Publikační činnost

1. Odborné monografie
 

 • Vondrovský, Václav (ed) - Hojerová, Hana – Kovář, Daniel – Pták, Martin – John, Jan – Šálková, Tereza – Beneš, Jaromír – Houfková, Petra 2014: Linecká stezka. Obchodní stezka mezi jižními Čechami a Podunajím. Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden.
 • Jiřík, Jaroslav – Kypta, Jan – Simota, Vlastimil. – Pták, Martin – Břicháček, Pavel. – Merta, David – Fröhlich, Jiří 2013: Gotické kamnové kachle na Písecku. Výběrový katalog výstavy „Obrazový svět pozdního středověku“. Písek.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích
 

 • Pták, Martin 2014: Přírodní podmínky, Stopy pravěkého osídlení na Sušicku, Raně středověké osídlení - příslušné mapové listy. In: Lhoták, Jan – Šimůnek, Robert. eds.: Historický atlas Sušice. Historický atlas měst České republiky 27. Praha.

 

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech
 

 • Pták, Martin – Stehlíková, Eva – Koppová, Eva – Fröhlich, Jiří – Šálková, Tereza – Jiřík, Jaroslav 2014: Attempt at dendrochronological dating of the medieval gold-ore processing mill found in Stará Pazderna near Písek, South Bohemia. Fines Transire 23, 233-238
 • Houfková, P. – Jiřík, Jaroslav - Kovačiková, Lenka - Pták, Martin - Šálková, Tereza 2013: Medieval and Modern Water Management. An example from the excavation in Písek – Bakaláře-square (Southern Bohemia). Fines Transire 22, 163-172.

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech
 

 • Monika Konrádová – Václav Vondrovský – Martin Pták – Jan John – Jan Kocina 2017: Nově identifikovaná polní opevnění na Lhenicku (okr. Prachatice), Archaeologia historica 42, 1, 7–23.
 • Michálek, Jan - Jiřík, Jaroslav - Pták, Martin – Eigner, Jan 2016: Záchranný výzkum polykulturní lokality ve Starých Kestřanech – Chotěbořicích v letech 2009 a 2015, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 33-54.
 • Hlásek, Daniel – Pták, Martin – Hiltscher, Tomáš – John, Jan – Novák, Jan – Průchová, Erika – Zavřel, Jan 2016: Sídelní areál mladší doby bronzové z podhůří Píseckých hor, pohřební a sídlištní (?) komponenta z Kuklí u Tálína, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 146-166.
 • Šálková, Tereza – Houfková, P. – Pták, Martin – Bešta, Tomáš – Jiřík, Jaroslav – Čejková, Alžběta – Kovačiková, L. – Myšková, E. 2015: Economy and Environment of a Medieval Town Reflected in Wells Backfill in Písek, Bakaláře Square (South Bohemia, Czech Republic), Interdisciplinaria archaeologica - natural science in archaeology VI (1), 63-82.
 • John, Jan – Pták, Martin – Průchová, Erika – Hojerová, Hana– Vondrovský, Václav 2015: Laténský žárový pohřeb z „mohyly“ v lese Doubrava u Netolic, Živá archeologie 17, 10–14.
 • Vondrovský, Václav – Pták, Martin – Kovář, Daniel – John, Jan – Hojerová, Hana 2015: Zpráva o výsledcích terénní prospekce v rámci projektu Linecká stezka, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 81–99.
 • Hlásek, Daniel – Gersdorfová, Zlata – Hrušková, Monika - Plzák, Jindřich - Pták, Martin – Stehlíková, E. 2014: Zaniklý most na Otavě mezi Štěkní a Přešťovicemi (okr. Strakonice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 355-370.
 • Hojerová, Hana– John, Jan – Kocina, Jan – Kovář, Daniel – Pták, Martin – Vondrovský, Václav 2014: Nový nález militárie a terénních reliktů souvisejících se zaniklou tvrzí Trojaň (okr. Český Krumlov), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 281–293.
 • Michálek, Jan – Chvojka, Ondřej – Fröhlich, Jiří – John, Jan – Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin 2014: Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách (pokračování), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 151–180.
 • Šálková, Tereza – Sakastr, Michal – Pták, Martin – Ciglbauer, Jan – Figura, Jjindřich – Hieke, Erik – Chvojka, Ondřej – Jiřík, Jaroslav – John, Jan 2014: Opevněná ostrožna nad Libochovkou v katastru Vitína (okr. Č. Budějovice), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 217–225.
 • Hrušková, Monika – Pták, Martin 2012: Staronový nález z Českých Budějovic: doplněk k nálezu románských šperků z roku 1937?, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 279-282.
 • Pták, Martin – Jiřík, Jaroslav – Šálková, Tereza 2012: Výzkum středověkého sídliště v ploše dnešního Nového rybníka na katastru Chřešťovice (okr. Písek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 283-293.
 • Beneš, Jaromír – Pták, Martin – Dobisíková, Miluše – Hojerová, Hana– Houfková, Petra – Kutílková, Pavla – Parkman, Marek – Šálková, Tereza – Žďárský, Emanuel 2012: Výzkum hradiště Na Jánu Netolicích v krajinných, antropologických a genetických a artefaktuálních souvislostech: zpráva za sezonu 2011, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25. 265-277.
 • Fröhlich, Jiří – Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin 2011: Nové archeologické doklady vesnického osídlení na Písecku ve 13. století, Archeologie ve středních Čechách 11/2, 577-598.
 • Pták, Martin – Beneš, Jaromír 2011: Nález zlomků středověkých reliéfních dlaždic z hradiště na Jánu v Netolicích, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 343-345.
 • Pták, Martin 2011: Středověké zoomorfní aquamanile z Vlčkovic (okr. Klatovy), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 347-351.
 • Beneš, Jaromír – Parkman, Marek – Pták, Martin – Šálková, Tereza 2010: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště na Jánu v Netolicích a objev zaniklé církevní architektury, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 169-183.
 • Pták, Martin 2010: Nová lokalita 13. století na Kolinecku (okr. Klatovy), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 221-238.

 

4. Články ve sbornících
 

 • Pták, Martin 2016: Nový nález raně středověkého šperku na k. ú. Kolinec (příspěvek k osídlení středního toku Pstružné), Vlastivědný sborník muzea Šumavy IX, 83-92.
 • Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin – Šálková, Tereza – Hlásek, Daniel – Hiltscher, Tomáš 2016: Archeologické výzkumy v historickém jádru města Písku v létech 2010-15. Prácheňské muzeum v Písku v roce 2015, 47-74.
 • Pták, Martin – Nachtigall, Igor – Farkašová, Kristýna 2015: Exhumace obětí revolučních dní roku 1945: případ z katastru Buršice na Kolinecku, in: Sborník prací z historie a dějin umění 8. Klatovy, 487-495.
 • Preusz, Michal – Paclíková, Klára – Pták, Martin 2014: Zaniklá vodní díla v bývalé rožmberské oboře u Netolic (Předběžná zpráva k začínajícímu historicko-archeologickému výzkumu), in: Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku, 221-229.
 • Pták, Martin – Knížková, Markéta 2013: Buršice 1948: Ojedinělý nález renesančního kachle s motivem biblické Salome?, in: Sborník prací z historie a dějin umění, Klatovy, 241-248
 • Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin – Šálková, Tereza – Tisucká, Marika 2012: Pohřbívání v Písku na Bakalářích, in: Acta archaeologica Opavensia 4, 113-118.
 • Beneš, Jaromír– Bumerl, Jiří – Hojerová, Hana – Pták, Martin – Šálková, Tereza – kolektiv studentů AU JU 2012: Raně středověké hradiště Na Jánu a archeopark v Netolicích. Výzkum kostela sv. Jana Křtitele a jeho následná prezentace veřejnosti, in: Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů 2012/1. 5-17.
 • Chvojka, Ondřej – Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin – Fröhlich, Jiří – Michálek, Jan – Šálková, Tereza 2011: Archeologický výzkum objektu z pozdní doby bronzové z areálu nemocnice v Písku, In: Podbrdsko – Miscelania 2.
 • Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin – Bumerl, Jiří 2011: Zpráva o archeologickém výzkumu v areálu nádvoří píseckého hradu a radnice v roce 2010, in: Prácheňské muzeum v Písku v roce 2010, 130-136.

 

8. Recenze
 

 • Pták, Martin 2013: Michal Lutovský. Jižní Čechy v raném středověku - recenze, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII. Sušice.