Státní závěrečné zkoušky

navazující magisterské studium

  • Státní závěrečné zkoušky - Archivnictví Mgr.

 

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky:

předsedkyně:

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU)

členové:

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU) 
doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU)  

 

Diplomatika a paleografie

1. Základní pojmy obecné diplomatiky, metody a metodologie, teorie listiny

2. Papežská listina a kancelář od vzniku do poloviny 20. století

3. Říšská kancelář a listiny středověkých římských panovníků mezi léty 800 až 1526

4. Veřejný notariát, soukromá listina a městská diplomatika v Evropě do 16. století

5. Panovnická listina a kancelář od prvopočátků do roku 1526

6. Církevní diplomatika do roku 1620

7. Městská a soukromá diplomatika do roku 1526

8. Písmo pozdní antiky - základní charakteristika, typy a vývoj

9. Tzv. národní písma a karolina - základní charakteristika, typy a vývoj

10. Gotické písmo - charakteristika, vývoj
 

Dějiny správy

11. Počátky a vývoj vrchnostenské správy ve středověku

12. Vývoj vrchnostenské správy v raném novověku až do poloviny 19. století

13. Písemnosti vrchnostenské správy

14. Počátky městské správy ve středověku

15. Vývoj městské správy v raném novověku (do konce 18. století)

16. Písemnosti městské správy

17. Základní problémy veřejné správy ve středověku a raném novověku (do roku 1800)

18. Základní problémy veřejné správy v moderní době (po roce 1800)

 

Rozšiřující studium PVH a archivnictví

19. Tzv. ego-dokumenty, jejich charakteristika, základní typy a význam

20. Deníky, cestopisy a paměti, jejich charakteristika, vývoj, významné edice

21. Korespondence, její charakteristika, vývoj, významné edice

22. Základní otázky a zásady ediční práce a zpřístupňování historických pramenů

23. Aktuální problémy současného archivnictví (digitalizace, databáze, elektronické dokumenty, archivní zákon)

24. Spisová služba

25. Genealogie jako pomocná věda historická - úkoly, základní termíny a literatura

26. Epigrafika jako pomocná věda historická - úkoly, základní termíny a literatura, vztah k ostatním PVH

27. Základní charakteristika vývoje tištěné knihy