URO/QZM3 Francouzská a frankofonní literatura

Zkouška má část písemnou a ústní. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je výsledek „prospěl" u části písemné.

 

Písemná část:

Literární esej na zadané téma

Rozsah: 2 - 3 strany

Trvání testu: 3 hodiny

Možno použít výkladový slovník

 

Ústní část

Student si losuje dvě otázky, jednu z oddílu A a jednu z oddílu B následujícího seznamu.

 

A - Literární historiedějiny francouzské a frankofonní literatury od jejich počátků do současnosti (zkouška probíhá ve francouzštině)

B - Literární teorie a kritika (zkouška probíhá v češtině nebo francouzštině, dle volby studenta)

 

Student je povinen předložit (ve dvou vyhotoveních) bibliografický soupis nejméně 100 titulů přečtených literárních děl a 10 titulů z oboru literární vědy. Položky soupisu budou řazeny abecedně a průběžně číslovány. Budou obsahovat základní bibliografické údaje o přečtené knize doplněné o tyto údaje: rok prvního vydání díla, překladatel, autor předmluvy/doslovu.

 

A - Literární historie 

1. La littérature du Moyen-Âge – vue et caractéristique générales

2. La littérature épique – chansons de geste, La Chanson de Roland

3. La littérature courtoise

4. L'esprit bourgeois – la littérature narrative (fabliaux, le Roman de Renart).

5. La littérature didactique et allégorique (Le Roman de la Rose)

6. La littérature historique – les chroniqueurs

7. Le théâtre religieux et le théâtre comique

8. La poésie médiévale de Guillaume de Machaut à François Villon

9. La littérature du XVIe siècle – vue et caractéristique générales

10. La jeune Renaissance (Marguerite de Navarre, Marot, Rabelais)

11. L'Âge de la Pléiade (Du Bellay, Ronsard) et l‘épanouissement dramatique – la tragédie française (Jodelle, Garnier) et la comédie à la mode italienne (Larivey)

12. L'époque des guerres de religion (Agrippa d'Aubigné, la littérature politique, Michel de Montaigne)

13. L'Âge du romanesque et du baroque – la préciosité, l'esprit galant, le contre-courant réaliste, Corneille et le théâtre de son temps

14. L'Âge classique – Malherbe et la poésie de son temps, la carrière poétique de La Fontaine, la Querelle des Anciens et des Modernes

15. Molière, Racine et le théâtre de leur temps

16. Philosophie et religion (Descartes, Pascal)

17. Les écrivains mondains (moralistes, mémorialistes, épistoliers, libertins)

18. Vue générale sur le XVIIIe siècle – l'esprit philosophique, le goût classique, la sentimentalité

19. L'expansion romanesque – images de la femme au XVIIIe siècle, le roman épistolaire

20. Les nouveaux horizons de la pensée (Montesquieu, Voltaire)

21. L'ambition encyclopédique (Diderot, Buffon)

22. Le genre à la mode – la comédie (Marivaux, Beaumarchais)

23. Du siècle philosofique au siècle romantique (Rousseau, Mme de Staël, Chateubriand)

24. La génération romantique et ses représentants (Lamartine, Vigny, Hugo, Musset, les romantiques mineurs, Stendhal, Sand, Balzac)

25. L'histoire et la critique littéraire au XIXe siècle

26. Le roman réaliste et naturaliste, le conte idéaliste (Flaubert, Maupassant, Zola, les Goncourt, Daudet, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle d'Adam)

27. Symbolistes et décadents (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Laforgue, Huysmans)

28. Les avant-gardes poétiques et le thèâtre du début du XXe siècle (cubisme, dadaïsme, surréalisme – Cendrars, Apollinaire, Tzara, Becque, Breton, Aragon, Soupault, Desnos, Éluard)

29. Les essais du renouveau du genre romanesque au début du XXe siècle (Gide, Proust)

30. Le roman à l'époque de l'entre-deux-guerres: le roman-fleuve, le roman cyclique (Martin Du Gard, Duhamel, Romains)

31. Le roman à l'époque de l'entre-deux-guerres: le roman de la condition humaine, le roman psychologique, le roman catholique (Malraux, Saint-Exupéry, Céline, Mauriac, Bernanos)

32. Le théâtre français de la première moitié du XXe siècle et ses représentants (Courteline, Giraudoux, Claudel, Cocteau, Salacrou, Anouilh)

33. L´existentialisme et la littérature (Sartre, Beauvoir, Camus)

34. Le "nouveau roman" et ses représentants (Sarraute, Robbe-Grillet, Butor, Pinget)

35. Le théâtre de l'absurde et ses représentants (Beckett, Ionesco, Arrabal, Genet)

36. La poésie de langue française de la seconde moitié du XXe siècle (Prévert, Char, Ponge, Michaux, Saint-John Perse, Bonnefoy, Césaire)

37. La prose de langue française de la seconde moitié du XXe siècle (Vian, Sagan, Queneau, Perec, Duras, Tournier, Yourcenar, Le Clézio, Gary/Ajar, Modiano)

38. Le théâtre de langue française de la seconde moitié du XXe siècle (Camoletti, Weingarten, Audiberti, de Obaldia, Koltès, Confortès)

39. La littéraure francophone – vue et caractéristique générales

40. Les représentants de la littérature française contemporaine (depuis 1990).

41. Les représentants principaux de la littérature francophone suisse moderne et contemporaine.

42. Les représentants principaux de la littérature belge moderne et contemporaine.

43. Les représentants principaux de la littéraure francophone canadienne moderne et contemporaine.

44. Les représentants principaux de la littérature francophone africaine moderne et contemporaine.

 

B - Literární teorie a literární kritika

1. Definice a součásti literární vědy – základní disciplíny literární vědy, předmět studia a funkce; úloha estetické hodnoty.

2. Pojetí poetiky od antiky po současnost; pomocné disciplíny a jejich přínos.

3. Literární dílo jako znak (sémiotika); denotace a konotace; literární komunikace.

4. Pojem struktury a literatura – esencialistický a strukturalistický přístup k textu.

5. Tematická výstavba (kompozice, fabule, syžet) – motivy, témata, topos; literární postava – prostředí; základní typy kompozice; problematika začátku a konce.

6. Definice stylu a stylistická analýza – stylistika a rétorika, role autorovy osobnosti, role objektu a subjektu.

7. Změny slovního významu (figury, tropy, příznakovost).

8. Základní perspektivy vyprávění – narativní perspektiva.

9. Ztvárnění času a prostoru v literárním díle – čas a prostor v umění, problematika literárního času a prostoru, význam času a prostoru.

10. Literární historie (koncepce, problémy periodizace), textová kritika a textologie – periodizace, literární perioda.

11. Literární proud, směr, skupina, škola – textová kritika, edice, autentický text, archetyp, kanonizovaný text; komentář.

12. Vybrané aspekty evropské literární vědy.
 

Literatura

dějiny francouzské a frankofonní literatury:

DARCOS, X.; ROBERT, J.-P.; TARTAYRE, B. Le Moyen Age et le XVIe siècle en littérature. Paris, Hachette, 1987.

DARCOS, X.; TARTAYRE, B. Le XVIIe siècle en littérature. Paris, Hachette, 1987.

DARCOS, X.; TARTAYRE, B. Le XVIIIe siècle en littérature. Paris, Hachette, 1986.

FRYČER, Jaroslav a kol. Slovník francouzsky píšících autorů. Praha, Libri, 2002.

JOUBERT, J.-L. et al. Littératures francophones d'Europe : anthologie. Paris, Nathan, 1997.

Kopal, J. Dějiny francouzské literatury. Praha, Melantrich, 1949.

KYLOUŠEK, P. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatury. Brno, Host, 2005.

LAGARDE, A.; MICHARD, L. XXe siècle : Les grands auteurs français : Anthologie et histoire littéraire. Paris, Bordas, 2006.

LAGARDE, A.; MICHARD, L. XIXe siècle : Les grands auteurs français du programme : Anthologie et histoire littéraire. Paris, Bordas, 1995.

ROUCH, A.; CLAVREUIL, G. Littératures nationales d´écriture francaise - Afrique noire, Caraibes, Océan Indien. Paris, Bordas, 1986.

Šrámek, J. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc, Votobia, 1997.

 

teorie literatury:

AUERBACH, E. Mimesis. Zobrazení skutečností v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta, 1998.

ČERNÝ, V. Tvorba a osobnost. Díl 1. Praha, Odeon, 1992.

ČERNÝ, V. Tvorba a osobnost. Díl 2. Praha, Odeon, 1993.

ČERVENKA, M. a kol. Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst, 2005.

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Sestavil M. Sedmidubský, M. Červenka, I. Vízdalová. Brno, Host, 2001.

HODROVÁ, D. Na okraj chaosu. Praha, Torst, 2001.

ISER, W. Jak se dělá teorie. Praha, Karolinum, 2009.

LEDERBUCHOVÁ, L. Průvodce literárním dílem. Jinočany, HaH, 2002.

Levý, J. Bude literární věda exaktní vědou? Praha, Československý spisovatel, 1971.

Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno, Host, 2006.

MITOSEKOVÁ, Z. Teorie literatury:historický přehled. Brno, Host, 2010.

MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I, II. Brno, Host, 2000-2001.

PELÁN, J. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Karolinum, Praha, 2007.

PEPRNÍK, M. Směry literární interpretace 20. stol. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004.

PROKEŠ, J. Interpretace uměleckých textů. Brno, Masarykova univerzita, 2006.

WELLEK, R.; WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc, Votobia, 1996.

Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host. 2002.