Granty - GA JU

Rok řešení: 2017
 

Týmové projekty

 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 
Individuální projekty

 • Mgr. David Bohdálek

Reklamní činnost v socialistickém Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století  na příkladu českobudějovického tužkárenství

 • Mgr. Václav Černý

Genealogie a dějiny rodu. Západoevroské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii

 

Rok řešení: 2016
 

Týmové projekty

 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie

 
Individuální projekty

 • Mgr. David Bohdálek

Business history ve středoevropské historiografii - možnosti uplatnění konceptů zahraničních bádání při výzkumu československého tužkárenství 

 • Mgr. Václav Černý

Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu) 

 

Rok řešení: 2015
 

Týmové projekty

 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Reflexe války očima člověka raného novověku

 
Individuální projekty

 • Mgr. Miroslav Morawetz

Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye

 

Rok řešení: 2014
 

Týmové projekty

 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Reflexe války očima člověka raného novověku

 
Individuální projekty

 • Mgr. František Koreš

Paměti Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana

 • Mgr. Monika Hrušková

Diplomatická mise Kryštofa Leopolda Schaffgotsche k polskému královskému dvoru v roce 1667

 • Mgr. Veronika Mezerová

Rodinná korespondence barokní šlechtičny Evy Polyxeny Kapounové ze Svojkova

 • Mgr. Michal Morawetz

Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye

 

Rok řešení: 2013
 

Týmové projekty

 • prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

​Reflexe války očima člověka raného novověku

 
 
Individuální projekty

 

 •  Mgr. Monika Hrušková

Císařští vyslanci v Polsku ve druhé polovině 17. století ve světle jejich deníků
 

 • Mgr. Miroslav Žitný

Komunikativní obraz bitev patnáctileté války s Turky (1591-1606)
 

 • Mgr. Veronika Mezerová

Odraz myšlenkového světa barokní šlchty na příkladu knihovny Gallasů
 

Rok řešení: 2012
 

Týmové projekty

 • doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17. - 20. století
 

 • PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech


 
Individuální projekty

 

 •  PhDr. Markéta Skořepová

Problematika osiřelých dětí v evropské historiografii - dosavadní výsledky zahraničního bádání a možnosti jejich aplikace ve vztahu k dějinám českého venkova
 

 • Mgr. Miroslav Žitný

Edice korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku
 

Rok řešení: 2011
 

Týmové projekty

 • doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17. - 20. století
 

 • PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech
 

Individuální projekty

 • Mgr. Josef Kadeřábek

Exil - domov nebo past? Slánští pobělohorští exulanti v 17. století
 

Rok řešení: 2010
 

Týmové projekty

 • doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17. - 20. století
 

 • PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech
 

Individuální projekty

 • Mgr. Václav Grubhoffer

Medializace smrti v "dlouhém" 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství (1750-1900)
 

 • Mgr. Josef Kadeřábek

Šlechtická konfesionalizace optikou historické antropologie a obecné teorie sociálních systémů

 

Rok řešení: 2009
 

Individuální projekty

 

 • Mgr. Jakub Kohout

Proměny krajinného rázu mikroregionu Žďár nad Sázavou ve 20. století - oblast západ a jihozápad
 

 • Mgr. Jitka Skřičková

Osvícenská prozíravost. Karl Heinrich Seibt a pražské osvícenství
 

 • Mgr. Petr Kubát

Jarmil Krejcar z Růžokvětu. Svět české dekadentní společnosti 1880-1925
 

 • Mgr. Václav Grubhoffer

Antropologie smrti v prostředí vysoké šlchty v první polovině 19. století. Poslední nemoci, přechodový rituál smrti v rodině Schwarzenbergů v letech 1800-1850
 

 • Mgr. Josef Kadeřábek

Víra a vzdor. "Rekatolizace" smečenského panství v 17. století
 

Rok řešení: 2008

 
Individuální projekty

 

 •  Mgr. Kateřina Pražáková

Obraz osmanské říše v novinovém zpravodajství 16. století
 

 • Mgr. Zuzana Gilarová

Brněnsko-olomoucký samizdat
 

 • Mgr. Ivan Malý

Vznik autoritativních režimů v Litvě (1926), Lotyšsku (1934) a Estonsku (1934) a reakce demokratické Evropy na příkladu československé zahraniční politiky a publicistiky
 

 • Mgr. Vojtěch Kyncl

Kontrolní aparát okupační moci v "Oberlandrat Pardubitz" mezi lety 1939-1945 a interakce bezpečnostní policie s udavači
 

 • Mgr. Václav Grubhoffer

Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v druhé polovině 18. a na počátku 19. století
 

 • Mgr. Zdeněk Duda

Člověk, smrt a onen svět v měšťanských testamentech v čase odkouzlování světa (kritická edice píseckých měšťanských testamentů z let 1730-1790)
 

Rok řešení: 2007

 
Individuální projekty

 

 •  Mgr. Ivan Malý

Proces vnímání "pobaltských národů" v české společnosti 19. a 20. stoltí
 

 • Mgr. Kateřina Bicanová

Obraz moskevského knížectví v novinovém zpravodajství 16. století
 

 • Mgr. Zuzana Gilarová

Samizdatová edice Texty prážel a olomoucká nezávislá kulturní scéna v 70. a 80. letech 20. století
 

 • Mgr. Jaroslav Dibelka

Reflexe a sebereflexe ženy na okraji raně novověké společnosti
 

Rok řešení: 2006
 

Individuální projekty

 

 • Mgr. Kateřina Bicanová

Polský stát očima českých vyslanců na konci 16. století
 

 • Mgr. Ivan Malý

Výzkum reflexe Lotyšska v české kultuře a vědě 1788-1989
 

 • Mgr. Karel Kratochvíl

Edice pamětí Matouše Válka
 

 • Mgr. Jaroslav Dibelka

Cizoložství a jeho reflexe v očích raně novověkého obyvatelstva