Matyáš Jaroslav

Aféra Adama Havla Popela z Lobkovic. Nevěra a sebevražda v rudolfínské Praze

Diplomová práce se zabývá vražednou aférou Adama Havla Popela z Lobkovic. Je rozdělena do čtyř částí. První kapitola stručně přestavuje hlavní aktéry celé aféry, jejichž životní dráhy poskytují možnost nahlédnout do specifického myšlení, chování a jednání šlechtické společnosti v době vlády císaře Rudolfa II. Druhá část je věnována problematice manželské nevěry, šlechty raného novověku, která se stala podnětem ke spáchání vraždy francouzského hraběte Hanibala ze Schönbergu. Důležitou součást kapitoly o cizoložství tvoří i snaha zjistit, jakou roli hrála nevěra ve veřejném mínění tehdejší aristokratické společnosti. Z tohoto důvodu se zde nachází stručný exkurz do světa církevní morální teologie, právních předpisů a dobové literatury. Třetí a zároveň nejdůležitější oddíl diplomové práce tvoří rekonstrukce osudového střetu mezi Adamem Havlem Popelem z Lobkovic a Hanibalem ze Schönbergu a soudního procesu, který bezprostředně po spáchání zločinu následoval. Pozornost přitom není věnována jen osudům hlavních aktérů dramatického příběhu, ale všem mocenským, prestižním a společenským souvislostem této velké aféry rudolfínské Prahy. Celou práci pak uzavírá kapitola o sebevraždě, která znamenala nečekaný důsledek a konečné završení celého případu Adama Havla Popela z Lobkovic. Cílem diplomové práce je dokázat, že Lobkovicova aféra není jen obyčejnou vraždou ze žárlivosti, ale že je třeba za ní hledat hlubší souvislosti dvorské kultury rudolfínské doby.