Česko-německá areálová studia (CNASn)

Navazující magisterský studijní program s možností sdruženého studia

 

Přijímací řízení - jak se stát studentem

 • Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo na srovnatelných zahraničních vysokých školách v oborech Evropská teritoriální studia, Česko-německá areálová studia, Německý jazyk a literatura či v oborech příbuzných.
 • Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Česko-německá areálová studia spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti německého jazyka a základní teoretické vědomosti odpovídající standardům bakalářské bohemistické a germanistické filologie.  
 • Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.
 • Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

 • praktická znalost německého jazyka = max. 40 bodů
 • orientace v bohemistické filologii  = max. 30 bodů
 • orientace v germanistické filologii  = max. 30 bodů
   

Poznámka: Absolventům bakalářských studijních programů, jež neobsahují složku bohemistickou, doporučujeme k přijímacímu řízení prostudovat tyto materiály:

 • Pravidla českého pravopisu. Praha: Knižní klub, 2014.
 • Havránek, Bohumil a Alois Jedlička. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1988.
 • Novák, Arne a Jan Novák. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno: Atlantis, 1995.

 

Co tento program nabízí

- Praktickou znalost německého jazyka na úrovni C2.

- Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o českém a německém jazyce a orientovat se v aktuálních teoriích literárněhistorických, literárněteoretických a metodologických.

- Přehled o historii soužití Čechů a Němců ve střední Evropě, dovednost orientovat se v problematice evropského regionalismu a schopnost aplikovat poznatky o nejnovějších vědeckých přístupech z této oblasti v česko-německém areálu.

- Možnost absolvovat v zahraničí dvouměsíční odbornou praxi/stáž nebo krátkodobý odborný či studijní výjezd.

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit 

 

❕ Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronicky, a to nejpozději do 30. 4. 2020

 

Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/2021 - V PŘÍPRAVĚ