Publikační činnost

Grantové projekty

individuální

GA JU 66/2007/H-FF (Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v druhé polovině 18. a na počátku 19. století, řešitelský rok: 2008

GA JU 025/2008/H-FF, Antropologie smrti v prostředí vysoké šlechty v první polovině 19. století. Poslední nemoci a přechodový rituál smrti v rodině Schwarzenbergů v letech 1800-1850, řešitelský rok: 2009

GA JU 150/2010/H-FF, Medikalizace smrti v „dlouhém" 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství (1750 - 1900), řešitelský rok: 2011

GAFF/VM02/2013 (Grantová agentura Filozofické fakulty Jihočeské univerzity), Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732 - 1914, řešitelský rok: 2013

GA ČR 14-2114P (Grantová agentura České republiky), Medikalizace smrti. Zdánlivá smrt a postoje lékařů ke zdánlivě mrtvým v Českých zemích (1780 - 1850), 2014-2016

 

členem řešitelského týmu

GA ČR 404/08/H002 (2008 - 2011), doktorský projekt Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku, odpovědný řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

MSM 6007665807 (od 2010 - 2011), výzkumný záměr Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci, odpovědný řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

2014–2018 Člen Centra excelence TF JU a FF UP "Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext" (GAČR 14-37038G)

 

Účast na zahraničních konferencích

květen 2014

the University of Arizona, Tucson (USA), 11th International Symposium on the Middle Ages and the Early Modern Age: Death and the Culture of Death in the Middle Ages and Early Modern Time, May 1-4, příspěvek: Fear of Apparent Death in Eighteenth-Century Europe.

březen 2012

Bologna, Itálie: Tanexplora. Guardare la morte con nuovi occhi, příspěvek: La morte e il culto della memoria presso la nobiltà della corte asburgica. Il caso degli Schwarzenberg nellʼOttocento.

říjen 2011

Alba Iulia, Rumunsko: Dying and Death in 18th - 21st Century Europe International Conference – fourth edition, příspěvek: Medicalization of Death at the Turn of the 18th to 19th Centuries. The Moment of Death, apparent Death and Attitudes towards dead Body from the Point of View of the History of the Medicine.

září 2010

Alba Iulia, Rumunsko: Dying and Death in 18th - 21st Century Europe: Refiguring Death Rites in Europe, International conference, third edition, příspěvek: Dying, death and funeral ceremonies of Austrian aristocracy in the 19th century Habsburg Monarchy. (An example of the Schwarzenberg family).

 

Účast na domácích konferencích

leden 2019

TMOS. "Mezioborový seminář Třeboň", 27. ročník, 16.-19. ledna, Lázně Aurora, Třeboň, zvaná přednáška na převážně lékařské konferenci: Zázračné očkování. Boj s pravými neštovicemi v českých zemích v "dlouhém" 19. století (17. 1. 2019, téma dne: Vakcinace zepředu i zezadu, I. blok - Historický pohled  a perspektivy)

červen 2018

Moc, manipulace a ideologie v kultuře. Letní škola pro doktorandy Štilec u Českých Budějovice 2018, setkání literárních vědců a doktorandů FF JU a FF UK, 28. 6. 2018, příspěvek: La Resistenza / Hnutí odporu: skutečnost, ideologie, fikce. Italští partyzáni Itala Calvina a Beppeho Fenoglia.

říjen 2017

Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, Brno, Moravská zemská knihovna, 17.-20. října 2017, příspěvek: Il tesoro della sanita aneb Pokladnice zdraví. Medicínské tisky italské provenience v českokrumlovské knižní sbírce rodu Eggenbergů.

září 2017

11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, Olomouc, 13. – 15. 9. září 2017, panel Totenkultur: Umrlci a oživené hroby, blok III.: Kytice ze zahrad strachu, příspěvek: Zdánlivá smrt jako kulturotvorný fenomén.

září 2015

V. bienále České společnosti pro výzkum 18. století. Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Ústavem pro Českou literaturu AVČR, v. v. i., Osvícenství to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století, 10 – 11. září 2015, Praha, příspěvek: „Je to boj přírody o život & smrt.“ Lékaři ve službách Schwarzenbergů v letech 1780–1830.

červen 2015

11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, 26. 6.–27. 6. 2015, Ústí nad Labem, příspěvek: Smrt jako téma dějiny medicíny

květen 2013

Praha: Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem. IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého" XVIII. století, příspěvek: Od teatrality k intimitě? Emoce a smrt u Martiniců a Schwarzenbergů v období baroka a romantismu (spoluautor Josef Kadeřábek).

září 2012

České Budějovice: Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918 - 1951, příspěvek: Recepce futurismu v českém výtvarném umění a architektuře v letech 1909 - 1931 (spoluautorka Zuzana Skořepová).

duben 2010

Pardubice: Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách. VI. Pardubické bienále, příspěvek: Medikalizace smrti v dlouhém 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství.

červen 2009

Praha: Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy „osvícenského katolicismu" a „katolického osvícenství", vědecké kolokvium v Letohrádku Kinských, příspěvek: Poslední věci člověka v kontextu pramenů církevní provenience doby předbřeznové. Přechodový rituál smrti mezi osvíceným rozumem a barokní zbožností.

květen 2008

Kostelec nad Vltavou: Zíbrtův Kostelec – Čas zdravého ducha v zdravém těle, příspěvek: „Ve stínu křídel anděla smrti". Poslední nemoci knížat a kněžen ze Schwarzenbergu v 19. a na počátku 20. století.

září 2007

Třeboň: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, příspěvek: Pohřby Schwarzenbergů v 19. a na počátku 20. století.

prosinec 2005

Liberec: Historie 2005 – Celostátní studentská vědecká konference, příspěvek: Posvátné v profánním aneb smrt a pohřeb šlechtice na samém konci „dlouhého" 19. století.

 

Publikační činnost

kvalifikační práce

(2019) Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu, diplomová práce, obhájena 1.2.2019

(2013) Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914), disertační práce, obhájena 12.6.2013

(2006) Fenomén smrti ve šlechtickém prostředí v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v letech 1873-1939, obhájená diplomová práce.

 

monografie

(2020) Zrcadlo duše a doby. Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu, České Budějovice - Pelhřimov, 204 stran + 20 stran barevných příloh.

(2018) Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Polička - Praha, 324 stran + 16 barevných příloh.

(2013) Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732 - 1914, České Budějovice, 444 s.

 

vědecké studie a kapitoly v knihách

(2020) Současný světový bestseller po italsku: Literární fenomén Eleny Ferrante, in: Petr A. Bílek, Martin Dvořák a Pavel Král (eds.) a kol., Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU, České Budějovice 2020, s. 116-125. 

(2020) Actes de la dernière volonté des intendants de la cour ducale: le cas de Franz Bocquet et Johann Ludwig de Lachenheim, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIe siècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, 15, Paris, ISBN 9782745352460; EAN13 9782745352460, s. 76-88.

(2020) Les dernières volontés de la duchesse de Crumau, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIe siècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, 15, Paris, ISBN 9782745352460; EAN13 9782745352460, s. 63-75.

(2020) Se préparer à la bonne mort, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIe siècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, 15, Paris, ISBN 9782745352460; EAN13 9782745352460, s. 57-62. 

(2020) Mourir en bonne chrétienne, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIsiècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, 15, Paris, ISBN 9782745352460; EAN13 9782745352460, s. 49-57. 

(2019) Zdánlivá smrt jako kulturotvorný fenomén, Historie – Otázky – Problémy 11, 2019, č. 1, s. 177-189 (="Totenkultur": Umrlci a oživené hroby).

(2019) Co nelze spatřit pouhým okem...Dimitrij Slonim, lovec mikrobů a kulturní historik, in: Jiří Petráš - JItka Rauchová - Bohumil Jiroušek - Hana Kábová (edd.), Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře, s. 168-187 (=Jihočeský sborník historický - Supplementum 10).

(2019) Šlechta, in: Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. XVII. svazek (Svatá-Štrbské), Plzeň-Ostrava 2019, s. 727-745 (spoluautoři Václav Bůžek a Libor Jan).

(2018) Il tesoro della sanità aneb Pokladnice zdraví. Medicínské tisky italské provenience v českokrumlovské knižní sbírce rodu Eggenbergů, in: Lucie Heilandová a Jindra Pavelková (edd.), Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, s. 174-188. Autorský kolektiv: Christine Maria Grafinger, Václav Grubhoffer, Lucie Heilandová, Pavla Holíková, Elisabeth Klecker, Klára Komorová, Adelheid Krah, Andreea Mârza, Bořek Neškudla, Meta Niederkorn-Bruck, Jindra Pavelková, Lenka Veselá. ISBN 978-80-7051-259-3.

(2017) Tichý dům u sv. Jiljí. Pohřby jako prostředek reprezentace rodu Schwarzenbergů na Třeboňsku v letech 1681–1939, in: Ludmila Ourodová-Hronková (ed.), Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660–1930, Národní památkový ústav, České Budějovice 2017, s. 250-263. ISBN 978-80-85033-79-3.

(2017) Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století, Dějiny vědy a techniky (DVT) 50, 2017, č. 1, s. 28-46.

(2016) Fear of Seeming Death in Eighteenth-Century Europe, in: Albrecht Classen (ed.), Death in the Middle Ages and Early Modern Times. The Material and Spiritual Conditions of the Culture of Death, De Gruyter: Berlin-Boston, s. 491-517 (the series Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture 16).
 
(2016) Death as a theme of the history of medicine, Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation 7, 2016, 1-2, s. 64-74.

(2015) „Je to boj přírody o život & smrt…“ Lékaři ve službách Schwarzenbergů v letech 1780–1830, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 5, 2015, č. 2, s. 76-91.

(2014) Od teatrality k intimitě? Emoce a smrt u Martiniců a Schwarzenbergů v období baroka a romantismu, Cornova. Revue české společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 4, 2014, č. 2, s. 25-37 (spoluator Josef Kadeřábek).

(2014) Wandlungen des Adels in den böhmischen Ländern, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 54, 2014, č. 2, s. 271-318 (spoluatoři Václav Bůžek a Libor Jan).

(2012) Medikalizace smrti na přelomu 18. a 19. století. Okamžik smrti, zdánlivá smrt a vzorce chování k mrtvým z hlediska dějin lékařství, Theatrum historiae 11, s. 105-123.

(2012) La seconde demeure des Schwarzenberg. Les nécropoles, reliquaires du culte des ancêtres et de la mémoire familiale, in: Olivier Chaline (ed.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l'histoire de l'Europe XVIe-XXIe siècles, Paris, s. 231-242.
 
(2012) Friedrich, cardinal et prince Schwarzenberg, archevêque de Prague, in: Olivier Chaline (ed.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l'histoire de l'Europe XVIe-XXIe siècles, Paris, s. 217-224.
 
(2012) La morte tra le discussioni settecentesche e il culto della memoria. Il caso della nobiltà presso la corte asburgica: gli Schwarzenberg (1780 - 1900), in: Luigi Bartolomei – Giorgio Praderio (edd.), Evoluzioni contemporanee nellʼarchitettura cimiteriale, Bologna (= IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e lʼarchitettura 3), s. 227 – 240.
 
(2012) Medicalisation of death at the turn of the 18th to 19th centuries. The moment of death, apparent death and attitudes towards the dead from the point of view of the history of medicine, Annales Universitatis Apulensis (Series Historica) 16, Special Issue, s. 177-191.

(2012) Recepce futurismu v českém výtvarném umění a architektuře v letech 1909 - 1931, Jihočeský sborník historický 81, Suppl. 4, s. 501-516 (spoluautorka Zuzana Skořepová).

(2011) Společenství vzpomínek. Historická paměť u Schwarzenberků, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice (= Opera historica 15), s. 323-364.

(2011) Paměť na Rožmberky u Buquoyů, Eggenberků a Schwarzenberků, in Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha, s. 616-631.

(2010) Dying, Death and Funeral Ceremonies of Austrian Aristocracy in the 19th Century Habsburg Monarchy (an Example of the Schwarzenberg Family), Annales Universitatis Apulensis (Series Historica) 14, Special Issue, s. 87-99. 

(2009) Poslední věci člověka v diskursu katolické církve v době předbřeznové. Rituál smrtelné postele mezi barokní zbožností a osvíceným rozumem, Historie - Otázky -Problémy 1, č. 2, s. 175-185.

(2009) „Ve stínu křídel anděla smrti". Poslední nemoci knížat a kněžen ze Schwarzenbergu v 19. a na počátku 20. století, in: Dagmar Blűmlová, – Petr Kubát a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice (= Jihočeský sborník historický - Supplementum 2), s. 211-232.

(2008) „Mou nesmrtelnou duši poroučím milosrdenství jejího Stvořitele…". Pohřby Schwarzenbergů v 19. a na počátku 20. století, in Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice, s. 653-664.

(2008) Všednost smrti, Kulturně-literární revue Pandora, č. 16-17, s. 199-203.

(2007) Paměť rodu v zrcadle smrti. Funerální obřady v rodině Schwarzenberků v občanské době, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha, s. 188-208.

(2006) Básník s erbem lva a samotou v duši. Motivy samoty, smrti a šlechtictví v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic v letech devadesátých, in: Dagmar Blűmlová – Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny. Studie a materiály, České Budějovice, s. 128-148.

(2005) Posvátné v profánním aneb smrt a pohřeb šlechtice na konci „dlouhého" 19. století, Zpravodaj historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky 16, č. 2, s. 9-37.

 

Odborné překlady z italského jazyka:

(2017) Don Giovanni aneb Kamenná hostina, filologický překlad libreta k opeře Don Giovanni (o sia Il convitato di pietra) pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, text: Giovanni Bertati, 1787 (spoluautorky: Marie Šimková, Kristýna Koclířová)

(2012) Maurizio Gonzaga, Od českého lva k císařské orlici. Gonzagové a jejich vztahy s pražským císařským dvorem v době Lucemburků, Genealogické a heraldické listy 43, 2012, č. 2, s. 20-32 (spoluautor Pavel Marek).

(2012) Luigi Bartolomei – Francesca Marcheselli, Manifest posvátného futuristického umění. Mezi italskou utopií a evropskými zkušenostmi, Jihočeský sborník historický 81, 2012, Suppl. 4, s. 517-535.

 

Popularizační činnost

vyžádané přednášky 

(2019) Kulturní dějiny smrti jako výzva české historiografii. Doktorandské kolokvium, Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, 29. 10. 2019.

(2019) Současný světový bestseller. Elena Ferrante a její Geniální přítelkyně. Přednáška pronesena v rámci cyklu "Jak se dělá věda" pořádaného FF JU. Divadelní kavárna DON v Táboře, 28. 5.
 
(2019) Křížovou cestou k Božímu hrobu. Přednáška pronesena v rámci akce Noc kostelů, kostel sv. Jakuba v Kolinci, 24. 5.
 
(2019) Knihovna jako odraz duše a doby. Italská knižní sbírka Marie Ernestiny z Eggenbergu. Přednáška pronesena v rámci Filologického klubu pořádaného Jihočeskou pobočkou Klubu moderních filologů, studentský klub Kampa, 9. 5.

(2017) Zdánlivá smrt jako téma kulturních dějin. Přednáška pronesena dne 29. 11. 2017 na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

(2017) Schwarzenberské pohřební rituály. Přednáška pronesena dne 11. října 2017 v zámku Nový Hrad, Jimlín u Loun.

(2016) Zdánlivá smrt. Noční můra (pozdně) osvícenské doby, Literárně-historický pořad v rámci Literárního odpoledne v Heydukově památníku, Prácheňské muzeum v Písku.

(2014) Romantičtí Schwarzenbergové. Šlechta, sentiment a historická paměť v 19. století. Přednáška pronesena dne 14. dubna 2014, Historický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

(2013) Romantičtí Schwarzenbergové. Šlechta, sentiment a historická paměť v 19. století. Přednáška pronesena dne 20. června 2013 v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.

(2013) Vakcinace proti pravým neštovicím v Čechách 19. století. Přednáška pronesena dne 11. února v Klubu Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích u příležitosti vernisáže výstavy Smrt pravých neštovic. Vzpomínková výstava k výročí vymýcení nebezpečné choroby.

(2012) Schwarzenberské hrobky a pohřební rituály. Přednáška pro veřejnost pronesena dne 14. 10. v prostorách Státního zámku Hluboká.

(2011) Schwarzenberské pohřební rituály. Přednáška pronesena v rámci 11. veřejného přednáškového cyklu na téma dokumentace, výzkumu a ochrany památek, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 5. 12.

(2011) Životní styl české a rakouské šlechty v 19. století na příkladu knížecího rodu ze Schwarzenbergu. Přednáška pronesena v rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU, Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích, 3. 11.

 
publicistika
2012-2016 externí spolupracovník kulturní rubriky Českobudějovického Deníku – komentáře, literární a výtvarné recenze (cca 100 textů)

 

výběr z literárních recenzí a glos

Vzplanutí, Jiří Březina, Milk & Honey #31, léto 2019, s. 24.

Ponurá Polednice. Místo činu: Máj, 4. listopadu 2016 (Jiří Březina, Polednice, Motto 2016, 224 stran).

Trochu horor, trochu Matrix. A Marie putuje ponurou krajinou, 30. června 2016 (Miroslav Boček, Příliv, Novela Bohemica 2016, 276 stran).

Milenci zakleté lásky putují k naději, 12. února 2016 (Timothée de Fombelle, Dva životy pana Perla, Baobab 2015, 288 stran).

Když má zelená barvu naděje, 13. listopadu 2015 (Jiří Hájíček, Zloději zelených koní, Host 2015, 176 stran).

Jako ohromný delfín. Šašek nakreslil Benátky s vtipem, 29. září 2015 (Miroslav Šašek, To jsou Benátky, Baobab 2015, 64 stran).

Promlčení: krimi o nepromlčené paměti, 21. srpna 2015 (Jiří Březina, Promlčení, Motto 2015, 248 stran).

Svět s řízkovou vůní, 20. srpna 2015 (Olga Černá, Klárka a 11 babiček, Baobab 2015, 128 stran).

Našel starý kufřík. A s ním příběh své ztracené babičky, 17. prosince 2014 (Jan Štifter, Kathy, Pikador Books 2014, 92 stran).

Starověké báje a pověsti zdobil Jihočech, 12. listopadu 2014 (Rudolf Mertlík, Starověké báje a pověsti, Argo 2014, 464 stran).

Stančíkova nová kniha je skvělou kulturně historickou freskou staré Prahy, 8. října 2014, recenze pro pořad Literární matiné Českého rozhlasu České Budějovice (Petr Stančík, Mlýn na mumie aneb Převratné odhalení komisaře Durmana, Druhé město 2014, 400 stran).

Do Říma s láskou, 19. července 2014 (Miroslav Šašek, To je Řím, Baobab 2014, 64 stran).

Ve travu sdcre, 28. dubna 2014 (Ivana B. Englmaierová, Srdcový erb, Baobab 2013, 296 stran).

Dvanáct odstínů hnědi aneb Poezie písecké periferie, 26. března 2014 (Petr Mano, Šarlák. Dvanáct obrazů z periferie světa, Praha 2014, 159 stran).

Rabín vstupuje do mrazivých bran času, 4. prosince 2013 (Karol Sidon, Brány mrazu a jiné prózy, Akropolis 2013, 372 stran).

Šumava po seversku, 20. listopadu 2013, (Jiří Březina, Na kopci, Motto, 2013, 376 stran).

Vango rovná se láska, 30. října 2013 (Timothée de Fombelle, Vango, Baobab 2013, 704 stran).

Nebát se samoty a smát se, když nesvítí nic, 15. října 2013 (Frank Tashlin, Vačice, která se nesmála, Baobab 2013, 64 stran).

Malá smrt je roztomilá osůbka, určená lidem v mlžinách, 24. června 2013 (Kitty Crowther, Návštěva malé smrti, Baobab 2013, 32 stran).

Holub v zahradě koček, soch a osamění, 6. dubna 2013 (Vladimír Holub a kol. autorů, Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba, Muzeum Jindřichohradecka a Jindřichohradecká kulturní společnost 2012, 88 stran).

Král Šumavy má pomník z masa a kostí, 4. ledna 2013 (David Jan Žák, Návrat Krále Šumavy, Labyrint 2012, 400 stran).

O stromě, na kterém rostou drahokamy, 16. listopadu 2012 (tituly z nakladatelství Baobab: Eva Macková, 12 hodin s Oskarem; 12 nejmenších pohádek; Erlend Loe, Kurtovi přeskočilo).

Když mají vzpomínky chuť Rybí krve, 4. července 2012 (Jiří Hájíček, Rybí krev, Host 2012, 354 stran).

Baobab skvěle vzkřísil klan Klášteráků, 17. února 2012 (Václav Kaplický, Bandita, Paťára a spol., Baobab 2011, 296 stran).

 

Popularizační přednášky věnované italské kultuře (přednesené v rámci italských večerů Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie):

2016, Tři pohledy na Řím, spoluautoři Hana a Zdeněk Brdkovi

2015, Itálie českýma očima v průběhu staletí

2014, Il carnevale/Italský karneval

2013, Roberto Benigni – un attore comico e regista italiano/italský komik a režisér, spolu s Jitkou Rauchovou

2012, Fabrizio de André – cantautore italiano. Život a tvorba významného italského písničkáře/básníka

2011, Roberto Saviano, Gomorra. Život a tvorba současného italského autora, dvojjazyčné čtení

2010, Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi/Osamělost prvočísel. Život a tvorba současného italského autora, dvojjazyčné čtení

2010, Viterbo e la Tuscia. Historie a kulturní památky jedné italské provincie

 

Ocenění

(2020) Cena rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za prestižní vědeckou publikaci: Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy

(2015) Cena Zdeňka Horského za disertační práci Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732–1914) – udělila Společnost pro dějiny věd a techniky v Praze za nejlepší kvalifikační práci za rok 2014 z oblasti dějin vědy

(2005) Cena Josefa Šusty udílená Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem 1872 začínajícím historikům za nejlepší studentskou práci v rámci konference Historie