Životopis

1982 - 1986: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Archivnictví (a pomocné vědy historické), diplomová práce "Pozůstalostní spisy duchovních z let 1714 až 1730 a jejich počítačové zpracování. Příspěvek k poznání struktury nižšího duchovenstva pražské arcidiecéze v období vrcholící protireformace" (vedoucí: PhDr. Rostislav Nový, CSc.)

1983 - 1984: pomocná vědecká síla v Ústředním archivu ČSAV

1986: PhDr.

1989 - 1994: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, externí vědecká aspirantura na Ústavu českých dějin, obor starší české dějiny, disertační práce "Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století. (Příspěvek k dějinám českého velkostatku)" (školitel: prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.)

1995: CSc.

1986 - 2001: Archiv Národního muzea v Praze - archivářka, od 1993 kurátor - vědecký pracovník, 7 let zástupce vedoucího

2001 - 2004: Knihovna Národního muzea, Oddělení rukopisů a starých tisků - vedoucí oddělení, kurátor - vědecký pracovník

Externí pedagogické působení na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1999 - 2003), na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze (1999 - 2014), na Fakultě humanitních studií University Pardubice (LS 2002-2003), na Filosofické fakultě UK v Praze (ZS 2009- 2010)

2003 - 2004: Historický ústav Jihočeské univerzity - odborná asistentka (částečný úvazek)

2004 - 2005: Historický ústav Jihočeské univerzity - odborná asistentka

2005 - 2006: Historický ústav JU, resp. FF JU - docentka (od 1. 7. 2005)

Od 1. 4. 2006: Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU - ředitelka, docentka

 

Působení v odborných grémiích
 

 • Vědecká rada Jihočeské univerzity (2006 - 2011)
 • Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (od 2006)
 • Akademický senát Jihočeské univerzity (2007 - 2011)
 • Česká archivní společnost - členka výboru (od 1996), pokladní (2002 - 2008), předsedkyně (od 2008 - 2014)
 • Sdružení historiků České republiky - členka výboru (od 1999), tajemnice (jednatelka) (2002 - 2008, od 2015), místopředsedkyně (2008 - 2015)
 • Česká společnost pro výzkum 18. století - členka výboru (od 2005), pokladní (2005 - 2009)
 • Společnost přátel PNP - členka revizní komise (2008/2009)
 • Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (nákupní komise) Literárního archivu Památníku národního písemnictví (1999 až 2010, jako zástupce od roku 1994)
 • Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (nákupní komise) Archivu Národní galerie (2000 - 2004)
 • Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (nákupní komise) Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea (2002 - 2011)
 • Akviziční a metodická komise archivu AV (od 2008)
 • Hodnotitelská komise Ministerstva kultury pro program VISK6 - digitalizace (2003 - 2006, 2006 předsedkyně;  2010 - 2012)
 • Vědecká archivní rada ministra vnitra ČR (2004 - poslední rok existence VAR v někdejší podobě, nově 2008 - 2014 - z titulu předsedkyně ČAS)
 • Pracovní skupina Akreditační komise MŠMT pro historii (2006 - 2016)
 • Oborová rada  doktorského studia Katedry PVH a AS  FF UK (od 2010)
 • Oborová rada doktorského studia Historického ústavu FF JU (od 2011)
 • Oborová rada doktorského studia Ústavu archivnictví a PVH FF JU – předsedkyně (od 2013)
 • Oborová rada doktorského studia Katedry PVH a archivnictví FF UHK (od 2014)
 • Redakční rada recenzovaného periodického časopisu Studie o rukopisech (od 2007)
 • Redakční rada recenzovaného periodického časopisu Documenta Pragensia (od 2008)
 • Redakční rada rezenzovaného periodického časopisu Práce z dějin Akademie věd (od 2008) 
 • Redakční rada recenzovaného periodického časopisu Cornova (od 2010)
 • Redakční rada Supplement JSH
 • Hodnotící panel Grantové agentury ČR (2009 - 2011, 2013 - 2017)
 • Český národní komitét historiků (od 2011)
 • International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor - členka za ČR (od 2014)
 • Dozorčí rada Historického ústavu AV ČR, v.v.i. (od 2017)
 • Etická komise JU (od  2016)

 

Ocenění

 • Medaile ministra vnitra "Za zásluhy o české archivnictví" (2014)
 • Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad za původní práci za rok 2016 za knihu Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království (2017)
 • Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2017 za knihu Konvertita a exulant Jiří Holík (2018)

 

Zahraniční pobyty a stipendia:

 1. Forschungsschwerpunkt für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin (SRN), leden - únor 1994
 2. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zaklad Historii Kultury Materialnej, Warszawa (Polsko), září 1995
 3. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), duben - květen 1996 (badatelské stipendium)
 4. National Czech and Slovak Museum and Library, Cedar Rapids, Iowa (USA), leden 1998
 5. Österreichisches Süd- und Südost-Europa Institut (a Österreichische Nationalbibliothek), Wien (Rakousko), stipendijní pobyt, září - říjen 1998
 6. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), červen 1999 (badatelské stipendium)
 7. National Czech and Slovak Museum and Library, Cedar Rapids, Iowa (USA), únor 2002
 8. Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig (SRN), červen - červenec 2003 (hostující vědecká pracovnice)
 9. Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar (SRN), červenec - září 2004 (badatelské stipendium)
 10. Herzog-Ernst-Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt-Gotha (SRN), červen - červenec 2005 (badatelské stipendium)
 11. Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig (SRN), hostující vědecká pracovnice - účast na projektu "Konfessionalisierung", červenec - srpen 2006
 12. krátkodobé studijní pobyty - Österreichische Nationalbibliothek Wien (prosinec 2005, prosinec 2006, červen 2007, prosinec 2007, prosinec 2008, prosinec 2009, prosinec 2010, prosinec 2012, prosinec 2013, prosinec 2014, prosinec 2015), Christian-Weise-Bibliothek Zittau (SRN - červen 2006, červen 2007), Stadtarchiv Schwäbisch Hall (SRN - listopad 2006), Deutsche Bücherei Leipzig (SRN - červenec 2007), Sachsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden (srpen 2006), British Library London (listopad 2008)
 13. Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika Toruń (Polsko), květen 2009 (program Erasmus)
 14. Historisches Seminar der Eberhard Karls Universität Tübingen (SRN), červen 2009 (program Erasmus)
 15. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), červenec - srpen 2009, červenec 2010 (Andrew W. Mellon stipendium)
 16. Wroclaw (Uniwersytet Wroclawski - Instytut Historyczny, Biblioteka Uniwersytetska, Archiwum Pánstwowe) - listopad 2011
 17. Herzog-Ernst-Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung, Forschungszentrum Gotha für kultur- und sozialwissenshaftliche Studien (SRN), 1. - 31. 7. 2012  a 11. - 23. 2. 2013 (badatelské stipendium)
 18. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), 6. 8. - 2. 9. 2012 a 5. 8. - 3. 9. 2013 (badatelské stipendium)
 19. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), 10. – 22. 2. 2014 (seminář, se studenty Ph.D. a Mgr. studia) a 18. 8. - 13. 9. 2014 (stipendium Dorothee Wilms)
 20. badatelské pobyty v souvislosti s řešením projektu GA ČR č. P405/12/0554: Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt a Archiv und Bibliothek der Kirchenprovinz Sachsen Magdeburg (17. – 19. 4. 2013), Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode (15. 8. 2013), Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (22. – 23. 8. 2013), Riksarkivet a Kungliga Bibliotek Stockholm (9. – 13. 9. 2013), Uppsala universitetsbibliotek (12. 9. 2013), Latvijas nacionális arhívs a Latvias Nacionálá Bibliotéka Riga (16. – 21. 9. 2013), Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana a Archivum Generale Ordinis Praedicatorum Roma (9. – 16. 11. 2013, 18. - 19. 11. 2014), Östereischische Nationalbibliothek Wien (6. – 8. 12. 2012, 27. – 29. 11.), Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek a Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (1. – 3. 7. 2014)
 21. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN), 17.–31. 8. 2015, 15.–30. 8. 2016, 16. - 31. 8. 2017)

 22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin (Polsko), učitelský pobyt Erasmus (16.- 20. 11. 2015)

 23.  Bayerische Staatsbibliothek München (SRN), 6.–16. 9. 2016
   

Granty:

 1. Soupis památníků z let 1550 - 1700 v archivech a knihovnách České republiky (s PhDr. Z. Hojdou, CSc., z FF UK, 1995 - 1997), GA ČR, č. 404/95/0218 - spoluřešitelka
 2. Průvodce po fondech a sbírkách Archivu NM (s doc. PhDr. J. Čechurou, DrSc., a PhDr. M. Běličovou, 1996 - 1997), GA ČR, č. 404/97/0404 - spoluřešitelka
 3. Berní rula Kladsko (v rámci grantu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, 1997 - 1999), GA ČR, č. 409/97/0061
 4. Korespondence prof. Josefa Kalouska - svědectví o české historické vědě v letech 1875 - 1915, projekt MK ČR RK04P03OMG007, č. 7/2004/OMG (2004)
 5. Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci, výzkumný záměr MŠMT 6007665807,  2005 - 2011
 6. "Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století" (s Mgr. M. Vojáčkem, Ph.D., a kol., 2005-2007), GA ČR, č. 409/05/2078 - spoluřešitelka
 7. "Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století" (s prof. PhDr.  M. Lenderovou. CSc., a kol., 2006 - 2008), GA ČR, č. 409/06/1063 - spoluřešitelka
 8. "Sedlčanské hudební památky 15. - 16. stol." (s J. Koláčkem), GA UK, č. 24507 - spoluřešitelka
 9. "Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech" (s PhDr. P. Králem, Ph.D. a kol., 2010 - 2012), Grant JU, č. 101/2010/H - spoluřešitelka 
 10. "Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku", grant GA ČR, č. P405/12/0554,  2012 -2014
 11. Barokní text z aspektu lingvistického a historického (grant GA JU č. 165/2013/H, doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. spoluúčast doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. a studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, 2012 - 2015)
 12. Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789 - 1850, grant GA ČR č. 14 - 26999S (doc. PhDr. M. Novotný, CSc.) - spoluřešitelka (2014 - 2016)
 13. „Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost“ (prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., a kol.), GA ČR č. 15-03346S – spoluřešitelka (od 2015)

 14. „Teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a archeologie“, grant GA JU č. 145/2016/H – spoluřešitelka (od 2016)

 15. „Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století“, grant GA ČR č. P10/17-25845 S (doc. PhDr. M. Novotný, CSc.) – spoluřešitelka (od 2017)

 

Výstavy:

 • Samostatné
 1. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum, Lobkovický palác, 17. 2. - 17. 4. 1995
 2. Smím prosit? (Taneční pořádky 19. a 20. století ze sbírky Archivu Národního muzea), Lobkovický palác 10. 10. 1996 - 3. 3. 1997
 3. František Palacký (1798 - 1876), Pantheon Národního muzea, 16. 6. - 2. 8. 1998
 4. František Palacký (1798 - 1876). Gelehrter, Politiker, Europäer, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 9. 10. - 1. 11. 1998
   
 • Podíl na výstavách
 1. T. G. Masaryk, Národní muzeum, březen 1990 (spoluautorka)
 2. 150 let Archivu NM, Národní muzeum 11. 12. 1996 - červen 1997 (spoluautorka, pověř. celkovou koordinací)
 3. Tisíc let české kultury, Old Salem - USA, září 1996 - únor 1997, Cedar Rapids - USA, květen 1997 - leden 1998 (spoluautorka výstavy a katalogu)
 4. Rudolf II. a Praha, Pražský Hrad, 30. 5. - 21. 9. 1998 (zápůjčky, hesla do katalogu)
 5. Z Čech až na konec světa, Národní muzeum, od října 1999 (garant za Historické muzeum NM, výběr exponátů a zpracování hesel za ANM)
 6. Závěr tisíciletí, Národní muzeum, září 2000 - únor 2001 (zpracování některých hesel)
 7. Sláva barokní Čechie, Praha 27. 4. - 28. 10. 2001 (zápůjčky, hesla do katalogu)
 8. Der Winterkönig, Bamberg 9. 5. - 2. 11. 2003 (zápůjčky rukopisů a grafik)
 9. Das Nibelungenlied und seine Welt, Karlsruhe 13. 12. 2003 - 14. 3. 2004 (zápůjčka rukopisných zlomků)
 10. Praha - Vídeň, Praha 25. 10. 2004 - 9. 1. 2005 (zápůjčka rukopisů, hesla do katalogu)