Doporučená literatura

Tento soupis literatury je soupisem titulů doporučených zájemcům o studium oboru kulturní studia. Neznamená, že uchazeč má či musí číst právě tyto knihy, měl by nicméně poskytnout představu o tom, jaký typ četby a z něho pak plynoucí intelektuální vybavenost studium oboru předpokládá. Vyberte si z něj tituly podle vlastního zájmu a zaměření.

Seznam textů, který nám bude uchazeč předkládat při přijímací zkoušce, může obsahovat nejen texty níže doporučené, ale i další texty týkající se moderních dějin českých i světových, umění a literatury, společenských věd, popkultury atp. Předložen nemá být seznam všech textů, které kdy uchazeč za svůj život přečetl, ale seznam textů, o kterých je nám schopen něco říci.

Pro přijímací řízení (tak jako ani později pro jednotlivé předměty) nelze stanovovat žádné kvantitativní vyjádření, kolik knih by měl uchazeč přečíst. Jednotlivé knihy totiž jsou nesrovnatelné nejen svým stránkovým rozsahem, ale i čtenářskou náročností; a zároveň každý způsob čtení bývá jinak plodný či produktivní. Respektujeme pochopitelně i fakt, že některé knihy uchazeč nepřečte celé a bude číst jen partie, jež ho zajímají.


 • Adorno, Theodore W.: Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH, 2009.
 • Bělina, Pavel a kolektiv: Dějiny evropské civilizace. Praha – Litomyšl: Paseka, 1995.
 • Barker, Chris: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006.
 • Barthes, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.
 • Barthes, Roland: Světlá komora: Poznámky k fotografii. Agite/Fra, 2005.
 • Bartlová, Milena, ed.: Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
 • Bauman, Zygmunt: Globalizace: Důsledky pro člověka. Praha, Mladá fronta, 1999.
 • Bauman, Zygmunt: Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002.
 • Bauman, Zygmunt: Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 2006.
 • Bauman, Zygmunt: Tekuté časy: Život ve věku nejistoty. Praha: Academia, 2008.
 • Bílek, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.
 • Bourdieu, PIerre:  O televizi. Brno: Doplněk, 2002.
 • Burke, Peter: Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011.
 • Burke, Peter: Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2008.
 • Burke, Peter: Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum, 2013.
 • Burke, Peter: Variety kulturních dějin. Brno: Centrum pro studium demokracie
 • a kultury, 2006.
 • Černý, Václav: O povaze naší kultury. Brno: Atlantis, 1991.
 • Činátlová, Blanka: Příběh těla. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009.
 • Činátlová, Blanka: Odradky: Věc a věcnost v literatuře. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009.
 • Čornejová, Alžběta: Dovolená s poukazem: Odborová rekreace v Československu 1948-1968. Praha: Academia, 2014.
 • Daniel, Ondřej; Kavka, Tomáš; Machek, Jakub a kol.: Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013.
 • Davies, Norman: Evropa: Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Academia a Prostor, 2005.
 • Diner, Dan: Porozumět dvacátému století. Brno: Centrum pro studium demokracie
 • a kultury, 2010.
 • Derdowska, Joanna: Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.
 • Eagleton, Terry: Idea kultury. Brno: Host 2001.
 • Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé. 2. vyd. Praha: Argo, 2006.
 • Edwards, Tim, ed.: Kulturální teorie: Klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 2010.
 • Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013.
 • Fontana, Josep: Evropa před zrcadlem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
 • Holý, Ladislav: Malý český člověk a skvělý český národ: Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. 2. vyd. Praha: SLON, 2010.
 • Charle, Christophe: Intelektuálové v Evropě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2004.
 • Chatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 2008.
 • Johnson, Paul: Dějiny 20. století. Voznice – Praha: Leda, 2014.
 • Knapík, Jiří:  Únor a kultura: Sovětizace české kultury 1948-1950. Praha: Libri, 2004.
 • Knapík, Jiří: V zajetí moci: Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006.
 • Kopal, Petr, ed.: Film a dějiny 2.: Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha: Casablanca – ÚSTR, 2009.
 • Kopal, Petr, ed.: Film a dějiny 4: Normalizace. Praha: Casablanca – ÚSTR, 2014.
 • Kraus, Wolfgang: Kultura a moc: Proměna přání. Olomouc: Votobia, 1993.
 • Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005.
 • Kulka, Tomáš: Umění a kýč. 2. vyd. Praha: Torst, 2014.
 • Lawless, Robert: Co je to kultura. Olomouc: Votobia, 1996.
 • Le Goff, Jacques: Pamět a dějiny. Praha: Argo, 2007.
 • Lipovetsky, Gilles: Éra prázdnoty: Úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 2003.
 • McCloud, Scott: Jak rozumět komiksu. Praha: BB art, 2008.
 • McRobbie, Angela: Aktuální témata kulturálních studií. Praha: Portál, 2006.
 • Monaco, James: Jak číst film: Svět filmu, médií a multimédií. Praha: Albatros, 2006.
 • Patočka, Jan: Češi. Sv. I. – II. Praha: OIKOYMENH, 2006.
 • Patočka, Jan: Umění a čas. Sv. I. Praha: OIKOYMENH, 2004.
 • Paulíček, Miroslav: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění. Praha: SLON, 2012.
 • Peregrin, Jaroslav: Filosofie a jazyk: Eseje a úvahy. Praha: Triton, 2003.
 • Pernes, Jiří: Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945-1990. Brno: Barrister & Principal, 2003.
 • Petrusek, Miloslav: Společnost a kultura: Sociologické úvahy a eseje. Praha: Malovaný kraj, 2012.
 • Petříček, Miroslav: Majestát zákona: Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha: Hermann a synové, 2000.
 • Petříček, Miroslav: Znaky každodennosti čili krátké řeči téměř o ničem. Praha: Hermann a synové, 1993.
 • Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.
 • Soukup, Martin: Základy kulturní antropologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.
 • Soukup, Martin, ed.: Tělo: Čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014.
 • Soukup, Václav: Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2004.
 • Soukup, Václav: Antropologie: Teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011.
 • Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.
 • Zahrádka, Pavel: Vysoké vs. populární umění. Olomouc: Periplum, 2009.