Granty GA JU

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

  • Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie. Grant JU č. 143/2016/Bůžek H, 2016 - 2018, řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., spoluřešitelé doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., a studenti navazujícího magisterského a doktorského studia Archivnictví

 

SPLNĚNÉ PROJEKTY

  • Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech. Grant JU č. 101/2010/H, 2010 - 2012, řešitel PhDr. Pavel Král. Ph.D., spoluřešitelé doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., a studenti navazujícího magisterského studia

 

  • Barokní text z aspektu lingvistického a historického, grant GA JU č. 165/2013/H, 2013 - 2015, řešitelka doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., spoluřešitelé Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., a studenti navazujícího magisterského a doktorského studia

 

  • Výzkum socio-profesní skladby tzv. místních elit v městě a okrese Týn nad Vltavou v letech 1850 – 1918 , grant GA JU č. 092/2014/H, 2014, řešitelka Mgr. Pavla Janošová

 

  • Hospodářský, majetkový a ekonomický stav farností Volyňského vikariátu v období 1780 – 1945, grant GA JU č. 091/2014/H, 2014 - 2015, řešitel  Mgr. et Mgr. Libor Staněk

 

  • Ediční a metodologické zpracování ženských deníků druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století , grant GA JU č. 111/2014/H, 2014 - 2015, řešitelka Mgr. Klára Novotná