BOHEMISTIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY)

Okruhy ke SZZ pro navazující mgr. učitelské studium: Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Okruhy otázek ke SZZ pro navazující magisterské učitelské studium:

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

→ ke stažení zde: pdf

Český jazyk

 
1/ Pražská škola: strukturalistický pohled na jazyk, činnost PLK, synchronní přístup, funkce; stratifikace národního jazyka; norma, úzus, kodifikace; kodifikační příručky; nejdůležitější vydání Pravidel pravopisu; obtížné pravopisné jevy.
2/ Základní slovní druhy, morfologická a slovotvorná charakteristika, syntaktické funkce; učivo o základních slovních druzích.
3/ Nezákladní slovní druhy (nástavbové a specifické), morfologická a slovotvorná charakteristika, syntaktické funkce; učivo o zájmenech.
4/ Neohebné slovní druhy, jejich morfologická charakteristika a syntaktické funkce; slovotvorná struktura adverbií; nesamostatné slovní druhy.
5/ Vývoj fonologického systému češtiny; současný fonologický systém; klasifikace fonémů; členění souvislé řeči (vnější, vnitřní, terminální předěl). Ortoepie.
6/ Lexikologie, onomaziologie, sémaziologie; lexikální význam, jeho složky; pojmenovací proces; pojmenování značková, popisná, přenesená.
7/ Lexikografie, lexikon, druhy slovníků; vývoj českého slovníkářství; ČNK a jeho význam.
8/ Způsoby obohacování slovní zásoby. Frazeologie: frazém − idiom, kolokabilita.
9/ Vývoj a současný stav nářeční diferenciace češtiny. Předmět dialektologie, metody, dialektologické studie; význam ČJA.
10/ Pojem styl, stylotvorné faktory; funkční styly a jejich charakteristika; slohové postupy a jejich modifikace; stylistické příručky.
11/ Geneze jazykových projevů a charakteristické rysy textů; textová lingvistika.
12/ Teoretické základy české syntaxe: analytická závislostní syntax.
13/ Nové přístupy k syntaxi ve 2. pol. 20. století: valenční syntax, funkční generativní popis češtiny, generativní gramatika, kognitivní lingvistika aj. Pražská a brněnská syntaktická škola.
14/ Soustava jmenných a slovesných gramatických kategorií, jejich funkce; obtížné slovesné kategorie; normativní mluvnice posledních dvaceti let.
15/ Slovanské jazyky v indoevropské jazykové rodině, čeština a ostatní slovanské jazyky; obecné tendence ve vývoji češtiny (diferenciace, integrace).
 

Literární historie a teorie

 
1/ Literární historie, teorie a kritika
2/ Interpretační teorie 20. století (hermeneutika, recepční estetika, poststrukturalismus)
3/ Problémy naratologie (narativita, implicitní autor a vypravěč, fokalizace)
4/ Formalistické myšlení, strukturalismus a literární text (poetický jazyk, fabule a syžet, strukturální analýza textu)
5/ Poststrukturalistické myšlení, dekonstruktivní čtení a literatura (znak, autorský subjekt, teorie diskursu)
6/Současné teoretické myšlení v literatuře (teorie reprezentace a nový historismus, populární kultura, neopragmatismus)
7/ Koncepce literární historie (koncepce české literární historie 19. a 20. století, základní syntetické příručky)
8/ Kritické myšlení v české literatuře 19. a 20. století (dílo vybraných osobností)
9/ Počátky literatury na českém území
10/ Literatura na českém území od 13. do 15. století
11/ Renesanční a barokní literatura
12/ Estetické, poetologické a ideové tendence v literatuře 19. století
13/ Estetické, poetologické a ideové tendence v literatuře 1. poloviny 20. století
14/ Estetické, poetologické a ideové tendence v literatuře 2. poloviny 20. století
15/ Problematika avantgard 20. století v souvislostech české literatury
 
  • Didaktické otázky budou východiskem pro zodpovězení otázek odborných.