Šťovíček Petr

Zrození a proměny rožmberské tradice v Třeboni. Edice textů Třeboňských pamětí

Tato diplomová práce je prvním krokem k systematickému studiu druhého života Rožmberků. Vedle analytické části zkoumající zrození rožmberské tradice v měšťanském a klášterním prostředí, je cílem diplomové práce komplexní zpřístupnění edice textů Třeboňských pamětí. Studie vůbec poprvé stanovuje charakter, rozsah, proměny a nárůst jednotlivých textů v časových okruzích. Jak se nově ukazuje, specifičnost a výjimečnost textů Třeboňských pamětí coby pramene měšťanské provenience, ale rovněž třeboňského augustiniánského kláštera, spočívá především v jejich obecném povědomí a nepřerušené kontinuitě jejich živé existence, která byla udržována nejprve obyvateli Třeboňska a od poloviny 19. století díky vydání nekritické edice též vědci a širokou veřejností. Od konce 17. století po současnost se také díky textům Třeboňských pamětí vytváří druhý život Petra Voka. Na základě těchto textů vzniká v 19. století mnoho literárních ztvárnění a divadelních děl, což pokračuje po celé 20. století a vrcholí v podobě filmových ztvárnění. Diplomová práce si také všímá proměn hodnocení tohoto historického pramene od 19. století po současnost.

 

The nascency and metamorphoses of the Rosenberg tradition in Třeboň. The Edition of the Třeboň´s Reminiscences

The present thesis is the first step toward the systematic research on the second life of the House of Rosenberk. Apart from the analytical parts examinig the nascency of the Rosenberk tradition in civic and monastic environment the main interest of the thesis is to make the complex edition of the Třeboň´s Reminiscences available to the broad public. The study establishes for the first time ever the character, range, changes and rising of the component texts in time spheres. The specificity and exceptionality of those texts, as for the new outcome, is based on the fact, that those memories have been maintained in memory of the folk throughout the history, remembered and reminded continually, never forgotten. The important finding is, that some of these texts originated in the spiritual background of the Augustinian Monastery in accord with their meaning of apology of the noble characteristics of Petr Vok. The person of Petr Vok gained great popularity thanks to the Třeboň´s reminiscences in the 19th Century, he became main character of numerous novels and plays, which continued far into the 20th Century and became the foundation to the film adaptation. The interpretation of this source has varied since the 19th Century and has has been appraised differently, from the refusal in the 19th Century to the recognition of the value of notice nowadays.