Publikační činnost Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.

1. Odborné knihy (monografie)

2) NEJEDLÝ, Petr – FUKOVÁ, Irena – HEJDOVÁ, Tereza – HEŘMANSKÁ, Kateřina – HOMOLKOVÁ, Milada – HOŘEJŠÍ, Michal – PERGLER, Jiří – POLEDŇÁKOVÁ, Barbora – ŠIMEK, Štěpán – VAJDLOVÁ, Miloslava Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině. Praha: Academia, 2019, 424 s. ISBN 978-80-200-3087-0.

1) BOROVSKÝ, Tomáš – NOKKALA MILTOVÁ, Radka – BARTLOVÁ, Milena – HOŘEJŠÍ, Michal – KOSEK, Pavel – NODL, Martin – PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila – STEJSKAL, Jan – ŠMEJKALOVÁ, Adriana Sny mezi obrazem a textem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 160 s. ISBN 978-80-7422-511-6.

 

2. Kapitoly v odborných knihách

2) HOŘEJŠÍ, Michal – VOLEKOVÁ, Kateřina: Peripheral Old Czech names for owls. In Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Boček, Vít (eds.): Etymological Research into Czech:. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 165–174. ISBN 978-80-7422-619-9.

1) HOŘEJŠÍ, M.: Co je to Šumava? Proměny jejího vymezení a recepce. In David, Jaroslav (ed.): Toponyma, Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 144–156. ISBN 978-80-7464-843-4.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v domácích recenzovaných časopisech

7) HOŘEJŠÍ, Michal: Karel Klostermann a diskurz o Šumavě. Slovo a slovesnost 80, 2019, č. 2, s. 105–127.

6) HOŘEJŠÍ, Michal: Krajina – analýza diskurzu na pozadí lexikálního vývoje. Bohemica Olomucensia 9, 2017, č. 2, s. 96–110.

5) HOŘEJŠÍ, Michal: Karel Klostermann – dokumentarista Šumavy? Česká literatura 65, 2017, č. 4, s. 565–589.

4) HOŘEJŠÍ, Michal: Obraz Karla Klostermanna v české (literární) historiografii. Slovo a smysl / Word and Sense 14, 2017, č. 27, s. 60–74.

3) LEHEČKOVÁ, Eva – HOŘEJŠÍ, Michal: Ruth Wodaková. Studies in Applied Linguistics 6, 2015, č. 1, s. 125–142.

2) HOŘEJŠÍ, Michal: Národní park Šumava: Hruška vs. Stráský, dva rozhovory z března 2011. Studies in Applied Linguistics 6, 2015, č. 1, s. 47–69

2) HOŘEJŠÍ, Michal.: Audiokniha Výbor ze staročeské prózy. Český jazyk a literatura 5, 2014–2015, č. 65, s. 222–226.

1) HOŘEJŠÍ, Michal: Jazyk snářů Vavřince z Březové. Jazykovědné aktuality 52, 2015, č. 1 a 2, s. 53–59.

 

4. Články ve sbornících

3) HOŘEJŠÍ, Michal.: Mediální diskurz o Národním parku Šumava. In Bednaříková, Božena; Jensenová, Denisa; Stůjová, Pavlína (eds.): Jazyková euromozaika. Sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, s. 246–256. ISBN 978-80-244-5282-1.

2) HOŘEJŠÍ, M.: Národní, nebo národní park?. In Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Leipzig – Dresden – Wrocław: Neisse Verlag, 2015, s. 147–164. ISBN 978-83-7977-110-3.

1) HOŘEJŠÍ, Michal: Jména zvířat v názvech hub. In Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: UKF Nitra a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĹŠ SAV, 2014, s. 124–127. ISBN 978-80-558-0564-1.

 

5. Popularizační texty

11) KJUČUKOV, Petr – HUBENÝ, Pavel – ČÍŽKOVÁ, Pavla– ČADA, Vojtěch – BAČE, Radek – MATĚJKA, Karel – HRUŠKA, Jakub – ZENÁHLÍKOVÁ, Jitka – HOŘEJŠÍ, Michal – SVOBODA, Miroslav: Horské smrčiny Národního parku Šumava ve faktech. Lesnická práce 3, 2019, s. 20–23.

10) Šumava Karla Klostermanna. Lesník 21. století 13, 2017, s. 53–64.

9) Šumava v díle Karla Klostermanna. Předmluva k Karel Klostermann: Velebnost, melancholie, hrůza. Praha: Take, Take, Take, 2016, s. 7–15.

8) HOŘEJŠÍ, Michal – VRBA, Jaroslav: Diskuse a

ochrana přírody. Fórum ochrany přírody 2, 2016, s. 13–15.

7) Nesnáze s „potlačovanou pravdou“. Nový prostor 475, 2016, s. 10–11.

6) Mýtus staré Šumavy. Šumavská mozkovka 2016, s. 8–9.

5) Analýza mediálního diskurzu o NP Šumava: Všichni argumentují Klostermannem. Ekolist.cz, 4. 11. 2015.

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-l-horejsi-analyza-medialniho-diskurzu-o-np-sumava-vsichni-argumentuji-klostermannem.

4) Pro Klostermanna nevidíme les. Nový prostor 456, 2015, s. 18–19.

3) Šumava Karla Klostermanna – Prostředí románu Ze světa lesních samot. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, léto 2015, s. 22–23.

2) Šumava Karla Klostermanna – Prostředí Ráje šumavského a Črt ze Šumavy. Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, podzim 2015, s. 24–25.

1) Šumava Karla Klostermanna – Co se pod tímto pojmem skrývá? Šumava, čtvrtletník Správy Národního parku Šumava, zima 2015, s. 24–25.

 

6. Překladatelská / ediční / redakční činnost

6.1 Tištěné texty

2) Karel Klostermann: Velebnost, melancholie, hrůza. Praha: Take, Take, Take, 2016, 144 s. ISBN 978-80-906111-4-6.

1) HOŘEJŠÍ, Michal: Martin Reisigl – Ruth Wodaková: Diskurzivně-historický přístup. Studies in Applied Linguistics 6, 2015, č. 1, s. 145–177.

6.2 Elektronické texty

12) Bible olomoucká, Matoušovo evangelium, Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 170r–186v. HOŘEJŠÍ, Michal – SVOBODOVÁ, Andrea – VOLEKOVÁ, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/da323f7a-165d-46e1-a92b-ad7a7feb3873/plny-text/s-aparatem/folio/170v.

11) Bible Bočkova, Matoušovo evangelium, Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. HOŘEJŠÍ, Michal – SVOBODOVÁ, Andrea – VOLEKOVÁ, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/50d6e93e-6538-4cc8-84d1-cb5489269c53/plny-text/s-aparatem/folio/221v.

10) Bible padeřovská, Matoušovo evangelium, Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. HOŘEJŠÍ, Michal – BATKA, Ondřej – VOLEKOVÁ, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/27938e77-2cc9-48b2-ab8d-caa144454c4d/plny-text/s-aparatem/folio/355v.

9) Bible pražská, Matoušovo evangelium, Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 485v–500v. BATKA, Ondřej – HOŘEJŠÍ, Michal – VOBODOVÁ, Andrea – VALENTA, Petr – VOLEKOVÁ, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/10fa0711-0b3c-4b60-b089-ef5bb4a92594/plny-text/s-aparatem/folio/485v.

8) Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium, Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. HOŘEJŠÍ, Michal – SVOBODOVÁ, Andrea –VOLEKOVÁ, Kateřina (eds.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c5bd5665-ddd3-4160-8587-7caf09b6a58b/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

7) Když čas přijde dni súdnému, Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. G 10, č. 412, s. 323–339. HOŘEJŠÍ, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/1636bc24-321d-4312-a6ff-626d09b3ab3b/plny-text/s-aparatem/folio/323.

6) Snář neznámého františkána, Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 239r–241v. HOŘEJŠÍ, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/21242fb4-e9de-456e-89b8-25f745fc0760/plny-text/s-aparatem/folio/239r.

5) Snář sedm planét, muzejní tisk, Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 25 F 12, 1r–12v. HOŘEJŠÍ, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/2c8a89c8-8131-4ef5-9c37-ee5eee7b438d/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

4) Vavřinec z Březové: Snář Vavřince z Březové, mikulovský rukopis, Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 14, 1r–181r. HOŘEJŠÍ, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/29d51acd-9825-474b-98b2-c300c7f82d01/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

3) Vavřinec z Březové: Snář Vavřince z Březové, stockholmský rukopis, Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. G 10, č. 412, s. 41–256. HOŘEJŠÍ, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/3f4feedc-f64d-4d86-8003-81c747fc4319/plny-text/s-aparatem/folio/41.

2) Život Josefův a Aseneth, Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. G 10, č. 412, s. 257–303. HOŘEJŠÍ, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/95460b77-ea60-4add-813e-e5fc821cc0ff/plny-text/s-aparatem/folio/257.

1) Život Josefův, Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III H 29, 1r–58v. HOŘEJŠÍ, Michal (ed.), Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/cf1ef809-092e-4274-8335-262407a214fe/plny-text/s-aparatem/folio/1r.

 

7. Online slovníky a databáze

4) Diabible. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2020.

http://diabible.com; člen autorského kolektivu

3) HOŘEJŠÍ, Michal – MOCŇÁK, Michal: Korpus textů o Šumavě.

http://sumava-corpus.narra.eu.

2) Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2006–.

http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

1) Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2005–.

http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; člen autorského kolektivu

 

8. Recenze a zprávy

5) BENEŠ, Martin – DUFEK, Ondřej – RYBOVÁ, Martina – HOŘEJŠÍ, Michal: Bohemistické disertace roku 2019. Naše řeč 103, 2020, č. 3, s. 278–287.

4) BENEŠ, Martin – DUFEK, Ondřej – RYBOVÁ, Martina – HOŘEJŠÍ, Michal: Bohemistické disertace roku 2018. Naše řeč 102, 2019, č. 3, s. 221–231.

3) HOŘEJŠÍ, Michal: Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018. Naše řeč 102, 2019, č. 1–2, s. 170–172.

2) HOŘEJŠÍ, Michal: Unikavost objektivity, recenze knihy David, Jaroslav – Čech, Radek – Davidová Glogarová, Jana – Radková, Lucie – Šústková, Hana: Slovo a text v historickém kontextu. Host 30, 2014, č. 3, s. 98.

1) DUFEK, Ondřej – HOŘEJŠÍ, Michal: Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines 2014. Studies in Applied Linguistics 5, 2014, č. 2, s. 152–155.

 

9. Učební texty

1) ČERNÁ, Alena M. – BOČEK, Miroslav – FUKOVÁ, Irena – HANZOVÁ, Barbora – HOŘEJŠÍ, Michal – JAMBOROVÁ, Martina – JANOSIK-BIELSKI, Marek – KOUPILOVÁ, Marcela – PEČÍRKOVÁ, Jaroslava – SVOBODOVÁ, Andrea – ŠIMEK, Štěpán – VOLEKOVÁ, Kateřina – ZÁPOTOCKÁ, Pavlína Výbor ze starší české literatury (školní vydání). Praha: Academia, 2015, 90 s. ISBN 978-80-96496-93-1.

 

10. Účast na kongresech a konferencích

9) HOŘEJŠÍ, Michal – VOLEKOVÁ, Kateřina (2018): Latin-Czech Biblical dictionaries in the 15th century (poster). International conference on historical lexicology and lexicography, Santa Margherita Ligure 20.–22. 6. 2018.

8) HOŘEJŠÍ, Michal (2016): České slovotvorné sufixy -išče/-iště a -isko mezi 14. a 18. stoletím. Symposium etymologicum, Śladami myśli etymologicznej, Krakov 25.–27. 4. 2016.

7) HOŘEJŠÍ, Michal (2015): Jazyk jako klíčový prvek v ochraně přírody, případ Národního parku Šumava, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

6) HOŘEJŠÍ, Michal – LEHEČKOVÁ, Eva (2015): Imaginární svět Karla Klostermanna jako dokument o Šumavě? Open Square 2015, FF UK.

5) HOŘEJŠÍ, Michal (2015): „Šumava“ Karla Klostermanna v aktuálním mediálním diskurzu. Katedra ekologie lesa, Česká zemědělská univerzita.

4) HOŘEJŠÍ, Michal (2014): Changes in the conceptualization of the past in the discourse about Šumava (poster). Letní škola lingvistiky, Dačice 16.–23. 8. 2014.

3) HOŘEJŠÍ, Michal (2014): Changes in the conceptualization of the past: Case study on Šumava National Park. Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines 2014, Budapešť 1.–3. 9. 2014.

2) HOŘEJŠÍ, Michal (2014): Changes in the conceptualization of the past in the discourse about Šumava. Memory, Discourse, Humboldt-Universität, Diversity Colloquium, Berlín 5. 6. 2014.

1) HOŘEJŠÍ, Michal – SVOBODOVÁ, Andrea (2013): Elektronická edice jako prostor pro mezioborovou komunikaci. Kolokvium Od knihy ke knize, Literární akademie Josefa Škvoreckého.

 

11. Audioknihy

2) HOŘEJŠÍ, Michal – GOJDA, Petr – HAZDROVÁ KOPECKÁ, Eva – HYHLÍK, Jan – AMÁK GOLDEN: Frantovy práva. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2015.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/audio/audiokniha/default.aspx?id=FrantPrav.

1) JANOSIK-BIELSKI, Marek – HOŘEJŠÍ, Michal – HEJTMÁNKOVÁ, Blanka – KOUT, Jindřich: Výbor ze staročeské prózy. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2014.

https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/audio/audiokniha/default.aspx?id=Vybor_ze_staroceske_prozy.

 

12. Mediální vystoupení

6) Být politicky korektní je v Česku přes čáru. Přes čáru, ČRo Radio Wave, 23. 5. 2016.

http://www.rozhlas.cz/radiowave/prescaru/_zprava/byt-politicky-korektni-je-v-cesku-pres-caru--1616424.

5) Den s češtinou na Vltavě, 31. 10. 2015; ČRo 3, reportáž Vokabulář webový.

http://www.rozhlas.cz/vltava/publicistika/_zprava/den-s-cestinou-na-vltave--1548393.

4) Nedej se plus: Ucpaná trubka. ČT 2, 20. 12. 2015.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/215562248410037-ucpana-trubka.

3) Nedej se plus: Tenkrát na východě. ČT 2, 17. 5. 2015.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410016-tenkrat-na-vychode/.

2) Michal Hořejší, lingvista, a Karel Klostermann, spisovatel. Telefonotéka ČRo 3, 16. 2. 2015.

http://www.rozhlas.cz/vltava/host/_zprava/michal-horejsi-lingvista-a-karel-klostermann-spisovatel--1455247.

1) Nedej se: Planeta Bison. ČT 2, 1. 6. 2014.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/214562248420009-planeta-bison/.