doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

Pracovna


00 053 


387 774 879

E-mail


msronek@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 

 

Michal Šroněk (nar. 1952) vystudoval dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Odbornou činnost zahájil v Okresním muzeu v Ústí nad Labem, kde působil jako historik umění kurátor uměleckých sbírek. Od roku 1983 až dodnes pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky nejprve jako vědecký aspirant, později jako samostatný vědecký pracovník. V letech 2003¬2004 pracoval jako člen projektu Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa 1550–1700 vedeném prof. W. Eberhardem v Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) v Lipsku. V roce 1992 získal titul kandidáta věd a v roce 2013 se habilitoval na Filozofické fakultě Masarykovy university Brno. Od roku 2008 pracuje jako pedagog na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se českému a středoevropskému výtvarnému umění v období pozdního středověku a raného novověku se zaměřením na vztah umění a konfese a na problematiku výtvarného umění jako nástroje reprezentace. Je úspěšným řešitelem řady grantových projektů a autorem několika monografií a množství knižních a časopiseckých studií.


◽ Granty

◽​ Publikační činnost