Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Specifický cíl 5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686

Hlavní řešitel: Katedra archeologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Partneři: Archeologický ústav, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D. (chrousto@kar.zcu.cz)

Období řešení: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2022

 

◻️ Anotace projektu

Projekt cílí na tvorbu společného výzkumně zaměřeného studijního programu archeologie realizovaného ve spolupráci dvou univerzitních pracovišt – Katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (KAR), Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (AU FF JU) a Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (ARUP). Synergické efekty zajistí studentům v rámci jejich studia a výzkumu spolupráci s kontaktními disciplínami, bez nichž nelze žádné téma v moderně pojaté archeologii komplexně zkoumat. Projekt výrazně posílí důraz na interdisciplinární spolupráci a internacionalizaci na straně všech zúčastněných institucí.
 

◻️ Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření doktorské školy archeologie, která v oblasti výuky a výzkumu propojí obě univerzitní pracoviště s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, který patří k předním centrům výzkumu v Evropě. Tyto instituce připraví samostatně modernizované výzkumně zaměřené studijní doktorské programy, které budou po úspěšné akreditaci realizovány v rámci spolupráce zakotvené v navázaném partnerství, zastřešeném doktorandskou školou. Programy budou výrazně interdisciplinárně zaměřeny. Partnerství zajistí zapojení všech významných kontaktních disciplín, bez nichž nelze pěstovat archeologii na špičkové světové úrovni. Projekt zajistí vynikající podmínky pro realizaci interdisciplinárně zaměřených témat studentů. Velký význam při vytváření doktorské školy je kladen na zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí, kteří se budou jako zvaní experti podílet na seminářích i ostatní výuce a stanou se též konzultanty některých disertačních prací. Zváni budou renomovaní zahraniční badatelé z partnerských univerzit. Z domácího prostředí budou zváni specialisté z institucí, kam absolventi nejčastěji směřují (vedle ústavů Akademie věd zejména ústavy památkové péče a muzejní instituce).

Cílem projektu je také podpořit badatelský růst nejlepších doktorandů zajištěním několikaměsíčních zahraničních stáží na předních archeologických institucích v Evropě. Podpořeny budou také kratší zahraniční stáže akademických a výzkumných pracovníků, jejichž zkušenosti z výzkumných center mezinárodního významu budou využity při přípravě a rozvoji doktorské školy.

Potřebnost projektu vyplývá z nezbytného požadavku rozvoje interdisciplinárního pojetí doktorské výuky archeologie, která zajistí kompatibilitu se špičkovým akademickými pracovišti na mezinárodní úrovni a cílové skupině doktorandů zabezpečí podmínky pro dobré uplatnění v praxi. Projekt významně přispěje také k badatelskému růstu akademických pracovníků zapojených institucí a rozvoji mezinárodní spolupráce.

Modernizované doktorské studijní programy zastřešené doktorandskou školou realizované Katedrou archeologie FF ZČU a Archeologickým ústavem FF JU ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha zásadně rozšíří interdisciplinární rozměr studia a výzkumných aktivit doktorandů. Propojení kapacit a vybavení partnerských institucí zajistí zapojení všech významných mezioborových přesahů využívaných v současném špičkovém archeologickém výzkumu do přípravy doktorandů. Synergie se projeví v zásadním zvýšení úrovně doktorského studia a výzkumu v oblasti interdisciplinárních aktivit, které budou zahrnuty do studijních plánů (doktorské semináře, kursy) i do výzkumných témat doktorandů a jejich výsledky se tak uplatní v disertačních pracích a v publikacích studentů. Zásadně se také rozšíří kontakty doktorandů s praxí a s potenciálními místy jejich budoucího uplatnění (zapojení příslušných odborníků) a internacionalizace studia (zapojení zahraničních expertů, vysílání domácích akademických pracovníků na zahraniční stáže), která se odrazí také v získávání zahraničních zkušeností nejlepšími doktorandy v rámci až půlročních stáží zajištěných v rámci projektu.

 

◻️ Klíčové aktivity

  • KA – Tvorba a rozvoj doktorské školy na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce

Primární cíl aktivity spočívá ve vytvoření dvou modernizovaných doktorských studijních programů zastřešených doktorandskou školou archeologie, které budou výrazně interdisciplinárně zaměřeny. AU FF JU, KAR FF ZČU a ARUP připraví akreditační spisy obou doktorských studijních programů (verze v českém i anglickém jazyce), které budou realizovány na FF JU a FF ZČU se zapojením odborníků z ARUP. Interdisciplinární zaměření bude zajištěno zařazením mezioborového segmentu, který zahrne nejvýznamnější kontaktní disciplíny. Tento segment bude rozdělen do čtyř částí, které budou realizovány ve spolupráci jednotlivých partnerů, a to podle jejich specializací, laboratorního vybavení a personálních kapacit: environmentální archeologie (AU FF JU + Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU, ARUP), biologická antropologie (ARUP, KAR FF ZČU), materiálová studia (KAR FF ZČU, ARUP) a metody terénního výzkumu, informační systémy a formalizované zpracování archeologických dat (KAR FF ZČU, ARUP).
 

  • KA – Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených studijních programů

Realizační tým bude v první fázi projektu, při vytváření studijních programů, využívat zkušeností renomovaného zahraničního badatele a 17 specialistů věnujících se výzkumu na Západočeské univerzitě v Plzni (pracovníci Fakulty strojní, ústavu Nové technologie - výzkumné centrum při ZČU a Katedry antropologie Fakulty filozofické), Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (pracovníci Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty) a v Archeologickém ústavu AV ČR Praha.

 

  • KA – Podpora zahraničních stáží akademických a výzkumných pracovníků

Celkem 11 akademických a vědeckých pracovníků bude v první fázi projektu (před podáním žádostí o akreditaci) vysíláno na zahraniční stáže na přední evropské archeologické instituce v délce trvání až jednoho měsíce, aby rozvíjeli své zkušenosti a kontakty s mezinárodním badatelským prostředím. Tyto zkušenosti budou využívány při tvorbě doktorské školy archeologie. Zahraniční stáže budou také směřovat k přípravě společných výzkumných projektů se zahraničními partnery.

 

  • KA – Podpora Ph.D. studentů

Během realizace modernizovaných výzkumně zaměřených programů budou čtyři vynikající studenti podpořeni zajištěním stáže v délce až 6 měsíců na zahraničním evropském akademickém pracovišti, a to podle tématu disertační práce. Stáže absolvuje 20% nejúspěšnějších studentů v rámci studijního programu, kteří budou určeni na základě výsledků výběrového řízení. Zohledněny budou především studijní výsledky, účast na konferencích a publikační činnost (viz příloha Doložení způsobu výběru Ph.D. studentů). Nejlepší doktorandi tak získají možnost badatelského růstu v mezinárodním kontextu, v kontaktu s prestižním zahraničním pracovištěm.