 141-154.
 • Král, Pavel, Muž a žena mezi přechodovými rituály rodinného života, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 425-439.
 • Král, Pavel, Vdovy ve šlechtické společnosti raného novověku, in: Tünde Lengyeolová (ed.), Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, Bratislava 2004, s. 142-152.
 • Král, Pavel, Křtiny, svatby a pohřby. K vzájemné reflexi panovnických a šlechtických přechodových rituálů ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 439-456.
 • Král, Pavel, Žena ve šlechtických testamentech v 16. a 17. století, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 157-167.
 • Král, Pavel, Trauer und Ruhm. Traurzüge bömischer Aristokraten im 16. und 17. Jahrhundert, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschitswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), s. 117-137.
 • Král, Pavel, Pohřební slavnosti jako prostředek a místo komunikace raně novověké společnosti, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (=Opera historica 8), s. 315-332.
 • Král, Pavel, Pohřby posledních pánů z Hradce, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s. 401-512.

 

Popularizační texty

 • Král, Pavel, Osamocenost a izolace. Lidská tragédie Rudolfa II., Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 38-40.

 

Editorská činnost

 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11).
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10).
 • Hrdlička, Josef – Král, Pavel, Historie 2000. Sborník z celostátní studentské vědecké konference, České Budějovice 2001.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (= Opera historica 8).
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7).