Slaba Martin

Životní cyklus šlechtické rodiny v raném novověku

Těžištěm výuky dějepisu na středních školách jsou tradičně české a světové politické dějiny. Předložená diplomová práce je pokusem o vytvoření didaktického textu, který by takto nahlížené dějiny prohloubil o kapitoly z dějin každodenního života české a moravské šlechty v období zhruba vymezeném roky 1550-1700. Osnovu výkladu tvoří životní cyklus šlechtické rodiny v chronologickém pořadí (narození a první týdny života, dětství, léta mládí a vzdělávání, kavalírské cesty, dospívání, sňatek, život v manželství, smrt a pohřeb). Diplomová práce je součástí širšího celku tvořeného dále diplomovými pracemi Michala Hořínka a Kateřiny Tolmové.