Svobodová Jitka

Svět raně novověkého měšťana ve světle městských kronik a pamětí

Předkládaná práce se zabývá obrazem myšlenkového světa raně novověkého měšťana v městských pamětech a kronikách. Základem pro rekonstrukci měšťanova myšlení je jiný pohled na již známé vydané prameny.

Zápisy v uvedených písemnostech byly rozděleny do několika témat, kterými se zabývají jednotlivé kapitoly. V úvodní části je pozornost věnována vlivu osoby autora a jeho postavení v městské společnosti na charakter zápisů, další kapitoly se týkají reflexe obecných událostí, věnují pozornost dění v okolí města a sledují skutečnosti ovlivňující vnitřní chod ve městě. V závěrečné části jsou analyzovány záznamy s tématikou (ne)každodenního života obyvatel města a zprávy reflektující vztah měšťana k jeho rodině, sousedům a přátelům.