Archeologie

navazující magisterské studium jednooborové

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

Obor: archeologie

Typ studia: navazující magisterský

 

◻️ Okruh A. Obecná archeologie: teorie, metodologie, terénní archeologie

 

1/ Procesuální archeologie v Evropě a nová archeologie v zámoří. Environmentální archeologie a její součásti.

 

2/ Behaviorální archeologie a sémiotické proudy v archeologii. Postprocesuální archeologie a její význam. Hlavní představitelé a jejich díla.

 

3/ Krajinná archeologie, její vznik, vývoj a metody. Britská škola, její hlavní představitelé a hlavní realizované projekty. Krajinná archeologie v České republice.

 

4/ Etnoarcheologie. Hlavní představitelé a jejich práce. Příklady etnoarcheologických projektů a jejich aplikace ve středoevropské archeologii.

 

5/ Teorie artefaktů a ekofaktů v archeologii. Pojetí času v archeologii. Čas procesů a událostí.

 

6/ Klimatické změny, jejich příčiny a vliv na pravěkou společnost. Pleistocén a jeho členění. Korelace glaciálů a interglaciálů s lidským osídlením.

 

7/ Holocén, jeho členění, hlavní vývojové trendy klimatu a lidské společnosti. Problematika středověkého klimatického optima a malé doby ledové.

 

8/ Radiometrické datovací metody. Princip radiouhlíkového datování, metody kalibrace, korelace s dendrochronologií. Využití radiokarbonového datování v archeologické praxi.

 

9/ Geologické metody datování v archeologii. Tefrochronologie a její využití v archeologii.

 

10/ Principy termoluminiscence a opticky stimulované luminiscence. Archeomagnetismus a jeho využití v archeologii.

 

11/ Dendrochronologie a její využití v archeologii. Principy a metody. Křivky a regionální standardy ve střední Evropě. Dendrochronologické vlastnosti hlavních druhů dřevin.

 

12/ Archeobotanické metody a specifika jejich využití: Makrozbytky a komplexní archeobotanická analýza. Antrakologie a xylotomie. Příklady využití v archeologické interpretaci.

 

13/ Archeobotanické metody a specifika jejich využití: Mikrozbytky z archeologických uloženin (pyl, diatomy). Přehled antropogenních identifikátorů a jejich využití v archeologické interpretaci.

 

14/ Skupiny organismů jako předmět archeozoologických analýz. Příklady domestikovaných druhů, které se objevují v archeozoologických souborech na našem území - včetně uvedení jejich divokých předků a období importu na naše území.

 

15/ Primární a sekundární data v archeozoologii, příklady a možnosti jejich interpretace.

 

16/ Izotopové analýzy v archeologii. Příklady některých stabilních izotopů a oblastí jejich využití. Analýzy těžkých stopových prvků obsažených v antropologickém materiálu a jejich význam v archeologii.

 

17/ Patologie na zvířecích kostech a zubech a jejich indikační hodnota. Příklady a interpretace některých patologických zjištění. Tafonomie v archeozoologii, příklady a význam.

 

18/ Antropologické metody výzkumů pohřebišť. Metody určování pohlaví, věku a zdravotního stavu. Demografické charakteristiky pravěkých a středověkých populací.

 

19/ Archeogenetika lidských populací. Význam studia lidské mtDNA a Y-chromozomu v současné archeologii. Problémy kontaminace staré DNA.  Archeogenetika a lidských populací v pravěku a středověku.

 

20/ Nedestruktivní archeologie. Její vymezení a přínos k archeologickému poznání, základní terminologie, přehled nejdůležitějších metod, příklady publikací a projektů, badatelé.

 

21/ Fotografické metody dálkového průzkumu Země. Letecká prospekce, analýza ortofotosnímků, využití družicových systémů, bezpilotní prostředky.

 

22/ Možnosti identifikace a studia archeologických pramenů pomocí geofyzikálních metod. Hlavní fáze geofyzikálního průzkumu, přehled metod, jejich limitů a vhodnosti pro různé typy situací. Detektory kovů.

 

23/ Povrchové sběry movitých archeologických pramenů. Analytické a syntetické metody, faktory ovlivňující výsledky sběrů.

 

24/ Reliéfní útvary antropogenního původu v krajině. Letecké laserové skenování, pozemní metody dokumentace terénních reliktů, GNSS.

 

25/ Archeologie a geografické informační systémy.

 

◻️ Okruh B. Archeologie pravěku a protohistorického období

 

1/ Proces hominizace. Vývoj lidského rodu v Africe a Eurasii. Hlavní paleoantropologická naleziště v Evropě.

 

2/ Společnost v době kolem posledního glaciálního maxima a její komplexita ve střední Evropě.

 

3/ Subsistenční strategie doby kamenné v Evropě: strava a výživa, doklady lovu a sběru a nejstaršího zemědělství.

 

4/ Počátky orebného zemědělství ve střední Evropě. Doklady stratifikace společnosti a vznik sociální nerovnosti.

 

5/ Subsistenční strategie doby bronzové a železné ve střední Evropě: strava a výživa, doklady zemědělství, chovu domácích zvířat, lovu a sběru.

 

6/ Těžba a zpracování kamene v pravěku střední Evropy: hlavní ložiska, těžební a zpracovatelské areály.

 

7/ Těžba a zpracování dřeva a dalších organických materiálů v pravěkých komunitách střední Evropy.

 

8/ Těžba a zpracování kovů v pravěku střední Evropy: : hlavní ložiska, těžební a zpracovatelské areály.

 

9/ Výroba a zpracování keramiky v pravěku střední Evropy.

 

10/ Textilní výroba v pravěku a její doklady v pravěku střední Evropy.

 

11/ Specializace a původ řemesel v pravěku Evropy.

 

12/ Dálkový obchod a doprava v době kamenné v pravěku střední Evropy: otázka dálkových kontaktů s jižní a severní Evropou, dopravních prostředků, importů.

 

13/ Dálkový obchod a doprava v době bronzové a železné v pravěku střední Evropy: otázka dálkových kontaktů s jižní a severní Evropou, dopravních prostředků, importů.

 

14/ Platidla a platební prostředky v pravěku Evropy, váhové systémy.

 

15/ Doklady vojenství a válečnictví v pravěku střední Evropy. Fortifikace.

 

16/ Vývoj forem bydlení v pravěku Evropy: typy obydlí, jejich chronologické a geografické rozšíření.

 

17/ Pohřební ritus doby kamenné Evropy, jeho vývoj a lokální specifika.

 

18/ Pohřební ritus doby bronzové Evropy, jeho vývoj a lokální specifika.

 

19/Pohřební ritus doby železné Evropy, jeho vývoj a lokální specifika.

 

20/ Depoty a obětiny v pravěku Evropy.

 

21/ Člověk a voda v pravěku Evropy.

 

◻️ Okruh C. Archeologie středověku a novověku

 

1/ Archeologie a dějiny osídlení – vznik, vývoj, proměna a struktura vrcholně středověké společnosti – vnitřní a vnější kolonizace, zánik hradské soustavy a vznik středověké společnosti, nové progresivní pracovní postupy a jejich odraz v archeologii (zemědělství, řemeslo, směna, komunikace), nové typy sídel – příklady jejich archeologického zkoumání (lokality, osobnosti výzkumu).

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-12.

 

2/ Středověká archeologie v ČR - dějiny bádání, založení a vývoj oboru, přehled nejvýznamnějších lokalit, objektů a nálezů, osobnosti archeologického výzkumu, literatura.

 

3/ Postmedievální archeologie v ČR - dějiny bádání, založení a vývoj oboru, přehled nejvýznamnějších lokalit, objektů a nálezů, osobnosti archeologického výzkumu, literatura

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-43.

 

4/ Archeologie středověkých měst na území ČR (města založená ve středověku a žijící, města zaniklá, nepovedená založení) – dějiny bádání, přehled nejvýznamnějších lokalit, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo).

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-35.

 

5/ Archeologie středověkých vesnic na území ČR - dějiny bádání, problematika výzkumu zaniklých a existujících vesnic, přehled nejvýznamnějších lokalit, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo)

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-50.

 

6/ Archeologie středověkých šlechtických sídel na území ČR – typologie sídel, dějiny bádání, literatura, přehled nejvýznamnějších lokalit, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo)

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-48.

 

7/ Archeologie středověkého a novověkého pohřebního ritu - dějiny bádání, literatura, specifika nálezů a nálezového prostředí, typologie a přehled nejvýznamnějších lokalit, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo)

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-49.

 

8/ Specifická a krátkodobá sídliště v novověku (vojenské tábory, ležení, poustky, sezónní pracoviště ad.) - dějiny bádání, literatura, přehled nejvýznamnějších archeologicky zkoumaných lokalit, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo)

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-22.

 

9/ Středověká montánní archeologie – dobývání, prvotní zpracovávání a distribuce drahých kovů, dějiny bádání a literatura, metody terénní práce, základní přehled nejvýznamnějších lokalit, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo)

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-42.

 

10/ Středověké kovářství – dějiny bádání a literatura, podoba a provoz středověkých kováren, produkty a odpady, problematika určování původních technologických procesů v archeologických nálezech, přehled nejvýznamnějších lokalit se středověkými výrobními zařízeními, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo).

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-16.

 

11/ Středověké hutnictví železa – dějiny bádání a literatura, podoba a proměny výrobních postupů, typy a příklady technologických zařízení, produkty a odpady, problematika určování původních technologických procesů v archeologických nálezech, přehled nejvýznamnějších lokalit, datace, charakteristika výzkumů a jejich vedení (osobnost a jeho dílo)

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-33.

 

12/ Středověké a novověké kovolijectví na příkladu historického zvonařství – dějiny bádání a literatura, technologie, produkty a jejich typologie, archeologické doklady zvonařských dílen z území ČR, datace, vedení výzkumů (osobnosti a jejich dílo).

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-21.

 

13/ Bydlení a životní styl na příkladu dochovaných součástí stavebních konstrukcí stavební kování jako prostředek k rekonstrukci podoby a provozu nemovitostí, dějiny bádání a literatura, typologie, problém datace archeologických nálezů, příklady archeologických nálezů jako součástí staveb z území ČR.

 

14/ Archeologické doklady využívání zvířecí síly ve středověku – dějiny bádání a literatura, interdisciplinární studium, typologie a funkční zařazování archeologických nálezů, význam pro společenskou a sociální interpretaci, příklady z archeologicky zkoumaných lokalit na území ČR

 

15/ Středověké vojenství – zbraně – dějiny bádání a literatura, interdisciplinární studium, vývoj zbraní ve vztahu k proměnám vojenství od raného do pozdního středověku, typologie a funkční zařazování archeologických nálezů, příklady z archeologicky zkoumaných lokalit na území ČR

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-13.

 

16/ Středověké vojenství - zbroj – dějiny bádání a literatura, interdisciplinární studium, vývoj zbroje ve vztahu k proměnám vojenství od raného do pozdního středověku, typologie a funkční zařazování archeologických nálezů, příklady z archeologicky zkoumaných lokalit na území ČR

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-13.

 

17/ Dějiny architektury a stavebního stylu – středověké cihlářství – dějiny bádání a literatura, dějiny řemesla a výrobků (stavební keramika zdicí a krycí), majitelé a řemeslníci, výrobky a výrobní proces - technologická zařízení a jejich typologie ve středověké manuální výrobě, archeologické doklady výrobních zařízení z území Evropy a ČR.

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-18.

 

18/ Středověké kamnářství jako doklad proměny životního stylu - původ a rozšíření kachlových kamen v Evropě, morfologický vývoj (od hliněné pece ke kachlovým kamnům), nejstarší archeologické doklady středověkých kamen a jejich článků (kachlů) v ČR a zahraničí, dějiny bádání a literatura.

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-40.

 

19/ Středověké kamnářství jako doklad proměny životního stylu – typologie středověkých kachlů a jejich provozně-technologické odlišnosti pro použití ve vyhřívacím tělese, typy výzdob – kategorie motivů, dějiny bádání a literatura.

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-39.

 

20/ Archeologie a historické hrnčířství - dějiny bádání a literatura, význam hrnčířských výrobků pro archeologii, dějiny řemesla a výrobků, řemeslníci a jejich postavení ve společnosti, výrobní proces - technologická zařízení a jejich typologie, dílny a výrobní okruhy, archeologické doklady výrobních zařízení ze středověku a novověku z území ČR, literatura a osobnosti výzkumu.

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-34.

 

21/ Archeologie a hrnčířství počátků vrcholně středověkého období - metodika třídění užitkové keramiky, morfologie a typologie keramiky z 13. – ½ 14. století, užitkové zboží, importy; příklady z archeologických nálezů na území ČR, literatura a osobnosti výzkumu

 

22/ Archeologie a hrnčířství z předhusitského a husitského období - metodika třídění užitkové keramiky, morfologie a typologie keramiky z 2/2 14. – ½ 15. století, užitkové zboží, importy; příklady z archeologických nálezů na území ČR, literatura a osobnosti výzkumu

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-28.

 

23/ Archeologie a hrnčířství pozdně středověkého období - metodika třídění užitkové keramiky, morfologie a typologie keramiky z 2/2 15. – počátku 16. století, užitkové zboží, importy; příklady z archeologických nálezů na území ČR, literatura a osobnosti výzkumu

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-9.

 

24/ Archeologie a novověké hrnčířství - metodika třídění užitkové keramiky, morfologie a typologie keramiky z 16. – 18. století, užitkové zboží, importy; příklady z archeologických nálezů na území ČR, literatura a osobnosti výzkumu

    Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-37.

 

25/ Archeologie a historické sklářství - dějiny bádání a literatura, dějiny řemesla a výrobků, řemeslníci a jejich postavení ve společnosti, nejvýznamnější evropská střediska výroby středověkého a novověkého skla, výrobní proces - technologická zařízení ve středověké manuální výrobě, archeologické doklady výrobních zařízení (hutí a pecí) ze zahraničí a z území ČR, literatura a osobnosti výzkumu.

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-11.

 

26/ Středověké sklo – dějiny bádání a literatura, interdisciplinární studium, morfologie a typologie středověkého skla (13.-15. století) - užitkové zboží, luxusní výrobky, importy; evropská centra výroby ve středověku, význam českého sklářství v rámci středoevropské produkce, příklady z archeologických nálezů na území ČR, literatura a osobnosti výzkumu

Podrobněji pojednejte o středověkém sklu na stranách povinné literatury pod č. C-1.

 

27/ Novověké sklo – dějiny bádání a literatura, interdisciplinární studium, morfologie a typologie raně novověkého skla (16. – ½ 17. století) - užitkové zboží, luxusní výrobky, importy; evropská centra výroby ve středověku, význam českého sklářství v rámci středoevropské produkce, příklady z archeologických nálezů na území ČR, literatura a osobnosti výzkumu.

Podrobněji pojednejte o titulu z povinné literatury č. C-11.

 

 

◻️ Doporučená literatura k okruhu A
 

 • Beneš, J. - P. Pokorný (eds.) 2008: Bioarcheologie v České republice - Bioarchaeology in the Czech Republic. České Budějovice – Praha.
 • Beneš, J. 2008: Antrakologické analýzy v archeologii a paleoekologii – Anthracological analysis in archeology and palaeoecology, Archeologické rozhledy 60, s. 75-92.
 • Bentley, R. A . - Maschner, H. D. G. - Chippindale, R. (eds.) 2008: Handbook of Archaeological Theories. Plymouth.
 • Burrough, P. A. - McDonnell, R. A. 1998:  Principles of Geographical Information systems. Oxford.
 • Clarke, David L. 1968: Analytical Archaeology. London.
 • Dincauze, D. 2000: Environmental Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Evans, J. - O´Connor, T. 1999: Environmental Archaeology. Principles and Method. Sutton.
 • Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha.
 • Gojda, M. - John, J. 2009: Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech  - Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy 61/3, s. 467-492.
 • Gojda, M. - John, J. a kol. 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň.
 • Hajnalová, E. 1999: Archeobotanika pestovaných rastlín, Nitra.
 • Hodder, I. 1986: Reading the Past. Cambridge.
 • Jacomet, S - Kreuz, S. 1999: Archäobotanik. Aufgaben, Methoden und Ergebnisse vegetations-und agrargeschichtlicher Forschung, Stuttgart.
 • Johnson, A. 2010: Archaeological Theory: An Introduction. London.
 • Kuna, M. 1997: Geografický informační systém a výzkum pravěké sídelní struktury. In:
 • Macháček, J.: Počítačová podpora v archeologii. Brno.
 • Kuna, M. – Beneš, J. – Dreslerová, D. – Křivánek, R. – Majer, A. – Prach, K. – Tomášek, M. 2004: Nedestruktivní archeologie. Academia. Praha.
 • Kuna, Martin (ed.) et al. 2007: Archeologie pravěkých Čech – Svazek 1: Pravěký svět a jeho poznání. Praha.
 • Malina, J. - Vašíček, Z. 1981: Archeologie včera a dnes. České Budějovice.
 • Moreland, J. 2009: Archaeology, Theory and the Middle Ages. London.
 • Neustupný, E. 1986: Sídelní areály pravěkých, Památky archeologické 77, s. 226-234.
 • Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie, Plzeň.
 • Neustupný, E. 2010: Teorie archeologie. Plzeň.
 • O'Connor, T. 2000: The Archaeology of Animal Bones. Stroud.
 • Reitz, E. J. - Wing, E. S. 2007: Zooarchaeology. Cambridge Manuals in Archaeology.
 • Russel, N. 2012: Social Zooarchaeology. Humans and Animals in Prehistory. Cambridge.
 • Shanks, M. - Tilley, C. 1987: Social Theory and Archaeology. London.
 • Schiffer, M. B. 1987: Formation processes of the archaeological record, New Mexico.
 • Schiffer, M. B. et al. 2010: Behavioral Archaeology: Principles and Practice. Equinox.
 • Šmejda, L. 2009: Mapování archeologického potenciálu pomocí leteckých snímků. Plzeň.
 • Tirpák, J. 2011: Aplikovaná geofyzika v nedeštruktívnej archeológii. Nitra.
 • Zohary, D. - Hofp, M. 2000: Domestication of Plants in the Old World. Oxford.

 

◻️ Doporučená literatura k okruhu B
 

 • Bailey, G. and Spikins, P. (eds) 2008. Mesolithic Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bartelheim, M. – Stäuble, H. (Hrsg.) 2009: Die wirtschaftlichen Grundlagen der Bronzezeit Europas. Rahden/Westf.
 • Beranová, M. 2006: Způsoby obdělávání polí od pravěku do středověku, Archeologie ve středních Čechách 10, 11-110.
 • Bouzek, J. 1985: The Aegean, Anatolia and Central Europe in the 2nd Millenium B.C. Praha.
 • Bouzek, J. 1997: Greece, Anatolia and Europe: Cultural interrelations during the Early Iron Age. Jonsered.
 • Grömer, K. 2010: Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa. Wien.
 • Hänsel, B. (ed.) 1998: Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Kiel.
 • Harding, A. 2000: European societies in the Bronze Age. Cambridge.
 • Harding, A. 2007: Warriors and Weapons in Bronze Age Europe. Budapest.
 • Hošek, J. 2003: Metalografie ve službách archeologie. Praha.
 • Hovorka, D. – Illášová, L. 2002: Anorganické suroviny doby kamennej. Nitra.
 • Hlava, M. 2008: Grafit v době laténské na Moravě, Památky archeologické 99, s. 189-258.
 • Kern, A. a kol. (ed.) 2008: Salz – Reich. 7000 Jahre Hallstatt. Wien.
 • Krause, R. 2003: Studien zur kupfer- und frühbronzezeitlichen Metallurgie zwischen Karpatenbecken und Ostsee. Rahden/Westf.
 • Kristiansen, K. – Larsson, T. 2005: The Rise of Bronze Age Society. Cambridge.
 • Lehrberger, G. a kol.1997: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde. Památky archeologické – Supplementum 7. Praha.
 • Mühldorfer, B. – Zeitler, J. P. 2000: Mykene – Nürnberg – Stonehenge. Handel und Austausch in der Bronzezeit. Nürnberg.
 • Pavlů, I. 2000: Life on a Neolithic site: Bylany – Situational Analysis of Artefacts. Institute of Archaeology. Prague.
 • Pavlů, I. 2004: Neolitizace střední Evropy, Archeologické rozhledy 57, s. 293-302.
 • Pleiner, R. 2000:  Iron in archaeology. The European Bloomery Smelters. Praha.
 • Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno.
 • Price, D. (ed.) 2000: Europe´s first farmers. Cambridge.
 • Primas, M. 2008: Bronzezeit zwischen Elbe und Po. Strukturwandel in Zentraleuropa 2200–800 v.Chr. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 150. Bonn.
 • Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.
 • Renfrew, C. – Boyle, K. 2000: Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe. Cambridge.
 • Sborník Amber in Archaeology. Praha 1993.
 • Springer, T. (ed.) 2003: Gold und Kult der Bronzezeit. Nürnberg.
 • Svoboda, Jiří a kolektiv, Paleolit Moravy a Slezska. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1994; 2002; 2009
 • Ustohal, V. 1992: Kovy a slitiny. Brno.
 • Venclová, N. 1990: Prehistoric glass in Bohemia. Praha.
 • Zvelebil, M. (ed.) 1986: Hunters in Transition. Cambridge University Press. Cambridge.

 

◻️ Povinná literatura k okruhu C

 • C-1/ Archeologia historica. Brno
 • C-2/ Archeologia Technica (Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami). Sborník Technického muzea v Brně.
 • C-3/ Archeologie na pomezí (eds. Chvojka, O. – Krajíc, R.). Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4. České Budějovice 2007.
 • C-4/ Archeologické výzkumy v jižních Čechách. České Budějovice.
 • C-5/ Belcredi, L. 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Brno.
 • C-6/ Beranová, M. 1975: Zemědělská výroba v 11.-14. století na území Československa. AÚ ČSAV Brno III-1. Praha
 • C-7/ Dějiny hmotné kultury II-1. II-2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století (red. J. Petráň). Praha1995.
 • C-8/ Durdík, T. 2005: Encyklopedie českých hradů. Praha.
 • C-9/ Goš, V. 2007: Loštice. Město středověkých hrnčířů. Opava.
 • C-10/ Hazlbauer, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.
 • C-11/ Historie sklářské výroby v českých zemích I. Od počátků do konce 19. století (kol. pod vedením O. Drahotové). Academia Praha 2005.
 • C-12/ Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.
 • C-13/ Klučina, P. 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6. – 17. století. Praha.
 • C-14/ Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře. Tábor.
 • C-15/ Krajíc, R. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře. Tábor.
 • C-16/ Krajíc, R. 2003: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 3/1-2. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.
 • C-17/ Krajíc, R. 2005: Středověké kamnářství. Tábor.
 • C-18/ Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 4. České Budějovice – Tábor.
 • C-19/ Lansfeld, H. 1950: Lidové hrnčířství a džbánkařství. Praha
 • C-20/ Kybalová, Jana 1993: Kamenina v Čechách a na Moravě. Praha.
 • C-21/ Manoušek, L. 2006: Zvonařství. Praha.
 • C-22/ Matoušek, V. 2006: Třebel – obraz krajiny s bitvou. Praha.
 • C-23/ Měchurová, Z. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Brno.
 • C-24/ Nekuda, R. 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, s. 389-450.
 • C-25/ Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic1. Brno.
 • C-26/ Nekuda, V. 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.
 • C-27/ Nekuda, R. - Nekuda, V. 1997: Mstěnice. Zaniklá středověká ves 2. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.
 • C-28/ Nekuda, V. – Reichertová, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.
 • C-29/ Pajer, J. 2001: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Mikulov.
 • C-30/ Pajer, J. 2006: Studie o novokřtěncích. Strážnice.
 • C-31/ Pavlík, Č. – Vitanovský, M. 2002: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě
 • a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.
 • C-32/ Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I/1, I/2. Praha.
 • C-33/ Pleiner, R. 2000: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. ArÚ AV ČR Praha.
 • C-34/ Radoměrský, P. – Richter, M. 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník NM XVIII, řada A-Historie, 57-171, tab. 1-47
 • C-35/ Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle – městečko ostrovského kláštera. Praha.
 • C-36/ Richter, M. – Krajíc, R. 2001: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962 -1988. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.
 • C-37/ Scheufler, V. 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha.
 • C-38/ Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha.
 • C-39/ Smetánka, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX, s. 228-262.
 • C-40/ Smetánka, Z. 1983: K počátkům výroby kamnových kachlů v Čechách, AH 8, s.145-154.
 • C-41/ Smetánka, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.
 • C-42/ Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací. Jihlava.
 • C-43/ Studies in postmediaeval archeology 1-3. Praha.
 • C-44/ Štajnochr, V. 2004: Hrnce pro teplené zpracování pokrmů. Studia funkcí novověké keramiky, Archeologie ve středních Čechách 8, s. 801-851.
 • C-45/ Štajnochr, V. 2005: Džbány. Studia funkcí novověké keramiky, Archeologie ve středních Čechách 9, s. 729-778.
 • C-46/ Štajnochr, V. 2006: Mísy. Studia funkcí novověké keramiky, Archeologie ve středních Čechách 10, Praha, s. 959-1046.
 • C-47/ Těžba a zpracování drahých kovů: Sídelní a technologické aspekty (ed. K. Nováček). Mediaevalia archaeologica 6. Praha 2006.
 • C-48/ Unger, J. 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Brno.
 • C-49/ Unger, J. 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Brno.
 • C-50/ Vařeka, P. 2004: Archeologie středověkého domu I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu 6. – 15. století. Plzeň.
 • C-51/ Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D. 2002: Encyklopedie českých klášterů. Praha.