Jirásková Lucie

Starověká země na Nilu očima české renesance. Způsoby poznávání starověkého Egypta a jeho interpretace v českých zemích předbělohorské doby

Cílem práce je podat obraz starověkého Egypta tak, jak pravděpodobně vypadal v českých zemích v předbělohorském období. Práce je rozdělena do dvou částí. První zahrnuje tři kapitoly, které pojednávají o cestování, sběratelství a knihovnách. Jejich úkolem je podat přehled možností, jejichž prostřednictvím se mohl člověk žijící v českých zemích v předbělohorské době přímo či zprostředkovaně seznámit s dějinami a kulturou starověkého Egypta. Druhou část tvoří dvě kapitoly zabývající se hermetismem a reflexí ve výtvarném umění. Mají ukázat, jakým způsobem byly získané informace interpretovány a dále reflektovány.

 

The aim of the work is the presentation of the image of the Ancient Egypt as seen in Czech lands in the period of renaissance and mannerism. The work is devided into two parts. The first one comprises of three chapters devoted to travels, collections and libraries. It should present the possibilities of people to encounter with ancient Egypt and its culture. The second part comprises of two chapters. The first one deals with the hermetism and the second with the reflection of the Ancient Egypt in the art. Both of them show the interpretation of previously acquired knowledge and its reflection.