Svazek 15 (2008)

B. Jiroušek a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století)

HISTORIA CULTURAE XV, Studia 10

 

Kolektivní monografie v rozsahu 460 stran je věnována problematice marxistické historiografie v českých zemích (Československu), zejména v druhé polovině 20. století. Vedle teoretických kapitol v knize najdeme i texty věnované jednotlivým osobnostem, pojetí historické vědy, institucím, dílčím oborům historické vědy apod. (blíže připojený obsah).

 

OBSAH

Úvodem

I.

Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie.

Diskurs a možnosti výzkumu jeho proměn (B. Jiroušek)

Koncept totalitarismu - studená válka v teorii? (Ch. Brenner)

 

II.

Die Geschichtswissenschaften in der Volksrepublik Polen, der DDR und der Tschechoslowakei im Vergleich. Eine Einführung (M. Górny)

La storiografia marxista italiana e la storiografia della DDR (M. Paolino)

Obraz Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky v Československém časopise historickém padesátých let (V. Kyncl)

Sovětská diskuse o pojmu národ (D. Blümlová)

 

III.

Mezi Východem a Západem (Ladislav Štoll a polemika o tradicích a dědictví české společnosti po roce 1945) (D. Olšáková)

Mladý Jan Pachta (H. Kábová)

Vladyka Dětenický z Dědic. Václav Chaloupecký jako strážce odkazu meziválečné historiografie (M. Ducháček)

Václav Kopecký jako ministr ideolog v letech 1948-53 (L. Švadlena)

František Roubík versus František Graus, aneb jak se stal "buržoazní" a nikoliv"marxistický" historik členem korespondentem ČSAV (P. Holát)

Vysoká škola politických a hospodářských věd jako nástroj indoktrinace marxisticko-leninského vědeckého světového názoru (M. Devátá)

Folklorismus v české angažované literatuře 50. let 20. století (Z. Rubeš)

Otakar Nahodil a marxistická etnografie jako historická disciplína (F. Bahenský)

Betlémská kaple, revoluční tradice a vstup marx-leninské historiografie do prostoru (J. Randák)

 

IV.

Vytváranie marxistickej periodizácie československých dejín v 50. rokoch 20. storočia (A. Hudek)

Tři fáze stranického dějepisectví v padesátých a šedesátých letech (V. Sommer)

Třídní boj v marxistické historiografii (J. Rákosník)

Učebnice dějepisu jako nástroj ideologického boje (I. Malý)

Některé aspekty reflexe československých legionářů marxistickými historiky. Zborov, Bachmač 1918 a vystoupení proti bolševikům (D. Vácha)

Koncepce dějin Roberta Kalivody a přijetí jeho Husitské ideologie (J. Mervart)

Modifikace způsobů prezentace dějin divadelní avantgardy v 50. a 60. letech 20. století (J. Rauchová)

Dějiny školství a vzdělanosti v české marxistické historiografii (M. Novotný)

Marxismus a pokusy o dialog a syntézu v literárněvědné metodologii a teorii (Poznámky z ruské a česko-slovenské zkušenosti) (I. Pospíšil)

 

V.

"Se soudružským pozdravem" zůstávám dál. Rok 1968 v životě a díle Václava Krále (R. Šperňák)

Revoluční tradice jižních Čech Bohumíra Janouška jako projev normalizační ideologie (J. Dvořák)

Dějiny stavovství v pohledu poválečného českého marxismu a následný "velký obrat" (Z. Vybíral)

 

English Summary