Dibelka Jaroslav

Reflexe a sebereflexe "zmrhané" ženy na počátku novověku ve světle trestně právních pramenů

Diplomová práce se zabývá problematikou "zmrhaných" žen, které se ocitly před vrchnostenskými soudy v období raného novověku. Prezentovaný výzkum vychází z trestněprávních pramenů, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu Třeboň a ve Státních okresních archivech České Budějovice, Havlíčkův Brod a Kutná Hora. Předložená práce optikou historické antropologie zkoumá strategie jednání obviněných i proměny jejich obrazu v očích okolí. Stranou zájmu nezůstala ani otázka reflexe pohlavního styku či sebereflexe těhotné. Hlavním cílem je ale ukázat jeden z možných způsobů cesty raně novověké ženy z centra až na samý okraj soudobé společnosti. Práce zároveň obsahuje jednotlivé příběhy takto postižených žen.