Svazek 1 (2000)

JOSEF HRDLIČKA

HODOVNÍ STŮL A DVORSKÁ SPOLEČNOSTI. STRAVA NA RANĚ NOVOVĚKÝCH ARISTOKRATICKÝCH DVORECH V ČESKÝCH ZEMÍCH (1550-1650)

Kniha se věnuje problematice stravy, stolování a jídelníčku v prostředí velmožských dvorů raně novověkých Čech a Moravy. Metodicky vychází zejména z výzkumů hmotné kultury každodennosti, přičemž jednu z jejích nejvýznamnějších součástí - stravu - zasazuje do sociálně dynamického prostředí venkovských i městských velmožských sídel. Využity byly rovněž přístupy hospodářských a sociálních dějin či historické antropologie. V heuristické rovině vychází monografie ze studia rodinních a patrimonijních archivů pánů z Hrdace, Lobkoviců, Rožmberků, Slavatů a Švamberků. V menší míře byly využity i písemnosti Berků z Dubé, Černínů, Kouniců, Krajířů z Krajku, Pernštejnů, Smiřických, Valdštejnů či Žerotínů. Nejvýznamnějšími prameny se staly kuchyňské účty, zámecké inventáře, vrchnostenské a dvorské instrukce, hospodářská i rodinná korespondence, stolovací pořádky, deníky i tištěné či v rukopisech dochované kuchařské knihy.

Monografie je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní části jsou zhodnocena metodická a heuristický východiska výzkumu. V následujícím výkladu byla věnována pozornost způsobům zásobování šlechtických sídel viktuáliemi a jejich vazbám na tržní centra, odkud byly získávány různé druhy poživatin. Třetí kapitola je zaměřena na provoz a personál zámeckých kuchyní. V její první části jsou popsány proměny hmotné kultury prostor spjatých s přípavou pokrmů (kuchyně, pekárny, sklepy). Na následujících stránkách je pojednáno o skladbě kuchyňského personálu různých druhů šlechtických sídel. Poslední a nejobsáhlejší kapitola anotované monografie se zabývá jídelníčkem, tedy druhy konzumovaných potravin. Pozornosti se dostalo používaným kuchařským knihám i jednotlivým druhům konzumovaných poživatin. Následně byl podán obraz každodenního i slavnostního jídelníčku na velmožských dvorech. Pozornosti se dostalo i obžerství a opilství a v závěru rovněž jídelníčku na cestách.

Součástí monografie jsou textové přílohy se třemi dosud nepublikovanými instrukcemi pro členy kuchyňského personálu Pernštejnů, Kouniců a olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic, dále soupis použitých pramenů a literatury a německé resumé.