Dějiny středověku I - seminář

Akademický rok 2019/2020, zimní semestr

Rozsah: 0/2

Vedoucí semináře: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Čas a místo konání semináře: pondělí 9,45-11,15 (S3); středa 8,50-10,20 (S8); středa 10,35-12,05 (S6); pátek 8,50-10,20 (P2)

 

Okruhy pro práci ve skupinách 1-3:

1. Úvod, zkušební test.

2. Politická, sociální, ekonomická a náboženská situace pozdní římské říše.

3. Předpoklady vzniku raně germánských států v západní Evropě.

4. Raná a vrcholná Byzanc.

5. Visigótské Španělsko.

6. Británie v raném středověku.

7. Problém migrace Slovanů.

8. Vznik islámu a důvody jeho rychlého rozšíření.

9. Západofrancká říše a její problém decentralizace moci v raném středověku.

10. Východofrancká říše a christianizace Evropy v raném středověku.

11. Přemyslovci a jejich vztah k německé říši.

12. Kruciáty a vztah křižáckých států s islámským světem a Byzancí.

13. Konflikt světské a církevní moci ve středověku.

 

Okruhy pro práci ve skupině 4:

1. Úvod. Literatura, prameny, zkušební test.

2. Čtvrté století a proměny římské říše. Texty: Ammianus Marcellinus, Aurelius Victor, Eutropius a Festus.

3. Páté století, rozpad západní říše, ostrogótská říše. Texty: Zósimos, Jordanes, Anonymus Valesianus II., Boëthius.

4. Raná Byzanc. Texty: Prokopios – Válka s Vandaly a Peršany, Jordanes, Theofylaktos.

5. Merovejská dynastie francké říše. Text: Řehoř z ToursProkopios - Válka s Góty, Jordanes.

6. Anglosaská Británie. Text: Gildas, Beda Venerabilis, Nennius, Geoffrey z Monmouthu.

7. Visigótské Španělsko. Text: Hydatius, Isidor ze Sevilly.

8. Karolinská říše. Texty: Einhard, Štrasburské přísahy, Adam Brémský, Helmond z Bosau.

9. Východofrancká říše. Texty: Widukind, Dětmar z Merseburku, Adam Brémský, Helmond z Bosau.

10. Slované. Texty: Prokopios - Válka s Góty, Jordanes, Theofylaktos; Fredegar; Adam Brémský, Helmond z Bosau.

11. Přemyslovský stát. Texty: Kosmas, Gallus Anonymus, Dětmar z Merseburku.

12. Vrcholná Byzanc. Text: Michael Psellos; výběr z byzantských pramenů.

13. Kruciáty. Texty: Křížové výpravy očima arabských kronikářů; Anna Komnéna; Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska; Křížové výpravy ve světle soudobých kronik; Jean de Joinville.

 

Literatura:

seznamy literatury k semináři a ke zkoušce se nacházejí na stránce o přednášce z dějin středověku.

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- prezence na semináři (dvě povolené absence za semestr)

- ústní referáty (podle zadání)

- dva úspěšně napsané faktografické kontrolní testy

- aktivní práce na semináři

- četba povinné literatury (a vypracování seznamu četby)

- závěrečný ústní pohovor (na základě seznamu četby)