Sládková Barbora

Pražské měšťanské vdovy na přelomu 16. a 17. století v síti rodinných a sociálních vztahů

Diplomová práce "Pražské měšťanské vdovy na přelomu 16. a 17. století v síti rodinných a sociálních vztahů" se za pomoci historicko antropologických východisek zabývá příbuzenskými a sociálními vazbami vdov žijících v Novém Městě pražském na konci 16. a na počátku 17. století. Pramenným východiskem jsou testamenty, svatební smlouvy, pozůstalostní inventáře a knihy svědomí Nového Města pražského, které jsou uloženy v Archivu hl. m. Prahy. Práce si všímá především okruhu jedinců, kteří se v uvedených pramenech objevují v roli dědiců, kšaftovníků, poručníků a svědků, a snaží se odhalit úroveň jejich citového vztahu k měšťanským vdovám. Pozornost je zaměřena také na zaopatření vdov v posledních vůlích jejich manželů. Stranou zájmu nezůstává ani sebereflexe ovdovělých žen a její srovnání s obrazem vdov v křesťanské společnosti raného novověku.

 

The thesis "Prague´s Urban Widows at the Turn of the 17th Century within Family and Social Relationships" takes an interest in a study of the position of Prague´s urban widows in social bonds and blood relations in the Early Modern Age by using approaches of historical anthropology. Based on analysis of testaments, inheritance inventories, wedding contracts and records of testimonies the research reveals a group of people, who were closely connected to the widows. They appear in the roles of heirs apparent and testamentary, witnesses and guardians of children and family property. In addition, the work in concerned with the ways of material provision for wives and their children in male last wills. Last not least, attention is paid to widow´s self-reflection in comparison with the general image of widows in the Christian society of the Early Modern Age.