Historický proseminář I

Akademický rok 2020/2021 – zimní semestr

Vedoucí semináře: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 10.00-11.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

  1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři (max 3 absence).
  2. Včasné odevzdání písemných úkolů.
  3. Úspěšné napsání dvou zápočtových testů.

 

Okruhy pro práci v semináři:

1. Úvodní seminář (podmínky udělení zápočtu, seznámení s programem semináře, rozdělení úkolů)

2. Práce s historiografickým textem:

Kosmas, Kronika Čechů, Praha 2011 (nebo kterékoliv jiné vydání), kapitoly I-XVIII (s. 31-52).

Pekař, J., O smyslu českých dějin, Praha 1990 (nebo kterékoliv jiné vydání vydání), kapitola Svatý Václav (s. 8-62).

Třeštík, D., Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým", Praha 2008, s. 5-27.

3. Bibliografie, citace literatury, knihovny

(úkol: bibliografická rešerše na vybrané téma)

4. Časopisy, encyklopedie, příručky, slovníky, internet

(úkol: profil vybraného odborného časopisu)

5. Archivy, archivní prameny, práce s nimi, citace archivních pramenů, TEST

6. Základní edice pramenů a ediční řady k českým dějinám

(úkol: stručně představit konkrétní edici či ediční řadu)

7. Základy ediční práce, transkripce a transliterace

8. Anotace, recenze, resumé, zpráva, TEST

(úkol: napsat zprávu o vybrané knize)

9. Exkurze do archivu

 

Doporučená literatura:

Bůžek, V. a kol.: Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Bartlová, M. (ed.): Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her, Praha 2003.

Bloch, M.: Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1967.

Bystrický, V. - Hrubý, V.: Přehled archivů ČSR, Praha 1984.

Carr, E. H., Co je historie?, Praha 1967.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Hoffmannová, J. - Pražáková, J.: Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000.

Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení, Praha 2002.

Kutnar, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

Le Goff, J.: Paměť a dějiny, Praha 2007.

Pánek, J. - Vorel. P.: Lexikon současných českých historiků, Praha 1999.

Rameš, V.: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.

Ryantová, M.: Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Stellner, F. – Poláček, J.: Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005.

Šťovíček, I. a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.

Třeštík, D.: Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005.

Třeštík, D.: Mysliti dějiny, Praha-Litomyšl 1999.

Vacková, A.: Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce, Praha 2007.