Historiografie

Požadavky k dílčí atestaci z historiografie v rámci doktorského studia

→ Zkoušející:

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

→ Během ústní zkoušky doktorand prokáže znalost dějin české a evropské historiografie s přihlédnutím k vývoji metodologického přístupu k výkladu dějin. Důraz bude kladen na schopnost výkladu soudobé historiografie (historiografie 20. století) v jejích hlavních metodologických a badatelských konceptech, včetně znalosti hlavních osobností oboru a jejich vědeckého díla, samozřejmě se také předpokládá důkladná znalost literatury k tématu plánované disertační práce. Předpokladem k úspěšnému absolvování zkoušky je - vedle znalostí z magisterského stupně studia - prostudování následující literatury:

 

 • Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns, Reinbek bei Hamburg 2006.
 • Jonathan Bolton (ed.), Nový historismus / New historicism, Brno 2007.
 • Pierre Bourdieu, Teorie jednání, Praha 1998.
 • Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004.
 • Wilhelm Dilthey, Život a dejinné vedomie, Bratislava 1980.
 • Michel Foucault, Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994.
 • Michel Foucault, Je třeba bránit společnost, Praha 2005.
 • Clifford Geertz, Interpretace kultur, Praha 2000.
 • Pavla Horská - Martin Nodl - Antonín Kostlán (edd.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Praha 2003.
 • Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002.
 • Bohumil Jiroušek, Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie - možnosti a meze studia, ČČH 104, 2006, s. 884-905.
 • Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005.
 • Thomas S. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997.
 • Oliver Marchart, Cultural Studies, Konstanz 2008.
 • Martin Nodl - Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.
 • Jiří Pešek, Česká historiografie na počátku 21. století - cesty jejího hodnocení, ČČH 105, 2007, s. 89-100.
 • Lucie Storchová (ed.), Conditio humana - konstanta (či) i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.
 • Hayden White, Metahistorie, Brno 2011.