Požadavky na bakalářské a magisterské práce

Nařízení ředitele Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, kterým se upravují minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu

Nařízení ředitele Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vychází z odst. 4 Opatření děkana č. 12/2018, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací. Na základě tohoto článku upravuje ředitel Ústavu bohemistiky FF JU minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu. 


Bakalářská práce 

 

  • Minimální rozsah bakalářské práce je 72 000 znaků (bez příloh). 
  • Autor/autorka bakalářské práce pravidelně konzultuje pojetí své práce při seminářích k bakalářské práci. 
  • Práce musí obsahovat obligatorně metodologickou kapitolu, v níž autor/autorka vysvětlí svůj odborný postup opřený o relevantní metodologii oboru. Tuto relevanci potvrdí autor citovanou a komentovanou odbornou literaturou. Dále následuje text samotné rozpravy, v níž autor předkládá své vlastní analýzy na základě přijaté metody. Práce obsahuje standardně závěrečné shrnutí, v němž autor seznámí s výsledky své práce a svod závěrů, k nimž dospěl. Nakonec následují přílohové části práce, především soupis primární a sekundární literatury. Způsob odkazování na citovaný zdroj a uvádění bibliografických údajů vychází z anglosaského citačního úzu a musí být vždy konzultován s vedoucím příslušné práce. U každého citovaného zdroje musí být uveden autor. 

 

  • Odborně kvalitní práce s větším množstvím jazykových a redakčních prohřešků nemůže být klasifikována stupněm výborně.

 

Diplomová práce
 

  • Minimální rozsah diplomové práce je 144 000 znaků (bez příloh).
 
  • Přestože autor/autorka diplomové práce pravidelně konzultuje pojetí své práce při seminářích, pracuje samostatněji než při koncipování bakalářské práce.
 
  • Práce musí obsahovat obligatorně metodologickou kapitolu, v níž autor/autorka vysvětlí svůj odborný postup opřený o relevantní metodologii oboru. Tuto relevanci potvrdí autor citovanou a komentovanou odbornou literaturou. Dále následuje text samotné rozpravy, v níž autor předkládá své vlastní analýzy na základě přijaté metody. Práce obsahuje standardně závěrečné shrnutí, v němž autor seznámí s výsledky své práce a svod závěrů, k nimž dospěl. Nakonec následují přílohové části práce, především soupis primární a sekundární literatury. Způsob odkazování na citovaný zdroj a uvádění bibliografických údajů vychází z anglosaského citačního úzu a musí být vždy konzultován s vedoucím příslušné práce. U každého citovaného zdroje musí být uveden autor.
 
  • Odborně kvalitní práce s větším množstvím jazykových a redakčních prohřešků nemůže být klasifikována stupněm výborně.