Martíšek Tomáš

Zpravodajské cesty českobudějovických měšťanů na konci 16. století

Diplomová práce se zabývá dějinami zpravodajství. Představuje sondu do nepříliš probádaného období před rozšířením periodických novin v českých zemích. Základním pramenem, o nějž se opírá, je Kniha relací českobudějovické městské rady z let 1584-1592. V ní je poměrně podrobně popsán průběh zpravodajských cest, jež byly v daném období vykonány.

První kapitola stručně shrnuje dějiny Českých Budějovic v předbělohorském období a zároveň předkládá přehled základní literatury o městě. Druhá kapitola shrnuje dosavadní poznatky z dějin zpravodajství, přičemž se odděleně věnuje období "přednovinovému" a době periodického předávání novin. Další kapitola vychází z Knihy relací, rekonstruuje průběh zpravodajské cesty a způsob, jakým ji vnímali samotní vyslanci. V poslední části na pozadí dvou dlouhodobých soudních sporů, které českobudějovická radnice vedla na půdě nejvyšších stavovských úřadů, vyvstává mechanismus soudního sporu. Nastíněn je zde průběh soudní pře, okruh lidí, jež se na něm podílel a různá podoba vztahů k nim.