Relationes Budvicenses II, č. 3

HÚ JU, České Budějovice 2002 (ISBN 80-7040-593-7), 237 str.
 

 
Argumentum/Obsah

Praefatio/Úvodní slovo 3

 
Historiographia antiqua/Antické dějepisectví

Gerhard DOBESCH (Wien), Caesar, Commentarii über den gallischen Krieg, Buch 1, Kapitel 1: eine Sensation (Caesar, Zápisky o galské válce, Kn. 1, kap. 1: sensace)
5-16
Stanislav DOLEŽAL (České Budějovice), Římská říše a Gótové v Jordanově pojetí (The Roman Empire and the Goths in view of Jordanes) 17-24

 
Historia et cultura antiqua/Dějiny a kultura antického starověku

Pavel OLIVA (Praha), Periklés a Aspasia (Perikles und Aspasia)
25-33

 
Monumenta litterarum/Literární studia

Rudi Th. van der PAARDT (Leiden), Prospective myths in Apuleius' Metamorphoses: Actaeon, Bellerophon and Meleager (Prospektivní mýty v Apuleiových Metamorfózách Aktaión, Bellerofón a Meleagros)
35-45
Hanna SZELEST (Warszawa), Der Widerhall der römischen Dichtung und kleine sich auf die Kaiser beziehende Gedichte in Historia Augusta (Tradice římské poezie a malé básně vztahující se k osobám císařů v Historia Augusta) 47-59

 
Philosophia/Filosofie

Miroslav SAPÍK (České Budějovice), Filosofie dějin: chápání minulých a přítomných civilizací. Komparace díla A. N. Whiteheada a A. J. Toynbeeho (The philosophy of history: understanding the past and the current of the civilizations)
61-69

 
Monumenta litterarum mediaevalia/Památky středověké latiny

Konrad Benedikt VOLLMANN (Eichstätt), Obraz učitele/vychovatele v biografii středověku (Das Bild des Lehrers/Erziehers in der Biographie des Mitelalters)
71-76
Josef FÖRSTER (Praha), K charakteristice jednoho z pramenů našich nejstarších latinských legend (The characteristics of one source of our oldest Latin legends) 77-88

 
Doctrina linguarum/Jazykověda

Vladimír SLUNEČKO (Praha), Úvahy k historicko-lingvistickému obrazu předřecké Sicílie (Bemerkungen zum historisch-linguistischen Bild vorgriechischen Siziliens)
89-101

 
Memoria antiquitatis viva/Antika a novodobá kultura

Viktor VIKTORA (Plzeň), Jaroslav Vrchlický a antická dramaturgie (Jaroslav Vrchlický und die antike Dramaturgie)
103-117
Igor LISOVÝ (České Budějovice), Cesty profesora Antonína Koláře za antikou na Sicílii a do Itálie (Die Reisen von Professor Antonín Kolář zur Antike nach Sicilien und Italien) 119-133

 
Lectiones ad usum studiosorum/Lekce pro studenty

Franco SARTORI (Padova), Salvezza della polis e salvezza delľ Ellade nel teatro di Aristofane (Záchrana polis a Hellady v Aristofanových komediích)
135-146
Jan BURIAN (Trnava), Zánik antického světa - problémy a možnosti řešení II (Der Untergang der antiken Welt Probleme und Möglichkeiten der Lösung) 147-154

 
Consultatorium/Konzultace (odpovědí na otázky čtenářů)

Maria NOWICKA (Varšava), Portréty na egyptských mumiích - nové diskuse a nové problémy (Mumienporträts - neue Diskussionen und neue Probleme)
155-162
Dorota GORZELANY (Krakov), Architektura makedonských hrobek (Die Architektur der makedonischen Kammergräber) 163-168
Lubor KYSUČAN (Brno), Helénistický svět - globální vesnice starověku? (Hellenistic World - a Global Village of Old Age?) 169-176
Michal SKŘEJPEK (Praha), Zákon dvanácti desek - první kodifikace římského práva? (Leges XII Tabularum - A First Attempt to Codify the Roman Law?) 177-182
Rostislav Smíšek (České Budějovice) Antická mytologie v zámeckých malbách Jaroměřic nad Rokytnou (Das Schloss in Jaroměřice nad Rokytnou und die antike Mythologie) 183-187

 
Varia historiographica (Historiografie, zprávy, personalia)

Vladimír SAKAŘ (Praha), Práce na novém mezinárodním soupisu římských a římsko-provinciálních nálezů - svazek Čechy (Ein neuer Katalog der römischen Funde im mitteleuropäischen Barbaricum - Band Böhmen)
189-191
Věra Šmakalová (České Budějovice), 2. studentská vědecká konference Katedry klasické filologie PF JU k 10. výročí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 191-192
Stoa badatelů a popularizátorů antiky:
Václav BAHNÍK, Maria Ludwika BERNHARD, Jan BOUZEK, Franco SARTORI, Arnold Joseph TOYNBEE (autorský kolektiv)
192-197

 
Iudicia de operibus facta (Recenze a referáty)

Pavel OLIVA: Svět helénismu. Praha, ARISTA/Epocha 2001, 151 str. (Igor Lisový)
199
Gerhard DOBESCH: Ausgewählte Schriften. Bd. 1: Griechen und Römer. Bd. 2: Kelten und Germanen. Herasusgegeben von H. Heftner und K. Tomaschitz. Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, 2001, 1082 str. (Igor Lisový) 200
Friedhelm PRAYON: Etruskové. Dějiny - Náboženství - Umění. NS Svoboda 2002, 111 str. (Vladimír Slunečko) 201
Annette NÜNNERICH-ASMUS (Hrsg.): Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit? Mainz am Rhein: Philipp von Zabern 2002, 184 str. (A4, Sonderbände der Antiken Welt) (Jan Burian) 201
Michael ERDRICH: Rom und die Barbaren. Das Verhältnis zwischen dem Imperium Romanum und den germanischen Stämmen vor seiner Nordwestgrenze von der späten römischen Republik bis zum Gallischen Sonderreich. Römisch-germanische Forschungen. Bd. 58. Mainz am Rhein, Philipp von Zabern 2001, 194 str., 2 kartografické přílohy (Jan Burian) 203
Peter J. HEATHER: The Goths. Blackwell Publishers, Oxford 1996, 358 str. (Stanislav Doležal) 203
The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective. Edited by Peter HEATHER. Studies in Historical Archaeoethnology, vol. 4. Center for Interdisciplinary Research on Social Stress San Marino. The Boydell Press 1999, 563 str. (Stanislav Doležal) 204
Adolf H. BORBEIN - Tonio HÖLSCHER - Paul ZANKER (Hrsg.): Klassische Archäologie. Eine Einführung. Berlin, Dietrich Reimer Verlag 2000, 382 str. (Георгис Веллас) 205
Amanda CLARIDGE: Rome. An Oxford Archaeological Guide. Oxford, Oxford University Press 1998, 464 str. (Peter Titz) 206
Pistiros et Thasos: Structures économiques dans la Péninsule Balkanique aux VIIe - IIe siècles avant J.-C., textes réunis par Miecyslaw DOMARADZKI. Éd. Par Lidia DOMARADZKA, Jan BOUZEK a Joanna ROSTROPOWICZ. Opole 2000, 274 str. (Marcela Hejtmanová) 207
Leonhard SCHUMACHER: Sklaverei in der Antike. Alltag und Schicksal der Unfreien. München, C. H. Beck 2001, 369 str. (Igor Lisový) 209
Marion GIEBEL: Reisen in der Antike. Düsseldorf/Zürich, Artemis & Winkler 1999, 242 str. (Igor Lisový) 209
Torry J. LUCY: Die griechischen Historiker. Aus dem Amerikanischen von Hella Beister. Düsseldorf/ Zürich, Artemis & Winkler 1998, 205 str. (Igor Lisový) 210
Luciano CANFORA: Dějiny řecké literatury. Z italského originálu přeložil kolektiv autorů pod vedením doc. Dagmar Bartoňkové. Praha, Koniasch Latin Press 2001, 896 str. (Stanislav Doležal) 211
Jozef MICHALOV: Ranokresťanská filozofia. Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, katedra etiky a katechetiky. Nitra: Michel Angelo 2000, 200 str. (Miroslav Sapík) 212
Svatý AUGUSTIN: O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi. Překlad Stanislav Sousedík a Ondřej Koupil. Úvod Tomáš Machula. Praha, Krystal OP 2000, 144 str. (Jan Burian) 213
AMMIANUS MARCELLINUS: Dějiny římské říše za soumraku antiky. Z latinského originálu přeložil, předmluvu i historický úvod napsal a rejstřík s poznámkami a ediční poznámku připojil Josef Češka. Praha, Arista/Baset 2202, 851 str. (Jan Burian) 214
Lexikon der Alten Welt. Bd. 1-3. Die Herausgeber und ihre Fachbereiche: Carl ANDRESEN, Hartmut ERBSE, Olof GIGON, Karl SCHEFOLD, Karl Friedrich STROHEKER, Ernst ZINN. Redaktion: Klaus BARTELS und Ludwig HUBER. Düsseldorf, Patmos/Albatros Verlag 2001, 1-1178, 1179-2504, 2505-3348 str. (Igor Lisový) 215

 
Addenda (Příloha: publikace dokumentů a překladů)

Eutropii Breviarium historiae Romanae. Z latinského jazyka přeložila a předmluvu napsala Marcela Hejtmanová
217-234