Mgr. Michal Havrda, Ph.D.

 


Pracovna


01 005 


387 774 857


E-mail


mhavrda@ff.jcu.cz


Odborná specializace
 


onomastika, vývoj českého jazyka, dialektologie, areálová a kontaktová lingvistika


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Michal Havrda, Ph.D., (nar. 1990) je absolventem bakalářského (2012) a navazujícího magisterského (2014) studijního oboru Bohemistika na FF JU v Českých Budějovicích. Od roku 2014 působil na téže instituci jako doktorand oboru Český jazyk – svá studia zakončil roku 2018 obhajobou disertační práce Hydronymie povodí horního toku Lužnice.

Své odborné zájmy dlouhodobě zaměřuje na toponomastiku, a to především na diachronně koncipované studium pomístních jmen, dále na historickou mluvnici a dialektologii. Výsledky svých bádání pravidelně představuje na domácích a zahraničních konferencích i v lingvistických periodikách, nezapomíná ani na popularizaci jazykovědy formou odborných seminářů pro pedagogické pracovníky či v podobě zvaných přednášek pro širší veřejnost.

Od roku 2014 vyučuje v onomastickém semináři, od roku 2018 vede také seminář k vývoji českého jazyka a spolupracuje s Centrem pro výzkum novějších dějin české literatury a metodologie literární historie UBO FF JU.


◽ Granty

◽ Publikační činnost