Americký politický systém

Seminář „americký politický systém“ představí základní souřadnice amerického politického systému ve třech přednáškách, které postihnou jeho počátky a historický vývoj (diachronní perspektiva), klíčové otázky a problémy amerického politického systému (synchronní perspektiva) a realitu amerického politického systému a politické kultury v reflexi posledních 50. let (perspektiva zahraniční reflexe a výhled do budoucna), včetně otevřených otázek vztahu Ameriky a zbytku světa ve světle překvapivého vítězství Donalda J. Trumpa v prezidentské volbě roku 2016.

 

Tematický plán:

 1. Počátky a raný vývoj amerického politického systému – politické myšlení puritánů 17. století, politický systém koloniální Ameriky, historický vývoj a filozofické základy americké revoluce, klíčové dokumenty americké demokracie (Prohlášení nezávislosti, Ústava USA), raná reflexe americké revoluce a americké demokracie – T. Paine, E. Burke, A. de Tocqueville

2. Klíčové otázky a problémy amerického politického systému – vztah jednotlivce a státu, subsidiarita amerického politického systému - napětí mezi státní a federální úrovní politiky a historická zkušenost (proces ratifikace Ústavy, reflexe otroctví v období „early Republic“, válka Severu proti Jihu a limity sebeurčení států unie, přechod k průmyslové, urbánní společnosti v 2. pol. 19. stol., Velká hospodářská krize 30. let a Rooseveltův New Deal, poválečná situace), „checks and balances“ – americká demokracie jako autoregulační systém vylučující extrémy (pluralita dvou klíčových politických stran v USA – republikánů a demokratů a její meze, vztah legislativy, exekutivy a justice, volební systém do různých úrovní státní správy včetně systémů amerických prezidentských voleb)

3. Americký politický systém dnes – americký politický systém jako ideál demokratického uspořádání společnosti a jeho meze (vztah politického systému a „národní mentality“, problém „vývozu“ americké demokracie, důvěra jako základní kapitál demokratického systému), politika jako věc veřejná a kultura „Establishmentu“, mediální společnost a americká demokracie dnes (radikální politizace veřejného prostoru, pojem „post-pravdivé“ společnosti), multikulturalismus a politická korektnost a její meze (meze heterogenity společnosti, migrační krize), vztah Ameriky a světa ve světle zvolení Donalda J. Trumpa