Seznam zadaných bakalářských prací (květen 2014)

 
Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Josef Čížek


Jihočeské bojiště v době českého stavovského povstání 1618-1620


 Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Patrik Gajdoš


Zbraně ve šlechtických a měšťanských sídlech na jihu Čech v předbělohorské době


 Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Pavel Chalupa


Lidské věky v symbolické výzdobě fasád renesančních měšťanských domů na česko-rakouském pomezí


 Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Jana Říhová


Kateřina Hradecká z Monfortu a její rodina


 Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Kateřina Osuchová


James Madison a vývoj jeho názorů na lidská práva


 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.


 Tereza Hubená


Mystický svět Karla Hanse von Eckertshausen


 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.


 Markéta Medková


Terassonův román Sethos a osvícenská egyptománie


 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.


 Jana Honnerová


Spory o čest na třeboňském panství v 17. a 18. století


 Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.


 Jakub Ludačka


Vývoj odbíjené ve sportovním oddíle VK Jihostroj po roce 1989 (pohledem historika)


 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Žaneta Zemanová


Československo-sovětský institut ČSAV (od počátků k první reorganizaci)


 doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.


 Tereza Valigová


Zemští škůdci v raném novověku


 PhDr. Pavel Král, Ph.D.


 Anna Šebestová


Karel Stehlík jako spolutvůrce podoby jihočeského poválečného výtvarného umění


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Renata Braunová


Znojemské historické vinobraní


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Anna Fišerová


Rezidence Leopolda Viléma Kolovrat-Krakovského v Hrobech na přelomu 18. a 19. století ve světle dochovaných inventářů


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Ondřej Kříž


Markéta Tereza Španělská a její příjezd na Apeninský poloostrov roku 1666 očima soudobého pozorovatele


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Adam Veselka


Spory Jana Černína z Chudenic s pacovskými měšťany o potvrzení městských privilegií v letech 1630-1636


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Ondřej Rošický


Obraz západního „nepřítele" v Rudém právu v letech 1945-1950


 PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.