Latina pro historiky II

Akademický rok 2018/2019 – letní semestr

Rozsah: 0/2

Vedoucí semináře: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Místo a čas konání semináře: S10, čtvrtek 8,50-10,20

                                               S5, pátek 9,45-11,15

 

Obsah:

1. Lekce 7: Opakování. Zájmena is, ille, ipse, iste, idem. 
2. Lekce 8: Substantiva IV. a V. deklinace. Vazba akuzativu s infinitivem.  
3. Lekce 9: Číslovky, vazba místních jmen, zájmeno hic. 
4. Lekce 10: Opakování. Test 1.
5. Lekce 11: Stupňování adjektiv a adverbií.
6. Lekce 12: Zájmena tázací, vztažná, neurčitá.
7. Lekce 13: Konjunktiv.
8. Lekce 14: Typy vedlejších vět.
9. Lekce 15: Přímé otázky, nepravidelná slovesa.
10. Lekce 16: Opakování. Test 2.
11. Lekce 17: Perfektum, plusquamperfectum, futurum II.
12. Lekce 18: Participium perfekta. Test 3.
13. Lekce 19: Ablativ absolutní. 
14. Lekce 20: Perfektum, plusquamperfectum, futurum II. – pasívum. Test 4. Zápočet. 

 

Seznam základní literatury:

  • Zachová, J., Latina pro historiky a archiváře, Praha 1994.
  • Kucharský, P. – Quitt, Z., Latinská mluvnice, Praha 1992.
  • Novotný, F. a kol., Základní latinská mluvnice, Praha 1957.
  • Latinsko-český slovník – kterékoliv vydání.

 

Podmínky udělení zápočtu:

- prezence na semináři (povoleny jsou jen dvě absence za semestr)

- aktivní účast na hodinách

- úspěšné zvládnutí dvou písemných testů (úspěšnost každého testu minimálně 75%)