URO/0Q17 (a URO/QZN5) Písemný překlad textu ze španělštiny do češtiny

URO/0Q17 (a URO/QZN5)

Písemný překlad textu ze španělštiny do češtiny.

Studenti mají na výběr ze dvou srovnatelně obtížných textů, typicky však různého žánru a stylu. U odborného textu nebude uveden konkrétní zdroj, pouze typ a cíl, a sice z důvodů správné volby stylu s ohledem na cílového příjemce textu.

Rozsah překladu: 1800–2000 znaků s mezerami

Na vypracování mají studenti čas 2 hodiny (120 minut).

Zkouška probíhá v počítačové učebně S12, kde jsou k dispozici fakultní notebooky s přístupem na Internet. Studenti mohou používat také tištěné výkladové i překladové slovníky (poskytne examinátor). CAT nástroje se při zkoušce nepoužívají. Na Internetu lze využít různé elektronické slovníky a terminologické databáze.

Nepřípustné je použití jakýchkoli nástrojů pro komunikaci se třetími osobami (e-mail, chat, sociální sítě, apod.), během zkoušky je také zakázáno používat mobilní telefon. Není povoleno ani používání nástrojů pro strojový překlad (Machine Translation), neboť předmětem hodnocení je i schopnost správně a samostatně porozumět zdrojovému textu a následně jej převést do mateřského jazyka.

Překlad se odevzdává elektronicky v den konání zkoušky. Při elektronickém odevzdání student zašle vypracovaný překlad e-mailem fyzicky přítomnému členu komise, který ihned na místě ověří, že odevzdaný text byl řádně doručen.
 

Hodnocení


typ chyby


specifikace


počet bodů


velký posun


závažný posun významu měnící smysl sdělení


pokud se v textu vyskytne, výsledek je hodnocen známkou „nevyhověl"


malý posun


nemění smysl sdělení, pouze nepatrně „posouvá", zkresluje


celkem 5 bodů

každý posun -1 bod


jazyková správnost


interference větných vzorců, AČ, chybný převod internacionalismů


celkem 5 bodů

každý posun -1 bod


stylistická adekvátnost


posun rejstříku


celkem 5 bodů

každý posun -1 bod


pravopisné chyby


pokud jsou závažné a to tak, že zásadním způsobem posouvají význam, hodnotí se jako velký posun, tedy jako „nevyhověl"


celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

 

Přepočet bodů na známky

Minimální počet bodů pro úspěšné splnění zkoušky je 10 z celkových 20 (tj. 50%), nicméně při hodnocení jsou brány v úvahu vnitřní podmínky pro každý typ chyby. To znamená, že i při celkovém dostačujícím počtu bodů nebude překlad hodnocen jako úspěšný, pokud v jednotlivých typech chyb bude překročen počet dílčích chyb (např. 6x posunutý rejstřík).

počet bodů

známka

20-18

1

17-13

2

10-12

3

0-9 a/nebo velký posun

4