URO/QZM23 Překlad odborného textu

Písemný překlad odborného textu z italštiny do češtiny.

  • Studenti mají na výběr ze dvou srovnatelně obtížných textů, typicky však různého žánru a stylu (může jít o text odborný a/nebo umělecký). U odborného textu nebude uveden konkrétní zdroj, pouze typ a cíl, a sice z důvodů správné volby stylu s ohledem na cílového příjemce textu.
  • Rozsah překladu: cca 1 strana.
  • Na vypracování mají studenti čas 3 hodiny.
  • Zkouška probíhá v počítačové učebně S12, kde jsou k dispozici fakultní notebooky s předinstalovanými elektronickými slovníky a přístupem na Internet. Studenti mohou používat také tištěné výkladové i překladové slovníky (poskytne examinátor). CAT nástroje se při zkoušce nepoužívají. Na Internetu lze využít různé elektronické slovníky a terminologické databáze.
  • Nepřípustné je použití jakýchkoli nástrojů pro komunikaci se třetími osobami (e-mail, chat, sociální sítě, apod.), během zkoušky je také zakázáno používat mobilní telefon.
  • Překlad lze odevzdat buďto v rukopise nebo elektronicky. Při elektronickém odevzdání student zašle vypracovaný překlad e-mailem fyzicky přítomnému členu komise, který ihned na místě ověří, že odevzdaný text byl řádně doručen.

 

Hodnocení

typ chyby

specifikace

počet bodů

min. počet bodů

velký posun

závažný posun významu měnící smysl sdělení

pokud se v textu vyskytne, výsledek je hodnocen známkou „nevyhověl"

malý posun

nemění smysl sdělení, pouze nepatrně „posouvá", zkresluje

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

2 z 5

jazyková správnost

interference větných vzorců, AČ, chybný převod internacionalismů

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

1 z 5

stylistická adekvátnost

posun rejstříku

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

1 z 5

pravopisné chyby

pokud jsou závažné a to tak, že zásadním způsobem posouvají význam, hodnotí se jako velký posun, tedy jako „nevyhověl"

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

1 z 5

 

Přepočet bodů na známky

Minimální počet bodů pro úspěšné splnění zkoušky je 10 z celkových 20 (tj. 50%), nicméně při hodnocení jsou brány v úvahu vnitřní podmínky pro každý typ chyby. To znamená, že i při celkovém dostačujícím počtu bodů nebude překlad hodnocen jako úspěšný, pokud v jednotlivých typech chyb bude překročen počet dílčích chyb (např. 6x posunutý rejstřík).

počet bodů

známka

20...18

1

17...13

2

10...12

3

0...11

velký posun

4